ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС".

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.

3. Місцезнаходження: 04209, Київ, Богатирська, буд. 1.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.

5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення

з/п

Дата вчинення дії


Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

30.03.2017

Пубiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕТIС”

Зміст інформації

28 березня 2017 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство (Протокол загальних зборiв акцiонерного товариства№ 1/17 вiд 28.03.2017 року). Затверджено нове повне найменування товариства пiсля змiни – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕТIС”, повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство “ТЕТIС”. Дата державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 30 березня 2017 року.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор

_________
(підпис)

К. В. Ваннiкова

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

31.03.2017р.