Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів:

  1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

  2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 березня 2017 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

  3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 28 березня 2017 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні. 

    Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

  4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 22 березня 2017 року.

  5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

   1.1.Обрати лічильну комісію  зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович  - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання  секретаря   зборів та затвердження регламенту   зборів).

Проект рішення:

   2.1.Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів  Подік Лідію Василівну.

   2.2. Затвердити наступний регламент зборів:  основна доповідь – до 20 хвилин;  співдоповіді – до 5 хвилин;  виступи в дебатах – до 5 хвилин;  відповіді на запитання – до 5 хвилин;  для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин;  питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.  

3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

   3.1.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

3.2. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4.Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

   4.1.Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

   5.1.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

   5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

6.Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

   6.1.Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік затвердити.

   6.2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

Проект рішення:

   7.1.Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

8.Розподіл  прибутку   Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

   8.1.Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік: 100% чистого прибутку  направити на поповнення резервного капіталу Товариства.

9.Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення:

   9.1. Попередньо схвалити значні правочини,

що становить більше 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень;

- правочини на транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 мільйонів гривень;

- правочини на оренду нерухомості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень;

- правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів гривень.

- правочини на придбання та продаж питної води ТМ «Аквабаланс» і продукції виробництва підприємствами корпорації «Оболонь» та ін. супутніх товарів гранична сукупна вартість яких не перевищує 6 мільйонів гривень.

   9.2.Уповноважити директора ПАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори, за попереднім погодженням їх Наглядовою радою Товариства.

10.Про зміну типу  Товариства.

Проект рішення:

   10.1.Змінити  тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11.Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

   11.1.У зв’язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування: українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “ТЕТІС”; російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТЭТИС”;  англійською мовою – Private Joint – Stock Company “TETIS”.

Скорочене найменування:  українською мовою – ПрАТ “ТЕТІС”;  російською мовою – ЧАО “ТЭТИС”;  англійською мовою – РrJSC “TETIS”.

   11.2. У зв’язку із зміною найменування Товариства уповноважити виконавчий орган  Товариства вчинити необхідні дії щодо внесення змін у правовстановлюючі документи  Товариства та заміни Свідоцтва про випуск  цінних паперів Товариства.

12.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

   12.1.Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

13.Внесення змін до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган  Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

   13.1. Затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган  Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

14.Про припинення повноважень членів Наглядової  ради Товариства.

Проект рішення:

   14.1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у  складі: Голови Наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича та членів Наглядової ради Маліновського Григорія Тарасовича і Нарижного Володимира Вікторовича.

15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової  ради Товариства.

   16.1.Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

   16.2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

   17.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у  складі: Голови Ревізійної комісії Левківського Романа Миколайовича та членів Ревізійної комісії Власюка Олександра  Івановича, Шишлевської Ніни Олексіївни.

18.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особі, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

   19.1.Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства,

   19.2 Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії  Товариства.

20.Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

   20.1.Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ванніковій Катерині Василівні на підписання нової редакції Статуту Товариства.

   20.2. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ванніковій Катерині Василівні і Секретарю загальних зборів акціонерів Подік Лідії Василівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.  

 

Інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства http://www.tetis.obolon.ua

 

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1 (кабінет 403), у день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ваннікова Катерина Василівна, тел. (044) 4128208.

 

7). Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника   Період
звітний 2016 р. попередній 2015 р.

Усього активів

7871

7140

Основні засоби

3542

3888

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

92

153

Сумарна дебіторська заборгованість

3679

2754

Грошові кошти та їх еквіваленти

475

262

Нерозподілений прибуток

1751

1584

Власний капітал

5702

5536

Статутний капітал

83

83

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2048

1604

Чистий прибуток (збиток)

248

33

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15876

15876

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

48

47

 

Наглядова рада ПАТ “ТЕТІС”

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор                                             Ваннікова К.В.