ПРОТОКОЛ №2/18

позачергових загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС"

(код за ЄДРПОУ: 03386313, місцезнаходження: 04212, м.Київ, вул. Богатирська, будинок 1)

 

 

            м.Київ        «29» жовтня 2018 року                                                     

                                                ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 10:00 ГОД.

                                                ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 10:30 ГОД.

 

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"  (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів:  04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні (каб.210).

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ТЕТІС» скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства, у відповідності ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» (Протокол №7 засідання Наглядової ради  від 27 вересня 2018р.).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23.10.2018 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 83349 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 15876  простих іменних акцій, номінальною вартістю 5.25 грн. кожна.

Акції Товариства у кількості 15876 простих іменних акцій належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 448 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ТЕТІС» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13 232 (тринадцять тисяч двісті тридцять дві) акції. Відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 13 232 (тринадцять тисяч двісті тридцять дві) голосуючі акції ПрАТ «ТЕТІС», які дають право на голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Відповідно до п. 3 ст. 40 та пп. 12 п. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства, Статуту ПрАТ «ТЕТІС», реєстрацію учасників позачергових загальних зборів акціонерів приватного  акціонерного товариства «ТЕТІС» виконує реєстраційна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол №7 засідання Наглядової ради  від 27 вересня 2018).

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 13 122 голоси.

Кворум загальних зборів становить 99,168 % до загальної кількості голосуючих акцій.

Голова загальних зборів Ваннікова Катерина Василівна, призначена Наглядовою радою (Протокол №7 засідання Наглядової ради  від 27 вересня 2018 року), відповідно до п.9.11 Статуту ПрАТ «ТЕТІС».

Секретар загальних зборів Подік Лідія Василівна, обрана  у відповідності до Закону України  «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства  Наглядовою радою ПрАТ «ТЕТІС» (Протокол №7 засідання Наглядової ради  від 27 вересня 2018 року).

Рішення з першого та другого питань  порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції.

Рішення з третього  питання  порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

 Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, обрана  Наглядовою  радою акціонерного товариства. (Протокол №7 засідання Наглядової ради  від 27 вересня 2018); з інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. 1.Обрання членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення їх повноважень 

  2. 2.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів  

  3. 3.Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення 

 

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Ваннiкову К. В., яка доповіла про необхідність обрання лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію  зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович  - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії.

Голосували:

"за" – 13 122  голоси, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Ухвалили:

Обрати лічильну комісію  зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович  - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Ваннiкову К.В. щодо прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. На голосування ставиться: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі».  

Голосували:

"за" – 13 122 голоси, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Ухвалили:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

 

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора Ваннiкову К. В., яка доповіла що відповідно до ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства,” якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході його поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. На голосування ставиться:

Попередньо  надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1.

Укладення договорів, угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов’язань пов’язаних з Товариством осіб.

360 000

триста  шістдесят мільйонів

 

7 492

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі

 

4805 %

Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису,  для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

Голосували:

"за" – 13 039 голосів, що становить 98,5414 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

"утрималися" – 83 голосів, що становить 0,6272 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Ухвалили:
Попередньо  надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1.

Укладення договорів, угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов’язань пов’язаних з Товариством осіб.

360 000

триста  шістдесят мільйонів

 

7 492

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі

 

4805 %

Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису,  для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

Голова Зборів доповіла, що порядок денний позачергових загальних зборів вичерпаний, рішення позачергових загальних зборів акціонерів з усіх питань порядку денного ухвалено.

Голова Зборів оголосила позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ТЕТІС» закритими.

 

 

Голова Зборів

К.В.Ваннiкова

Секретар Зборів

Л.В.Подік