ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»

 

Дата складання Протоколу: 29 жовтня 2018 року.

 

Дата проведення голосування: 29 жовтня 2018 року.

 

Питання винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію  зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович  - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Результати голосування:

«за» — 13122 голосів або 100 %  від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Обрати лічильну комісію  зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович  - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

 

 

Голова лічильної комісії          Шленський О.А.

 

Член лічильної комісії          Нарижна О.В.

 

Член лічильної комісії          Сарма О.Д.

 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»

 

Дата складання Протоколу: 29 жовтня 2018 року.

 

Дата проведення голосування: 29 жовтня 2018 року.

 

Питання винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

Результати голосування:

«за» — 13122 голосів або 100 %  від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

 

 

 

Голова лічильної комісії          Шленський О.А.

 

Член лічильної комісії          Нарижна О.В.

 

Член лічильної комісії          Сарма О.Д.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»

 

Дата складання Протоколу: 29 жовтня 2018 року.

 

Дата проведення голосування: 29 жовтня 2018 року.

Питання винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Проект рішення:

Попередньо  надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

 

з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1.

Укладення договорів, угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов’язань пов’язаних з Товариством осіб.

360 000

триста  шістдесят мільйонів

 

7 492

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі

 

4805 %

 

Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису,  для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 98,5414 % від загальної кількості голосуючих акцій;

«проти» — 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій;

«утримались» — 83 голосів або 0,6272 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Прйняте Рішення:

Попередньо  надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

 

з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1.

Укладення договорів, угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов’язань пов’язаних з Товариством осіб.

360 000

триста  шістдесят мільйонів

 

7 492

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі

 

4805 %

 

Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису,  для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

 

Голова лічильної комісії          Шленський О.А.

 

Член лічильної комісії          Нарижна О.В.

 

Член лічильної комісії          Сарма О.Д.