ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
“ТЕТІС”

м. Київ “03” квітня 2013 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів :

03 квітня 2013 року , о 10 годині 00 хвилин Україна, 04209 м. Київ вул. Богатирська, буд. 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

Д ата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах :

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 28 березня 2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів містить 448 (Чотириста сорок вісім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 13233 (Тринадцять тисяч двісті тридцять три) штук.

Кворум загальних зборів:

Статутний капітал Товариства поділений на 15876 (П'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість) простих іменних акцій. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах зареєструвалось дванадцять акціонерів, які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 13233 (Тринадцять тисяч двісті тридцять три) штуки, що становить 83.35 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Зборів та прийняття усіх рішень, включених до порядку денного, наявний.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Голова Зборів - Ваннікова Катерина Василівна.

Секретар Зборів - Подік Лідія Василівна.

Склад лічильної комісії:

Член комісії (Голова) - Шленський Олександра Анатолійовича.

Член комісії - Сарма Олександр Дмитрович.

Член комісії - Шишлевська Ніна Олексіївна.

Порядок денний загальних зборів:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).

Обрання лічильної комісії.

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Затвердження річного звіту Товариства за 201 2 рік.

Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.

Порядок голосування на загальних зборах:

Закрите голосування за бюлетенями, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Основні тези виступів та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Ваннікову К. В., яка зачитала та запропонувала проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

"Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетнів для голосування."

Результат голосування :

“За” - 13203 голосів, 99.77 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 0 голосів (0 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %), 30 голосів (один бюлетень) не прийняли участь у голосуванні .

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетнів для голосування.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Ваннікову К. В., яка зачитала та запропонувала проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

"Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера фізичної особи по довіреності) - Голова лічильної комісії;

Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності)- член лічильної комісії;

Шишлевська Ніна Олексіївна - член лічильної комісії".

Результат голосування :

“За” - 13203 голосів, 99.77 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 0 голосів (0 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %), 30 голосів (один бюлетень) не прийняли участь у голосуванні .

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера фізичної особи по довіреності) - Голова лічильної комісії;

Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності)- член лічильної комісії;

Шишлевська Ніна Олексіївна - член лічильної комісії.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства за 2012 рік – Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову Катерину Василівну, яка доповіла Загальним зборам про результати ведення фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

"Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити."


Результат голосування :

“За” - 13233 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 0 голосів (0 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.


З четвертого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. які оприлюднив голова ревізійної комісії Левківський Роман Миколайович. . Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

" Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік."

Результат голосування :

“За” - 13233 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 0 голосів (0 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.З п ' ятого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Товариства - Левківського Романа Миколайовича, який доповів Загальним зборам звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. . Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання: .

" Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити."

Результат голосування :

“За” - 13233 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 0 голосів (0 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.


З шостого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича, який доповів Загальним зборам про діяльність наглядової ради Товариства за 2012 рік та оприлюднив її звіт. Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

"Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2012 рік затвердити."

Результат голосування :

“За” - 13233 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 0 голосів (0 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2012 рік затвердити.


З сьомого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Подік Лідію Василівну, щодо затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік."

Результат голосування :

“За” - 13233 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 0 голосів (0 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.


З восьмого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову К.В., яка доповіла Загальним зборам про необхідність п рийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

"1. Затвердити Договір оренди від 01.03.2012 року укладений між ПАТ “ТЕТІС” і ПАТ “Оболонь”, погоджений наглядовою радою ПАТ “ТЕТІС” (протокол №2 засідання наглядової ради від 21 лютого 2012 року) і Додаткову угоду №1 від 02.01.2013 (протокол №8 від 25 грудня 2012 року) до цього Договору.

2. Затвердити умови договору Договору №7351/02 між ПАТ “ТЕТІС” і Державним підприємством “Енергоринок”, погоджений наглядовою радою ПАТ “ТЕТІС” (протокол №2 засідання наглядової ради від 19 червня 2011 року) на купівлю електричної енергії за нерегульованим тарифом.

3. Схвалити попереднє укладення договорів із Споживачами на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 18 мільйонів гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядової ради ПАТ “ТЕТІС”. Уповноважити директора ПАТ "ТЕТІС" Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори."

Результат голосування :

“За” - 13233 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 0 голосів (0 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

1. Затвердити Договір оренди від 01.03.2012 року укладений між ПАТ “ТЕТІС” і ПАТ “Оболонь”, погоджений наглядовою радою ПАТ “ТЕТІС” (протокол №2 засідання наглядової ради від 21 лютого 2012 року) і Додаткову угоду №1 від 02.01.2013 (протокол №8 від 25 грудня 2012 року) до цього Договору.

2. Затвердити умови договору Договору №7351/02 між ПАТ “ТЕТІС” і Державним підприємством “Енергоринок”, погоджений наглядовою радою ПАТ “ТЕТІС” (протокол №2 засідання наглядової ради від 19 червня 2011 року) на купівлю електричної енергії за нерегульованим тарифом.

3. Схвалити попереднє укладення договорів із Споживачами на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 18 мільйонів гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядової ради ПАТ “ТЕТІС”. Уповноважити директора ПАТ "ТЕТІС" Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори.


З дев ' ятого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Подік Лідію Василівну, щодо р озподілу прибутку Товариства за 2012 рік. Вона запропонувала затвердити наступний розподіл чистого прибутку: 100% чистого прибутку направити на розвиток виробничої бази товариства, дивіденди акціонерам ПАТ "ТЕТІС" за 2012 рік не виплачувати.

Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

"Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 20.03.2013 року затвердити наступний розподіл чистого прибутку: 100% чистого прибутку направити на розвиток виробничої бази товариства. Дивіденди акціонерам ПАТ "ТЕТІС" за 2012 рік не виплачувати"

Результат голосування :

“За” - 13116 голосів, 99.12 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; “Проти” - 117 голосів ( 0.88 %); “Утримався” - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 20.03.2013 року затвердити наступний розподіл чистого прибутку: 100% чистого прибутку направити на розвиток виробничої бази товариства. Дивіденди акціонерам ПАТ "ТЕТІС" за 2012 рік не виплачувати

Голова Загальних зборів __________________ Ваннікова К.В.

Секретар Загальних зборів __________________ Подік Л.В.

Директор Товариства __________________ Ваннікова К.В.


Назад