Повідомлення  про проведення річних загальних зборів акціонерів:

1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 24 квітня 2018 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04212 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 18 квітня 2018 року.

5). перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення: Обрати лічильну комісію  зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович  - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів:  основна доповідь – до 20 хвилин;  співдоповіді – до 5 хвилин;  виступи в дебатах – до 5 хвилин;  відповіді на запитання – до 5 хвилин;  для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин;  питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії

Проект рішення:  Висновки Ревізійної комісії  затвердити.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

6.Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

8. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2017 році направити на розвиток виробництва.

9. Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо  надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1

Правочини на постачання  електричної енергії за нерегульованим тарифом

п’ятдесят мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

675,7

2

Правочини на транзит електричної енергії

п’ять мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

67,6

3

Правочини на оренду нерухомості

десять мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

133,4

4

Правочини на впровадження, фінансування сонячної електростанції

чотири мільйони гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

53,4

5

Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів

шість мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

80,0

Уповноважити директора ПрАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису,  для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

 

6). Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: www.tetis.obolon.ua

 

7). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1 (кабінет 403), у день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор – Ваннікова Катерина Василівна, тел. (044) 4128208.

 

8). Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

        Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

9) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 

10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі (реєстрації) у загальних зборах необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, для керівника акціонера — юридичної особи - паспорт та документи що підтверджують його повноваження, для представників акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

 

11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 05.03.2018 р., загальна кількість акцій - 15876, загальна кількість голосуючих акцій - 13232.

12). Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

 

Період

звітний

2017р.

попередній

2016р.

Усього активів

7492

7871

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3647

3542

Запаси

119

92

Сумарна дебіторська заборгованість

3304

3679

Гроші та їх еквіваленти

390

475

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1740

1751

Власний капітал

6022

5702

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

83

83

Довгострокові зобовязання і забезпечення

-

-

Поточні зобовязання і забезпечення

1470

2048

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

195

248

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15876

15876

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

12,28

15,62

Наглядова рада ПрАТ “ТЕТІС”

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

 

Директор                                             К.В.Ваннікова