Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ “ТЕТІС”:


1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 02 квітня 2019 року о 10.00 за адресою: 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні (каб. № 210).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 02 квітня 2019 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні (каб. 210).

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 27 березня 2019 року.

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів, та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

5. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік. Затвердження заходів, та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2018 році направити на поповнення резервного капіталу Товариства.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

9. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Ваннікову Катерину Василівну і Секретаря загальних зборів акціонерів Подік Лідію Василівну на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Про надання повноважень з питань державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій Катерині Василівні або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі визначені чинним законодавством необхідні дії пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1

Правочини на купівлю електричної енергії

сто п’ятдесят мільйонів гривень

сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень

1915

2

Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

сто п’ятдесят мільйонів гривень

сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень

1915

3

Правочини на транзит електричної енергії

десять мільйонів гривень

сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень

128

4

Правочини на оренду нерухомості

дванадцять мільйонів гривень

сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень

153

5

Правочини на впровадження, фінансування сонячної електростанції

чотири мільйони гривень

сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень

51

6

Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів

десять мільйонів гривень

сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень

128

7

Укладення договорів, угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов’язань пов’язаних з Товариством осіб.

сто п’ятдесят мільйонів

гривень

сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень

1915Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

6) Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tetis.obolon.ua

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1 (кабінет 403), у день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства – Ваннікова Катерина Василівна, тел. (044) 4128208.

8). Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі (реєстрації) у загальних зборах необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, для керівника акціонера — юридичної особи - паспорт та документи що підтверджують його повноваження, для представників акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 11.02.2019 р., загальна кількість акцій - 15876, загальна кількість голосуючих акцій - 13232.

12) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показникаПеріод

звітний

2018р.

попередній

2017р.

Усього активів

7834

7492

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3458

3647

Запаси

125

119

Сумарна дебіторська заборгованість

3714

3304

Гроші та їх еквіваленти

429

390

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1795

1740

Власний капітал

6077

6022

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

83

83

Довгострокові зобовязання і забезпечення

-

-

Поточні зобовязання і забезпечення

1757

1470

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

55

195

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15876

15876

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

3.46


12,28


Наглядова рада ПрАТ “ТЕТІС”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.Директор К.В.Ваннікова