Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

 

 

 

Ваннiкова Катерина Василiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03386313

4. Місцезнаходження

м. Київ , Оболонський, 04112, м.Київ, вул. Богатирська, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 4128208 (044) 4649553

6. Електронна поштова адреса

lidia@kiev.obolon.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://tetis.obolon.ua

в мережі Інтернет


 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість


15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)


33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


34. Примітки
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента – фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi особи у Товариства вiдсутнi. - Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує.- Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що Товариство за звiтний та попереднiй перiоди не приймало рiшення про виплату дивiдендiв та не здiйснювало виплати дивiдендiв. - Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. - Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

------

3. Дата проведення державної реєстрації

27.04.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

83349

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

42

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26003564938

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АЕ №288236

26.03.2014

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики (НКРЕ)

23.03.2019

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує отримати нову (продовжити термiн дiї дiючої) лiцензiї на цей вид дiяльностi.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подiк Лiдiя Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи


4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища, Київський автодорожний iнститут, iнженер

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Оболонь", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2003 безстроково

9) Опис

Повноваження: 1) органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi; 2) складання та своєчасне подання до контролюючих органiв фiнансової та статистичної звiтностi. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом, винагороду в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах особа посад не обiймає. Акцiями пiдприємства не володiє. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Попередня посада ПрАТ "Оболонь", бухгалтер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левкiвський Роман Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи


4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища, Львiвська комерцiйна академiя, спецiальнiсть - економiст

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПрАТ "ОБОЛОНЬ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2017 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПрАТ "Оболонь" (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Акцiями пiдприємства не володiє. Загальний стаж роботи 26 роки. Особа переобрана на посадi 28.03.2014 р (вилучити?). Попередня посада - ПрАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПрАТ "Оболонь". Особа переобрана загальними зборами акцiонерiв вiд 28.03.2017 р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради (обрано як акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нарижний Володимир Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи


4) рік народження**

1962

5) освіта**

середня-технiчна, МПТУ №30 мсередня-технiчна, МПТУ №30 м. Пологи, спецiальнiсть - налагоджувач машин та обладнання

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Оболонь", водiй навантажувача - комiрник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2017 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2)обрання та припинення повноважень директора Товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду водiй навантажувача - комiрник ПрАТ "Оболонь" (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 40 рокiв. Особа переобрана на посадi 28.03.2017 р. Попередня посада ПрАТ "Оболонь", водiй навантажувача-комiрник.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щурко Володимир Романович

3) ідентифікаційний код юридичної особи


4) рік народження**

1959

5) освіта**

Повна вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1981 рiк, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Оболонь", провiдний iнженер по холоду, повiтрю, вуглекислотi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2017 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2)обрання та припинення повноважень директора Товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду ПрАТ "Оболонь", провiдний iнженер по холоду, повiтрю, вуглекислотi (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 36 рокiв. Особа обрана загальними зборами акцiонерiв вiд 28.03.2017 р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семенюк Людмила Федорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи


4) рік народження**

1962

5) освіта**

Повна вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1988 рiк, iнженер-технолог бродильних виробництв

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Оболонь", начальник вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2017 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надання пропозицiй директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв ПрАТ "Оболонь". Загальний стаж роботи 37 рокiв. Особа обрана загальними зборами акцiонерiв вiд 28.03.2017 р. Попередня посада: ПрАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради (обрано як акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голоско Анатолiй Леонiдович

3) ідентифікаційний код юридичної особи


4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, спецiальнiсть - правознавець.

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Оболонь", директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2017 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) обрання аудитора Товариством; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством 4)обрання та припинення повноважень директора Товариства, 5)прийняття рiшення про вчинення значних право чинiв та iнше. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду директора з безпеки на ПрАТ "Оболонь" (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 37 рокiв. Особа переобрана на посадi 28.03.2017 р. Попередня посада ПрАТ "Оболонь", директор.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ваннiкова Катерина Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи


4) рік народження**

1961

5) освіта**

Освiта вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть - iнженер-технолог.

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Оболонь", начальник цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2017 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; 2) органiзацiя господарської дiяльностi; 3) кадрове забезпечення товариства; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового облiку i фiнансової звiтностi i iнше. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду консультанта гененерального директора ПрАТ "Оболонь" (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3), член Наглядової ради ПрАТ "Оболонь". Загальний стаж роботи 40 рокiв. Особа переобрана на посадi 14.03.2017 р. Попередня посада ПрАТ "Оболонь", начальник цеху. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власюк Олександр Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи


4) рік народження**

1967

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ТЕТIС", електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2017 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надання пропозицiй директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розписом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Особа переобрана загальними зборами акцiонерiв вiд 28.03.2017 р. Попередня посада: електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання ПрАТ "ТЕТIС".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради (обрано як акцiонера)

Голоско Анатолiй Леонiдович


2

0.0126

2

0

0

0

Директор

Ваннiкова Катерина Василiвна


30

0.189

30

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Власюк Олександр Iванович


0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Семенюк Людмила Федорiвна


0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)

Щурко Володимир Романович


0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради (обрано як акцiонера)

Нарижний Володимир Вiкторович


2

0.0126

2

0

0

0

Головний бухгалтер

Подiк Лiдiя Василiвна


0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Левкiвський Роман Миколайович


0

0

0

0

0

0

Усього

34

0.2142

34

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ПрАТ "Оболонь"

05391057

04112 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул.Богатирська, 3

4810

30.3

4810

0

Приватне пiдприємство "Соборне"

35962575

04112 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул.Богатирська, 1

8195

51.62

8195

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

13005

81.92

13005

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

28.03.2017

Кворум зборів**

98.556

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв (обрання секретаря зборiв та затвердження регламенту зборiв). 3.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 6.Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 8.Розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк. 9.Прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року. 10.Про змiну типу Товариства. 11.Про змiну найменування Товариства. 12.Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї. 13.Внесення змiн до Положень Товариства: Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 14.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 15.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 16.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 17.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 20.Про надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та надання повноважень на пiдписання протоколу загальних зборiв акцiонерiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано лiчильну комiсiю зборiв; обрано секретаря зборiв та затверджено регламент зборiв; затверджено Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк; роботу виконавчого органу Товариства визнано задовiльною; затвердженi звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк; роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною; затверджено Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк; роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною; затверджено рiчний звiт Товариства за 2016 рiк; прийнято рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк; прийнято рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року; прийнято рiшення про змiну типу Товариства та змiну найменування Товариства; затверджено змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; внесено змiни до Положень Товариства: Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї; прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства; прийнято рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрано особу, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства; прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; прийнято рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства; прийнято рiшення про надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та надання повноважень на пiдписання протоколу загальних зборiв акцiонерiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.05.2011

212/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000121107

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5.25

15876

83349

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

723

956

0

0

723

956

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

475

360

0

0

475

360

транспортні засоби

214

455

0

0

214

455

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

34

141

0

0

34

141

2. Невиробничого призначення:

2819

2691

0

0

2819

2691

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

2819

2691

0

0

2819

2691

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3542

3647

0

0

3542

3647

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 2362 тис.грн., транспортнi засоби 1012 тис.грн., земельнi дiлянки 0 тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 6272 тис.грн., iншi 335 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди - вiдсутнi, машини та обладнання 84,8%, транспортнi засоби 55,0%, земельнi дiлянки - вiдсутнi, iнвестицiйна нерухомiсть - 57,1%, iншi 57,9% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 6341 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

6022

5785

Статутний капітал (тис. грн.)

83

83

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

83

83

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5939 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5939 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5702 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5702 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

253

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

1217

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

1470

X

X

Опис:

Iншi зобов'язання складаються з: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 668 тис.грн. - зi страхування: 58 тис.грн. - з оплати працi: 186 тис.грн., - поточнi забезпечення 223 тис.грн. - iншi поточнi зобовязання: 82 тис.грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

28.03.2017

Загiльнi збори акцiонерiв.

25000

7871

317.62

правочини на оренду нерухомостi

29.03.2017

http://tetis.obolon.ua

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на оренду нерухомостi, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 25 мiльйонiв гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13230, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 13039, "проти" - 0.

2

28.03.2017

Загiльнi збори акцiонерiв.

8000

7871

101.64

правочини на проектування, впровадження, фiнансування сонячної електростанцiї

29.03.2017

http://tetis.obolon.ua

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на проектування, впровадження, фiнансування сонячної електростанцiї, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 8 мiльйонiв гривень. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13230, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 13039, "проти" - 0.

3

28.03.2017

Загiльнi збори акцiонерiв.

6000

7871

76.23

правочини на придбання та продаж питної води ТМ "Аквабаланс" i продукцiї виробництва пiдприємствами корпорацiї "Оболонь" та iн. супутнiх товарiв

29.03.2017

http://tetis.obolon.ua

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на придбання та продаж питної води ТМ "Аквабаланс" i продукцiї виробництва пiдприємствами корпорацiї "Оболонь" та iн. супутнiх товарiв гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 6 мiльйонiв гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13230, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 13039, "проти" - 0.

4

28.03.2017

Загiльнi збори акцiонерiв.

50000

7871

635.24

правочини на постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

29.03.2017

http://tetis.obolon.ua

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 50 мiльйонiв гривень. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13230, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 13039, "проти" - 0.

5

28.03.2017

Загiльнi збори акцiонерiв.

5000

7871

63.52

правочини на транзит електричної енергiї

29.03.2017

http://tetis.obolon.ua

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на транзит електричної енергiї, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 5 мiльйонiв гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13230, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 13039, "проти" - 0.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

14.03.2017

15.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.03.2017

29.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.03.2017

29.03.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

30.03.2017

31.03.2017

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг- Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32736376

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04107 м. Київ Татарська, б.7, к.54

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3488 25.11.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0519
24.12.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

1.2.2 ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 «МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА» Ми провели аудиторську перевiрку балансу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТIС», що додається, станом на 31.12.2017 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал за 2017 рiк. На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлювання думки аудитора iз застереженням», фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТIС» складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи та справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТIС» станом на 31 грудня 2017 р., а також результати його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2017 рiк вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. 1.3 ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ 1З ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми не отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2017 року. Тому ми не мали змоги визначити, чи iснує необхiднiсть в коригуваннi даних сум заборгованостi станом на 31 грудня 2017 року. За оцiнкою аудиторiв вищезазначене зауваження не є суттєвим у контекстi фiнансової звiтностi в цiлому та не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть товариства.

Номер та дата договору на проведення аудиту

04-14
05.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

12.03.2018
30.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

13312.62

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть): д/н

Ні


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть): д/н

Ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.

Так


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:


Так

Ні

Наглядова рада


X

Виконавчий орган


X

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У звiтному перiодi рiчнi (черговi) збори були проведенi.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались та не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0


Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так

Ні

Складу


X

Організації


X

Діяльності


X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.


Рiчними зборами акцiонерiв вiд 28.03.2017 р. робота Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.


У складi наглядової ради не створенi комiтети.

У складi наглядової ради не створенi комiтети.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть): д/н


X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/н


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):

Iнших документiв у товариства не iснує.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

Вiдсутнє.


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

д/н


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б здiйснювали перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства, вiдсутнi.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б iнiцiювали проведення перевiрки ревiзiйною комiсiєю, вiдсутнi.


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків

X


Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначилисьЧи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.


КОДИДата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія


за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання


за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності


за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

42


Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака


Адреса

вул. Богатирська, 1, м.Київ, Оболонський, 04112, Україна, (044) 4128208


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)


V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

7

18

0

первісна вартість

1001

125

153

0

накопичена амортизація

1002

118

135

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

723

956

0

первісна вартість

1011

3091

3716

0

знос

1012

2368

2760

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

2819

2691

0

первісна вартість

1016

6272

6272

0

знос

1017

3453

3581

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

38

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3587

3665

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

92

119

0

Виробничі запаси

1101

80

108

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

12

11

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2953

2788

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


723


496


0

з бюджетом

1135

3

20

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

3

20

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

475

390

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

9

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

5

0

Усього за розділом II

1195

4246

3827

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

7833

7492

0


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

83

83

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

3930

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

269

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5702

1740

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5785

6022

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1195

668

0

за розрахунками з бюджетом

1620

409

253

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

51

58

0

за розрахунками з оплати праці

1630

177

186

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

214

223

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2

82

0

Усього за розділом IІІ

1695

2048

1470

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

7833

7492

0


Примітки

д/н

Керівник

Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер

Подiк Л.В.
КОДИДата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313


(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

27928

23872

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 17370 )

( 13817 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


10558


10055

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

22

5

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 7245 )

( 7162 )

Витрати на збут

2150

( 3056 )

( 2563 )

Інші операційні витрати

2180

( 43 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


236


335

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

6

21

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 3 )

( 41 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


239


315

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-44

-54

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


195


261

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )


II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

195

261


III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

19190

16199

Витрати на оплату праці

2505

4496

3869

Відрахування на соціальні заходи

2510

997

856

Амортизація

2515

479

413

Інші операційні витрати

2520

2555

2337

Разом

2550

27717

23674


ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

15876

15876

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

15876

15876

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

12.28

16.44

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

12.28

16.44

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0


Примітки

д/н

Керівник

Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер

Подiк Л.В.
КОДИДата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313


(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


30838


23730

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

50

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

3

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

591

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 21371 )


( 15253 )

Праці

3105

( 3915 )

( 3325 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1990 )

( 1733 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2568 )

( 2961 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 60 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 1483 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1025 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 497 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 117 )

( 790 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

433

259

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

6

8

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 524 )

( 54 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-518

-46

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-85

213

Залишок коштів на початок року

3405

475

262

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

390

475


Примітки

д/н

Керівник

Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер

Подiк Л.В.
КОДИДата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313


(найменування)
Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

83

0

0

0

5702

0

0

5785

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

3930

269

-4199

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

42

0

0

42

Скоригований залишок на початок року

4095

83

0

3930

269

1545

0

0

5827

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

195

0

0

195

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

195

0

0

195

Залишок на кінець року

4300

83

0

3930

269

1740

0

0

6022


Примітки

д/н

Керівник

Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер

Подiк Л.В.


1