Титульний аркуш

Таблица1

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Таблица2

Директор

 

 

 

Ваннiкова Катерина Василiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.05.2013

(дата)


Таблица3

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік


Таблица4

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента


ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"


1.2. Організаційно-правова форма емітента


Акціонерне товариство


1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента


03386313


1.4. Місцезнаходження емітента


м. Київ , Оболонський, 04209, м.Київ, вул. Богатирська, 1


1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента


(044) 4128208 (044) 4649553


1.6. Електронна поштова адреса емітента


lidia@kiev.obolon.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013


(дата)


Таблица5

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 81

 

26.04.2013


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)


Таблица6

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://tetis.obolon.ua

в мережі Інтернет

14.05.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

Таблица7

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


е) інформація про рейтингове агентство


є) інформація про органи управління емітента


2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента


в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


г) інформація про похідні цінні папери


ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів


10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції


12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів


13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій


16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


20. Основні відомості про ФОН


21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


24. Правила ФОН


25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


30. Примітки

1. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не надаються, т.щ. Товариство не входить до об'єднаннь.2. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.3. Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента – фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi особи у Товариства вiдсутнi.4. Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує.5. Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери.6. Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало.7. Iнформацiю щодо придбаних та виданих сертифiкатiв не надається, тому що у Товариства випуск акцiй в бездокументарнiй формi.8. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що у Товариства дохiд (виручка) менше нiж 5 млн.грн.9. Вiдомостi про особливу iнформацiю не надаються, тому що у Товариства такої iнформацiї за звiтний перiод не виникало.10. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались.11. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери.12. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН.13. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.14. Звiт про корпоративне управлiння не надається тому що Товариство не є фiнансовою установою.

3. Основні відомості про емітента

Таблица8

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

04209

3.1.5. Область, район

м. Київ , Оболонський

3.1.6. Населений пункт

м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Богатирська, 1


Таблица9

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 482176

3.2.2. Дата державної реєстрації

27.04.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

83349

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

83349


Таблица10

3.3. Банки, що обслуговують емітента


3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті


Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"


3.3.2. МФО банку


380805


3.3.3. Поточний рахунок


26004332404


 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті


д/н


3.3.5. МФО банку


д/н


3.3.6. Поточний рахунок


д/нТаблица11

3.4. Основні види діяльності

68.20

[2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.11

[2010]Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованихмагазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

35.14

[2010]Торгiвля електроенергiєю


Таблица12

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Таблица13

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АГ №500362

18.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

23.03.2014

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує отримати нову (продовжити термiн дiї дiючої) лiцензiї на цей вид дiяльностi.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Таблица14

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв "Надiя"

03386313

04655Україна м.Київ вул. Богатирська, 1

0

Фонд комунального майна м. Києва

д/н

д/н м.Київ д/н

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):41 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2 Фонд оплати працi: 2474 тис. гривень Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року:збiльшився на 480 тис. гривень Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiних потреб емiтента.

6. Інформація про посадових осіб емітента

Таблица15

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подiк Лiдiя Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

вища, Київський автодорожний iнститут, iнженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi; 2) складання та своєчасне подання до контролюючих органiв фiнансової та статистичної звiтностi. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагороду посадова особа отримує згiдно зi штатним розкладом, винагороду в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах особа посад не обiймає. Акцiями пiдприємства не володiє. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Попередня посада ПАТ "Оболонь", бухгалтер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левкiвський Роман Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

вища, Львiвська комерцiйна академiя, спецiальнiсть - економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь"

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки.Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Акцiями пiдприємства не володiє. Стаж керiвної роботи- 4 роки. Попередня посада- ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь". Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нарижний Володимир Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

середня-технiчна, МПТУ №30 мсередня-технiчна, МПТУ №30 м. Пологи, спецiальнiсть - налагоджувач машин та обладнання

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача - комiрник

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством.Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду водiй навантажувача - комiрник ЗАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Стаж керiвної роботи 4 роки Попередня посада ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача-комiрник. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малiновський Григорiй Тарасович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

вища, Київський технологiчний iститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", старший майстер

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду старшого майстра на ПАТ"Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Попередня посада ПАТ "Оболонь", старший майстер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голоско Анатолiй Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, спецiальнiсть - правознавець.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", директор.

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством 4)обрання та припинення повноважень Директора Товариства, 5)прийняття рiшення про вчинення значних право чинiв та iн. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду директора з безпеки на ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Стаж керiвної роботи 10 рокiв Попередня посада ПАТ "Оболонь", директор. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ваннiкова Катерина Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Освiта вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть - iнженер-технолог.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", начальник цеху

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; 2) органiзацiя господарської дiяльностi; 3) кадрове забезпечення товариства; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового облiку i фiнансової звiтностi i iн. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадовою особою протягом звiтного року отримана винагорода в розмiрi 250,0 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду консультанта ген. Директора ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Стаж керiвної роботи 18 рокiв Попередня посада ПАТ "Оболонь", начальник цеху. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишлевська Нiна Олексiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 453404 10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Середньо-спецiальна, Сумський технiкум цукрової промисловостi, хлiбопекарське виробництво

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 Попередня посада: ПАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пучок Любов Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 095926 03.03.1996 . Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсiнер

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 Попередня посада: пенсiнер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Таблица16

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Таблица17

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Головний бухгалтер

Подiк Лiдiя Василiвна

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Левкiвський Роман Миколайович

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Нарижний Володимир Вiкторович

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0.0126

2

0

0

0

Член Наглядової ради

Малiновський Григорiй Тарасович

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

4

0.0252

4

0

0

0

Голова Наглядової ради

Голоско Анатолiй Леонiдович

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0.0126

2

0

0

0

Директор

Ваннiкова Катерина Василiвна

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

15.09.2004

30

0.189

30

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шишлевська Нiна Олексiївна

СН 453404 10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0.0126

2

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Пучок Любов Володимирiвна

СО 095926 03.03.1996 . Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0.0126

2

0

0

0

Усього

42

0.2646

42

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Таблица18

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ПАТ "Оболонь"

05391057

04655 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул.Богатирська, 3

13.06.2003

4810

30.3

4810

0

0

0

Приватне пiдприємство "Соборне"

35962575

04209 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул.Богатирська, 1

29.07.2009

8195

51.62

8195

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

13005

81.92

13005

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Таблица19

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

03.04.2012

Кворум зборів**

83.84

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів). 2. Обрання лічильної комісії. 3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.4. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.6. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 8. Затвердження умов договорів оренди і надання повноважень на підписання договорів. 9. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.

Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрано голову та секретаря зборiв,затверджено регламент. 2.Обрано лiчильну комiсiю. 3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затверджено. 4. Висновки ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк затвердженi. 5. Роботу ревiзiйної комiсiї Товариства вважати задовiльною. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк затверджено. 6. Роботу наглядової ради вважати задовiльною. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2011 рiк затверджено. 7. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2011 рiк. 8. Затвержено Договори та їх умови. 9. Затвержено розподiл прибутку.


9. Інформація про дивіденди

Таблица20


За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

3810.24

0

4754.1

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.24

0

0.3

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

3182.74

0

3894.12

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

20.04.2012

01.01.1900

19.04.2011

01.01.1900

Дата виплати дивідендів

07.07.2012

01.01.1900

11.08.2011

01.01.1900

Опис

Отриманий прибуток у сумi 37688.1 грн., направлено на виплату дивiдендiв 10% вiд суми прибутку 3810,24 грн.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Таблица21

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32736376

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Татарська, 7/54

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3488

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.11.2004

Міжміський код та телефон

(044)223-93-20

Факс

(044)223-93-20

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Здiйснює аудиторськi перевiрки Товариства Договiр №04-1 вiд 10 сiчня 2013 р.


Таблица22

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 2791078

Факс

(044) 2791078

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.


Таблица23

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Райфайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Лєскова, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498040

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 4991511 (044) 4991511

Факс

(044) 4991511 (044) 4908726

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.


11. Відомості про цінні папери емітента

Таблица24

11.1. Інформація про випуски акцій


Таблица25

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.05.2011

212/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000121107

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5.25

15876

83349

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало.

 

12. Опис бізнесу

Таблица26

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС", засновано у вiдповiдностi до рiшення Засновникiв (Установчий договiр вiд 01 лютого 1994 року) шляхом перетворення в процесi приватизацiї Орендного пiдприємства "Надiя" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарiї "Оболонь" згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств" та iншими законодавчими актами України, вiдповiдно до Рiшення та наказу Фонду комунального майна вiд 01 лютого 1994 року, перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарних виробiв i напiвфабрикатiв" Виконкомом Мiнської районної ради народних депутатiв м. Києва 27 квiтня 1995 року, свiдоцтво №03386313 про державну перереєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, та перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС" на пiдставi Протоколу № 1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2011 року.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

ПАТ "ТЕТIС" вiдноситься до галузi харчової промисловостi. Основним видом дiяльностi є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Облiкова полiтика обгрунтована наказом №3 вiд 03.01.2012р. В Товариствi використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Облiк запасiв здiйснюється по цiнi їх придбання.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок
щодо попередньої фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс"
за 2012 рiк

08 квiтня 2013 року м. Київ
Згiдно договору № 04-1 вiд 10 сiчня 2013 р. ТОВ Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг-Аудит", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва № 3488 вiд 25.11.2004 р. про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, яке видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 проведена аудиторська перевiрка достовiрностi попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс" за 2012 рiк.
Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми "Юрхолдiнг-Аудит":
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 001038 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 02.03. 2010 року (строк дiї до 29.10.2014 р.).
Перевiрка проводилась з 18 березня по 08 квiтня 2013 р.Основнi вiдомостi про товариство
Повна назва - Публiчне акцiонерне товариство "Тетiс"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи –03386313
Мiсцезнаходження – 04209, м. Київ, вул.Богатирська, буд. 1
Дата державної реєстрацiї – Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Оболонською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 27.04.1995 р., дата державної перереєстрацiї 20.04.2011 р. (у зв’язку зi змiною найменування)
Види дiяльностi за КВЕД:
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки
35.14 Торгiвля електроенергiєю
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлiОпис аудиторської перевiрки
Ми виконали аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс", що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – "попередня фiнансова звiтнiсть").
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".


Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтках. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.


Висновок
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс", яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiднi звiти про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтках , включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на примiтки, якi пояснюють обмеження, накладенi МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", на концептуальну основу попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., в частинi вiдсутностi порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, окрiм балансу (звiту про фiнансовий стан).
Вхiднi залишки балансу були перевiренi нами, що вимагало вiд нас виконати додатковi аудиторськi процедури з метою дотримання вимог, що стосуються отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо того, що вхiднi залишки балансу (звiту про фiнансовий стан) не мiстять викривлень, якi суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк .
Ми вважаємо, що вхiднi залишки в усiх суттєвих аспектах не мiстять викривлень, що могли б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року.
Ми також звертаємо увагу на те, що iснує ймовiрнiсть внесення коригувань до вхiдних залишкiв балансу пiд час складання остаточного вхiдного балансу за МСФЗ при складаннi першої фiнансової звiтностi загального призначення станом на 31 грудня 2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки фiнансова звiтнiсть загального призначення за МСФЗ, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) на дату закiнчення перiоду, звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний прибуток за перiод, звiт про змiни в капiталi за перiод, звiт про рух грошових коштiв за перiод, примiтки, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики та iншої iнформацiї, з порiвняльною та iншою пояснювальною iнформацiєю, складений вiдповiдно до МСФЗ, що є чинними станом на 31 грудня 2013 року, може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс", результатiв її операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно МСФЗ.
Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс" може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689.
Станом на 31.12.2012 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 5381,0 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 5298,0 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.


Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Особлива iнформацiя вiдсутня.

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

Виконання значних правочинiв
За даними представленої до перевiрки фiнансової iнформацiї станом на 31.12.2012 р. Публiчне акцiонерне товариство "Тетiс" в 2012 р. здiйснило значний правочин (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства), а саме:
В 2012 роцi був укладений договiр оренди нерухомого майна з ПАТ "Оболонь", по якому щомiсячна вартiсть оренди становить 424233,26 грн., в т.ч. ПДВ.

Стан корпоративного управлiння товариства
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.


Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
Звiтностi
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

Генеральний директор
Аудиторської фiрми
ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" К.Ю. Прокопчук

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

1. Здання в оренду iнвестицiйної нерухомостi та нерухомостi виробничо-торговельного призначення та обладнання. Основним орендарем є ПАТ "Оболонь". 2. Доставка питної води i супутнiх товарiв в будинки та офiси.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом останього року були здiйсненi натупнi придбання: комп'ютери - 2шт. (на суму 11381,32 грн.); РРО "MINI" - 1шт. (на суму 1500,00 грн.); програмне забезпечення "Бiзнес-логiстика" - 1шт. (на суму 41250,00 грн.); програмне забезпечення "КУБ-4" - 1шт. (на суму 24000,00 грн.); жировловлювачi (на суму 7183,34грн.); кондицiонери - 2шт. (на суму 7881,77 грн.); кулера -52шт. (на суму 60046,59грн.); полiпшення ОЗ (вимiрювальнi роботи в електроустановках) (на суму 37693,74 грн.); монтаж устакування збору та обробки даних (на суму 18980,10грн.).

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Укладено Додаткову угоду№1 до договору оренди з ПАТ "ОБОЛОНЬ", якi були оформленi згiдно iз вимогами Статуту товариства . Мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України. Екологiчнi питання, не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у емiтента немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Товариство не має проблем, якi впливають на його дiяльнiсть.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фiнансово-господарська дiяльнiсть товариства за звiтнiй перiод перевiрялась аудитором, Ревiзiйною комiсiєю АТ. Фактiв зловживань вчинених посадовими особами не виявлено. Виплачено штраф - Виплачено штраф – 3,3 грн. в ДПI Оболонського району м. Києва за самостiйно виявленi помилки.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувалось за рахунок власних коштiв.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Не виконаних договорiв немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2013роцi Товариство планує: - запровадити постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом, та збiльшити обсяг доставки бутильованої води.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Товариство та його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом року будь-якi подiї, що могли вплинути на оцiнку iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, не вiдбулись.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Таблица27

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Таблица28

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

934

872

0

0

934

872

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

795

752

0

0

795

752

транспортні засоби

121

99

0

0

121

99

інші

18

21

0

0

18

21

2. Невиробничого призначення:

3

3

0

0

3

3

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

3

3

0

0

3

3

Усього

937

875

0

0

937

875

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої 5911 тис. грн., машини та обладнання2139тис.грн., транспортнi засоби 168 тис.грн., iншi 96 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди50,06%, машини та обладнання 64,84%, транспортнi засоби 41,07%, iншi61,03% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 4487тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.Таблица29

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Таблица30

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5381

5333

Статутний капітал (тис. грн.)

83

83

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

83

83

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5298 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5298 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5250 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5250 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.Таблица31

13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Таблица32

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

105

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

326

X

X

Усього зобов'язань

X

431

X

X

Опис:

2. Iншi зобов'язання складаються з: - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 58 тис.грн. - поточна зобов'язаннiсть за довгостроковими зобов'язаннями 33 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 89 тис.грн. - зi страхування: 55 тис.грн. - з оплати працi: 88 тис.грн. - iншi поточнi зобовязання: 3 тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Таблица33

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Таблица34

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?


Таблица35

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0


Таблица36

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Таблица37


Так

Ні

Реєстраційна комісія

X


Акціонери


X

Реєстратор


X

Депозитарій


X

Інше (запишіть): д/н

Ні


Таблица38

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Таблица39


Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


Таблица40

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Таблица41


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть): д/н

Ні


Таблица42

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Таблица43


Так

Ні

Реорганізація


X

Внесення змін до статуту товариства


X

Прийняття рішення про зміну типу товариства


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень


X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень


X

Інше (запишіть): д/н

Ні


Таблица44

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

НіТаблица45

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Таблица46

Який склад наглядової ради (за наявності)?


Таблица47


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Таблица48

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

11


Таблица49

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Таблица50


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.


Таблица51

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні


Таблица52

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Таблица53


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди.


Таблица54

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Таблица55


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть): д/н


X

Таблица56

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Таблица57


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X


Інше (запишіть)

З членами наглядової ради укладено цивiльно-правовi договори.


Таблица58

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так


Таблица59

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Таблица60

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Таблица61

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?


Таблица62


Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Iншi особи вiдсутнi

Ні

Ні

Ні


Таблица63

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Таблица64


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні


Таблица65

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Таблица66

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Таблица67

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Таблица68


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган (правління)

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):

Iнших документiв у товариства не iснує.


Таблица69

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Таблица70


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні


Таблица71

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так


Таблица72

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Таблица73


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Таблица74

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Таблица75


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Правління або директор


X

Інше (запишіть)

Вiдсутнє.


Таблица76

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


Таблица77

З якої причини було змінено аудитора?


Таблица78


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Вiдсутнiсть свiдоцтва про внесення аудиторської фiрми до реєстру ДКЦП та ФР


Таблица79

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Таблица80


Так

Ні

Ревізійна комісія

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б здiйснювали перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства, вiдсутнi.


Таблица81

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?


Таблица82


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б iнiцiювали проведення перевiрки ревiзiйною комiсiєю, вiдсутнi.


Таблица83

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Таблица84

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Таблица85


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): д/н


X


Таблица86

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?


Таблица87

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначилисьТаблица88

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так


Таблица89

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


Таблица90

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?


Таблица91


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи


X

Не задовольняли умови договору з особою


X

Особу змінено на вимогу:


акціонерів


X

суду


X

Інше (запишіть)

В зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї цiнних паперiв.


Таблица92

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


Таблица93

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Звіт про корпоративне управління*

Таблица94

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство не є фiнансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство не є фiнансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не є фiнансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Товариство не є фiнансовою установою

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Товариство не є фiнансовою установою

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Товариство не є фiнансовою установою

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не є фiнансовою установою

Таблица95
КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія


за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління


за КОДУ

0

Вид економічної діяльності


за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

41


Одиниця виміру: тис.грн.


Адреса

вул. Богатирська, 1, м.Київ, Оболонський, 04209, УкраїнаТаблица96

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності

VТаблица97

Баланс
на 31.12.2012 р.


Таблица98

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

34

81

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

937

875

- первісна вартість

031

0

0

- знос

032

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

3009

2952

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

3980

3908

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

99

91

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

56

40

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

1373

1273

- первісна вартість

161

0

0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

3

12

- за виданими авансами

180

208

181

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

188

307

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

1927

1904

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

5907

5812


Таблица99

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

83

83

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5250

5298

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

5333

5381

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

88

58

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

88

58

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

30

33

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

230

89

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

100

105

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

45

55

- з оплати праці

580

79

88

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

2

3

Усього за розділом IV

620

486

373

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

5907

5812


Таблица100

Примітки

д/н


Керівник

Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Таблица101
КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія


за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління


за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності


за КВЕД

68.20


Таблица102

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності

V


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.


Таблица103

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Таблица104

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

0

0

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )


025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1231

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 677 )

( 0 )

Валовий:

- прибуток

050

0

0

- збиток

055

( 554 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

4663

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 3912 )

( 0 )

Витрати на збут

080

( 1191 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 0 )

( 0 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

114

0

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

97

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 38 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 135 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

38

0

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 32 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

6

0

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

6

0

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0


Таблица105

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Таблица106

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

0

0

Витрати на оплату праці

240

0

0

Відрахування на соціальні заходи

250

0

0

Амортизація

260

0

0

Інші операційни витрати

270

0

0

Разом

280

0

0


Таблица107

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Таблица108

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

15876

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

15876

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.38

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.38

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0


Таблица109

Примітки

д/н


Керівник

Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Таблица110
КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія


за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління


за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності


за КВЕД

68.20


Таблица111

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності

VТаблица112

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.


Таблица113

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7073

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

2

0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 1866 )

( 0 )

Авансів

095

( 65 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 0 )

Працівникам

105

( 2469 )

( 0 )

Витрат на відрядження

110

( 1 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 748 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 41 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 962 )

( 0 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 224 )

( 0 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 359 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

340

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

340

0


Таблица114

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

8

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 57 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 103 )

( 0 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 66 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

218

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

218

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 3 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-3

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-3

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

119

0

Залишок коштів на початок року

410

188

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

307

0


Таблица115

Примітки

д/н


Керівник

Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Таблица116
КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія


за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління


за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності


за КВЕД

68.20


Таблица117

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності

V


Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.


Таблица118

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

83

0

0

0

0

5250

0

0

5333

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

42

0

0

42

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

83

0

0

0

0

5292

0

0

5375

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )


120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

6

0

0

6

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0


170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0


200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0


280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

6

0

0

6

Залишок на кінець року

300

83

0

0

0

0

5298

0

0

5381


Таблица119

Примітки

д/н


Керівник

Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р. Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс".
Публiчне акцiонерне товариство "Тетiс" (надалi – Товариство) змiнило своє найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "Фабрика кулiнарних виробiв i напiвфабрикатiв" 20 квiтня 2011 р. i є його правонаступником. Первинна державна реєстрацiя проведена Оболонською районною в мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 27 квiтня 1995 р.
Мiсцезнаходження Товариства: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1
Основним видом дiяльностi, яким займається товариство, є:
- Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

2. Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi.
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що
розвивається. Такi особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем
лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю
валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом
платежу за межами України.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки вцiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн iз розвинутою економiкою.
На українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та економiчнi перспективи Товариства.
В той час як керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi Товариства в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Товариства, який неможливо визначити на даний момент.3. Основа складання звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства на 31 грудня 2011 року була пiдготовлена у вiдповiдностi з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України. Цi стандарти були прийнятi в якостi попереднiх загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку згiдно з визначенням МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (МСФЗ 1) для цiлей пiдготовки попереднього вхiдного балансу за МСФЗ станом на 1 сiчня 2012 року. Оскiльки Товариство впроваджує МСФЗ вперше, фiнансовi звiти за МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року не мiстять порiвняльних даних за попереднiй перiод (крiм балансу).
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi.
Нижче наведенi основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися Товариством пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.
4. Опис обраної облiкової полiтики.
Бухгалтерський облiк Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс" органiзований вiдповiдно до
вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV; Нацiональних Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку, "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 31.11.1999 р. № 291. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу України.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства:
1. Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: обачностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi iсторичної (фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового вимiрника.
2. Необоротнi активи.
Основнi засоби облiковуються за iсторичною собiвартiстю. Дооцiнка та переоцiнка основних засобiв не проводилась. Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться запаси вартiстю до 2500 грн., термiн використання яких бiльше одного року. При передачi МНМА в експлуатацiю нараховується знос у розмiрi 50% їх вартостi, , а решта 50% - при списаннi МНМА з балансу . Знос вiдображається в бухгалтерському облiку на рахунку 132 "Знос iнших необоротних активiв".
Нематерiальними активами визнаються контрольованi пiдприємством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше нiж 1 рiк.
Знос нараховується прямолiнiйним методом в залежностi вiд термiну корисного використання нематерiальних активiв.
3. Запаси.
Вибуття виробничих запасiв вiдображається за двома методами:
- при вiдпуску запасiв у виробництво – метод середньозваженої собiвартостi;
- при вiдпуску товарiв для реалiзацiї через роздрiбну мережу – метод цiни продажу.
Запаси, якi не приносять економiчних вигод в майбутньому, визнаються нелiквiдними i списуються з балансу.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що враховуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети", списуються з балансу при передачi в експлуатацiю з наступною органiзацiєю оперативного облiку в мiсцях експлуатацiї. Виробнича собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) визначається згiдно з П(С)БО № 16 "Витрати".
4. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. У балансi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, вiдображається за чистою вартiстю.
5. Зобов’язання визнаються , якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
6. Товариство створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникiв.
7. Доходи i витрати визнаються на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать, у вiдповiдностi до П(С)БО № 15 та П(С)БО № 16.
8. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть складається у грошовiй одиницi України – гривнi.

5. Перше застосування МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк буде першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi Товариство застосувало МСФЗ, якi дають певне уявлення про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 2012 рiк:
МСФЗ №1 "Перше застосування МСФЗ", МСФЗ №16 "Основнi засоби", МСФЗ № 2 "Запаси", МСФЗ № 37 "Забезпечення , умовнi зобов’язання та умовнi активи", МСФЗ № 19 "Виплати працiвникам", МСФЗ № 18 "Дохiд", МСФЗ № 12 "Податок на прибуток".
Трансформацiя балансу Товариства 2012 рiк проведена на пiдставi аналiзу кожної статтi на предмет вiдповiдностi обранiй облiковiй полiтицi та перенесення вiдповiдних сум до формату звiту про фiнансовий стан. Через наявнiсть розбiжностей мiж нацiональними Положеннями бухгалтерського облiку та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, з метою складання
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ необхiдна процедура трансформацiї звiтностi,складеної вiдповiдно до П(С)БО.
Змiни, пов’язанi з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком (стаття капiталу) на початок 2012 року. Окремо були вiдображенi коригування з виправлення помилок.
При трансформацiї фiнансової звiтности Публiчного акцiонерного товариства "Тетiс" за 2012 рiк були проведенi наступнi коригування статей Балансу :
1. Були виключенi зi складу основних засобiв малоцiннi необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 99 тис. грн. Основнi засоби в балансi вiдображенi за залишковою вартiстю в сумi 875 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть основних засобiв становить - 2403 тис. грн., знос – 1528 тис. грн.
2. Нематерiальнi активи в балансi вiдображенi за залишковою вартiстю в сумi 81 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить - 101 тис. грн., накопичена амортизацiя – 20 тис. грн.
3. Проведене нарахування резерву сумнiвних боргiв в сумi 70 тис. грн.
4. В результатi перекласифiкацiї були виключенi зi складу дебiторської заборгованостi за розрахунками з виданих авансiв суми податкового кредиту (балансовий субрахунок 644), що врахованi в податковому облiку в сумi 29 тис. грн., з одночасним виключенням цiєї суми iз складу статтi "Iншi поточнi зобов’язання".
5. Сума статтi "Нерозподiлений прибуток" (непокритий збиток) коригувалася в результатi визнання та оцiнки iнших статей балансу.
6. У складi статтi "Iнший додатковий капiтал" Товариством враховувались суми дооцiнки необоротних активiв. У вiдповiдностi до МСФЗ в складi iншого додаткового капiталу можуть вiдображатися тiльки дооцiнки, проведенi вiдповiдно до вимог МСФЗ, у зв'язку з чим залишок сум дооцiнок необоротних активiв, який вiдображений в сумi 3930 тис. грн. вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) облiку, списується до складу статтi "Нерозподiлений прибуток".
7. Залишок статтi "Резервний капiтал" перенесений до складу статтi "Нерозподiлений прибуток" в сумi 21 тис. грн.
8. Нарахування забезпечень виплат персоналу проведено в сумi, яка фактично використана товариством на виплату вiдпусток.
9. У ходi трансформациiї Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк здiйснено аналiз доходiв i витрат з метою визначення правильностi їх класифiкацiї та визнання вiдповiдно до МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 18 "Дохiд" доходи вiд реалiзацiї визнаються за принципом нарахування, а в разi, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума, або сума, ймовiрнiсть отримання якої стала малоймовiрною, визначається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаної виручки. Вiдповiдно до затверджених Комiтетом з МСФЗ "Принципами подання фiнансової звiтностi" Товариство при поданнi iнформацiї про доходи i витрати повинен дотримуватися принципу їх порiвняння.
Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї та послуг Товариством застосовувався метод нарахування. Згiдно з цим методом доход визнається у момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцям, а послуги наданi замовникам. Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї, послуг це доход за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв.
За 2012 рiк чистий доход вiд реалiзацiї товарiв та послуг товариства у звiтi про сукупнi прибутки та збитки склав 1231 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованих товарiв та послуг у звiтному перiодi склала 677 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати – 3912 тис. грн., витрати на збут – 1191,0 тис. грн., фiнансовi витрати – 38 тис. грн., iншi витрати - 135 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи за 2012 рiк складають 4663 тис. грн., iншi доходи – 97 тис. грн. Податок на прибуток – 32 тис. грн. Результатом фiнансово-господарської дiяльностi 2012 роцi є чистий прибуток в сумi 6 тис. грн. У зв'язку з тим, що датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 рiк, товариство вiдображає у звiтi про фiнансовi результати фiнансовi показники тiлькi за звiтнiй 2012 рiк.
Станом на початок звiтного року кiлькiсть простих акцiй дорiвнювала 15876 штук i на протязi звiтного перiоду не змiнювалася.
10. Звiт про рух грошових коштiв при трансформацiї не зазнав iстотних змiн. Показники звiту за минулий звiтний перiод не вiдображаються.

6. Судовi спори i претензiї

Товариство може бути об’єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв,
ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку. Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми донарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.


Керiвник
________________ Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер ________________ Подiк Л.В.

Назад