ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”


Дата складання Протоколу: 28 березня 2017 року.


Дата проведення голосування: 28 березня 2017 року.


Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:


1.Обрання лічильної комісії зборів.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання секретаря зборів та затвердження регламенту зборів).

3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4.Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

8.Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

9.Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

10.Про зміну типу Товариства.

11.Про зміну найменування Товариства.

12.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

13.Внесення змін до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

14.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

18.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

20.Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.


Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:


Питання винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії зборів.


Проект рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії.


Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії.


Питання винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання секретаря зборів та затвердження регламенту зборів).


Проект рішення:

2.1.Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Подік Лідію Василівну.

2.2. Затвердити наступний регламент зборів: основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин; питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прйняте Рішення:

2.1.Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Подік Лідію Василівну.

2.2. Затвердити наступний регламент зборів: основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин; питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.


Питання винесене на голосування:

3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.


Проект рішення:

3.1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

3.2. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.


Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прйняте Рішення:

3.1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

3.2. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.


Питання винесене на голосування:

4.Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

4.1.Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

4.1.Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.


Питання винесене на голосування:

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.


Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

5.1.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.


Питання винесене на голосування:

6. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

6.1.Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік затвердити.

6.2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

6.1.Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік затвердити.

6.2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.


Питання винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1.Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

7.1.Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.


Питання винесене на голосування:

8. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

8.1.Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік: 100% чистого прибутку направити на поповнення резервного капіталу Товариства.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

8.1.Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік: 100% чистого прибутку направити на поповнення резервного капіталу Товариства.


Питання винесене на голосування:

9. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення:

9.1. Попередньо схвалити значні правочини, що становить більше 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень;

- правочини на транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 мільйонів гривень;

- правочини на оренду нерухомості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень;

- правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів гривень.

- правочини на придбання та продаж питної води ТМ «Аквабаланс» і продукції виробництва підприємствами корпорації «Оболонь» та ін. супутніх товарів гранична сукупна вартість яких не перевищує 6 мільйонів гривень.

9.2.Уповноважити директора ПАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори, за попереднім погодженням їх Наглядовою радою Товариства.


Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосуючих акцій:

98,556

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 98,556 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийняте Рішення:

9.1. Попередньо схвалити значні правочини, що становить більше 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень;

- правочини на транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 мільйонів гривень;

- правочини на оренду нерухомості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень;

- правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів гривень.

- правочини на придбання та продаж питної води ТМ «Аквабаланс» і продукції виробництва підприємствами корпорації «Оболонь» та ін. супутніх товарів гранична сукупна вартість яких не перевищує 6 мільйонів гривень.

9.2.Уповноважити директора ПАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори, за попереднім погодженням їх Наглядовою радою Товариства.


Питання винесене на голосування:

10. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

10.1.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

10.1.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.


Питання винесене на голосування:

11. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

11.1.У зв’язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування: українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕТІС”; російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТЭТИС”; англійською мовою – Private Joint – Stock Company “TETIS”.

Скорочене найменування: українською мовою – ПрАТ “ТЕТІС”; російською мовою – ЧАО “ТЭТИС”; англійською мовою – РrJSC “TETIS”.

11.2. У зв’язку із зміною найменування Товариства уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити необхідні дії щодо внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства та заміни Свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

11.1.У зв’язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування: українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕТІС”; російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТЭТИС”; англійською мовою – Private Joint – Stock Company “TETIS”.

Скорочене найменування: українською мовою – ПрАТ “ТЕТІС”; російською мовою – ЧАО “ТЭТИС”; англійською мовою – РrJSC “TETIS”.

11.2. У зв’язку із зміною найменування Товариства уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити необхідні дії щодо внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства та заміни Свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства.


Питання винесене на голосування:

12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

12.1.Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

12.1.Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.


Питання винесене на голосування:

13. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

13.1. Затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

13.1. Затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.


Питання винесене на голосування:

14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

14.1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича та членів Наглядової ради Маліновського Григорія Тарасовича і Нарижного Володимира Вікторовича.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

14.1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича та членів Наглядової ради Маліновського Григорія Тарасовича і Нарижного Володимира Вікторовича.


Питання винесене на голосування:

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.


Результати голосування наведені у Протоколі про підсумки кумулятивного голосування.


Питання винесене на голосування:

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

16.1.Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16.2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

16.1.Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16.2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.


Питання винесене на голосування:

17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

17.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Левківського Романа Миколайовича та членів Ревізійної комісії Власюка Олександра Івановича, Шишлевської Ніни Олексіївни.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

17.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Левківського Романа Миколайовича та членів Ревізійної комісії Власюка Олександра Івановича, Шишлевської Ніни Олексіївни.


Питання винесене на голосування:

18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.


Результати голосування наведені у Протоколі про підсумки кумулятивного голосування.


Питання винесене на голосування:

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

19.1.Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства,

19.2 Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

19.1.Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства,

19.2 Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.


Питання винесене на голосування:

20.Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

20.1.Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ванніковій Катерині Василівні на підписання нової редакції Статуту Товариства.

20.2. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ванніковій Катерині Василівні і Секретарю загальних зборів акціонерів Подік Лідії Василівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.


Результати голосування:


кількість голосів:

«за»

«проти»

«утримався»

13039

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

100

0

0

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13039 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте Рішення:

20.1.Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ванніковій Катерині Василівні на підписання нової редакції Статуту Товариства.

20.2. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ванніковій Катерині Василівні і Секретарю загальних зборів акціонерів Подік Лідії Василівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.


Член лічильної комісії (Голова) Шленський О.А.

Член лічильної комісії Нарижна О.В.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.


ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС” Дата проведення голосування: 28 березня 2017 року.


Питання винесене на голосування:

15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Результати кумулятивного голосування:*


Перелік кандидатів в члени Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени

Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà


1. Ãîëîñêî Àíàòîë³é Ëåîí³äîâè÷


13039

2. Нарижний Володимир Âікторович


13039

3. Щурко Володимир Романович


13039

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

39117

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

39117

* Загальна кількість голосів акціонерів (власників голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у загальних зборах для обрання членів Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà становить: 13039 * 3 (кількість членів Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà) = 39117.


Питання винесене на голосування:

18.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати кумулятивного голосування:*


Перелік кандидатів в члени Ревізійної комісії Товариства

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени

Ревізійної комісії Товариства


1. Левківський Роман Миколайович


13039

2. Власюк Олександр Іванович


13039

3. Семенюк Людмила Федорівна


13039

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у

голосуванні:

39117

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними

недійсними:

39117

* Загальна кількість голосів акціонерів (власників голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у загальних зборах для обрання членів Ревізійної комісії Товариства становить: 13039 * 3 (кількість членів Ревізійної комісії Товариства) = 39117.


Член лічильної комісії (Голова) Шленський О.А.

Член лічильної комісії Нарижна О.В.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.


1