Повідомлення про проведення з агальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС".


1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 03 квітня 20 13 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 03 квітня 2013 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 28 березня 2013 року.

5). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, Богатирська, 1, кім. 403. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор товариства Ваннікова Катерина Василівна, тел (044) 412-82-08.

7). Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ТЕТІС” за 201 2 рік (тис.грн.)


Таблица1

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

5963

6108

Основні засоби

3879

3990

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

91

99

Сумарна дебіторська заборгованість

1562

1736

Грошові кошти та їх еквіваленти

307

188

Нерозподілений прибуток

1469

1467

Власний капітал

5503

5501

Статутний капітал

83

83

Довгострокові зобов язання

58

88

Поточні зобов язання

402

519

Чистий прибуток (збиток)

2

33

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15876

15876

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

45

44


8). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у Бюлетені "Цінні папери України" №36 за 25.02.2013 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.


Директор Ваннікова К. В.


Назад