ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС".

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.

3. Місцезнаходження: 04212, Київ, Богатирська, буд. 1.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.

5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квітня 2018 року (протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

24.04.2018

50000

7492

675.7%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квiтня 2018 року (протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 50 мiльйонiв гривень.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «проти» - 0.

2

24.04.2018

5000

7492

67.6%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квiтня 2018 року (протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на транзит електричної енергiї, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 5 мiльйонiв гривень.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «проти» - 0.

3

24.04.2018

10000

7492

133.4%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квiтня 2018 року (протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на оренду нерухомостi, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 10 мiльйонiв гривень.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «проти» - 0.

4

24.04.2018

4000

7492

53.4%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" 24 квiтня 2018 року (протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на впровадження, фiнансування сонячної електростанцiї, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 4 мiльйони гривень.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «проти» - 0.

5

24.04.2018

6000

7492

80.00%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТЕТIС" вiд 24 квiтня 2018 року (протокол № 1/18 вiд 24.04.2018 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити Правочини на придбання та продаж питної води та iн. супутнiх товарiв, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 6 мiльйонiв гривень.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13232, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 13039, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 13039, «проти» - 0.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор

_________
(підпис)

К. В. Ваннiкова

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

25.04.2018 р.