ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС".

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.

3. Місцезнаходження: 04212, Київ, Богатирська, буд. 1.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.

5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення

       Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС"  вiд 29 жовтня 2018 року (протокол № 2/18 вiд 29.10.2018 року), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.10.2018р.

360000

7492

4805%

Зміст інформації

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 29 жовтня 2018 року (протокол № 2/18 вiд 29.10.2018 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити укладення договорiв, угод про надання в iпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числi надання поруки, для забезпечення зобов’язань пов’язаних з Товариством осiб, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 360 мiльйонiв гривень.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13122, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «проти» - 0, «утримались» - 83.

 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 


2. Найменування посади Директор

_________
(підпис)

К. В. Ваннiкова

(ініціали та прізвище керівника)М.П.

29.10.2018 р.