ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Пубiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС".

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.

3. Місцезнаходження: 04209, Київ, Богатирська, буд. 1.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.

5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

28.03.2017

50000

7871

635.24%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, «проти» - 0.

2

28.03.2017

5000

7871

63.52%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 мільйонів гривень.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, «проти» - 0.

3

28.03.2017

25000

7871

317.62%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на оренду нерухомості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, «проти» - 0.

4

28.03.2017

8000

7871

101.64%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів гривень.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, «проти» - 0.

5

28.03.2017

6000

7871

76.23%

Зміст інформації

Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року) прийнято рiшення: попередньо схвалити правочини на придбання та продаж питної води ТМ «Аквабаланс» і продукції виробництва підприємствами корпорації «Оболонь» та ін. супутніх товарів гранична сукупна вартість яких не перевищує 6 мільйонів гривень.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13230, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13039, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 13039, «проти» - 0.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор

_________
(підпис)

К. В. Ваннiкова

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

29.03.2017р.