Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТЕТІС”:


1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

2) Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 29 жовтня 2018 року о 10.00 за адресою: 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні (каб. № 210).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: 29 жовтня 2018 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні (каб. 210).

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 24 годину 23 жовтня 2018 року.

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:


1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.


2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.


3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:


з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1.

Укладення договорів, угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов’язань пов’язаних з Товариством осіб.

360 000

триста шістдесят мільйонів


7 492

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі


4805 %


Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.


6) Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.tetis.obolon.ua


7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1 (кабінет 403), у день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства – Ваннікова Катерина Василівна, тел. (044) 4128208.


8). Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.


10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі (реєстрації) у загальних зборах необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, для керівника акціонера — юридичної особи - паспорт та документи що підтверджують його повноваження, для представників акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.


11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 04.10.2018 р., загальна кількість акцій - 15876, загальна кількість голосуючих акцій - 13232.


Наглядова рада ПрАТ “ТЕТІС”Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Директор К.В.Ваннікова