ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Пубiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС".

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.

3. Місцезнаходження: 04209, Київ, Богатирська, буд. 1.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.

5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства, припинено повноваження:

1. Голови Наглядової Ради Голоска Анатолiя Леонiдовича, паспорт СО 358837 виданий 19.04.2000р. Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.0126%.

2. Члена Наглядової Ради Нарижного Володимира Вiкторовича, паспорт СН 251244 виданий 13.08.1996р. Ватутiнським

РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.0126%.

3. Члена Наглядової Ради Малiновського Григорiя Тарасовича, паспорт СН 746441 виданий 26.02.1998р. Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.0252%.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), обрано:

1. Голову Наглядової Ради Голоско Анатолiя Леонiдовича, паспорт СО 358837 виданий 19.04.2000р. Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв, прийняття рiшення Наглядовою Радою (протокол Наглядової Ради №1 вiд 28.03.2017 року). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, директор з безпеки. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.0126%.

2. Члена Наглядової Ради Нарижного Володимира Вiкторовича, паспорт СН 251244 виданий 13.08.1996р. Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, водiй навантажувача-комiрник. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.0126%.

3. Члена Наглядової Ради Щурко Володимира Романовича, паспорт СО 150347 виданий 03.06.1999р. Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, провiдний iнженер по холоду, повiтрю, вуглекислотi. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства, припинено повноваження:

1. Голови Ревiзiйної комiсiї Левкiвського Романа Миколайовича, паспорт ВМ 104565 виданий 08.04.1996р. Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

2. Члена Ревiзiйної комiсiї Власюк Олександра Iвановича, паспорт СО 943598 виданий 06.06.2002р. Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

3. Члена Ревiзiйної комiсiї Шишлевську Нiну Олексiївну, паспорт СН 453404 виданий 10.04.1997р. Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала 13 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.0126%.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 березня 2017 року (протокол № 1/17 вiд 28.03.2017 року), обрано:

1. Голову Ревiзiйної комiсiї Левкiвського Романа Миколайовича, паспорт ВМ 104565 виданий 08.04.1996р. Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв, прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю (протокол Ревiзiйної комiсiї №1 вiд 28.03.2017 року). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, заступник начальника вiддiлу. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

2. Члена Ревiзiйної комiсiї Власюк Олександра Iвановича, паспорт СО 943598 виданий 06.06.2002р. Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “ТЕТIС”, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

3. Члена Ревiзiйної комiсiї Семенюк Людмилу Федорiвну, паспорт СО 436302 виданий 29.07.2000р. Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, начальник вiддiлу. На посаду обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0%.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор

_________
(підпис)

К. В. Ваннiкова

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

29.03.2017р.