ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Пубiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС".

2. Код за ЄДРПОУ: 03386313.

3. Місцезнаходження: 04209, Київ, Богатирська, буд. 1.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4649708, 044 4649553.

5. Електронна поштова адреса: lidia@kiev.obolon.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tetis.obolon.ua.

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради вiд 14 березня 2017 року (протокол засiдання Наглядової Ради №2 вiд 14.03.2017 року), припинено повноваження Директора Ваннiкової Катерини Василiвни, паспорт СО 788761 виданий 24.01.2002р. Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0, 189%.

Рішенням Наглядової Ради вiд 14 березня 2017 року (протокол засiдання Наглядової Ради №2 вiд 14.03.2017 року), призначено Директора Ваннiкову Катерину Василiвну, паспорт СО 788761 виданий 24.01.2002р. Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду директора ПАТ “ТЕТIС”. На посаду призначена термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр частки посадової особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0, 189%.


Повідомлення опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 52 від 17.03.2017р., та розміщено на www.stockmarket.gov.ua 15.03.2017р.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор

_________
(підпис)

К. В. Ваннiкова

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

20.03.2017р.