Титульний аркуш

Table01

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Table02

Директор

 

 

 

Ваннiкова Катерина Василiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

Table03

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03386313

4. Місцезнаходження

м. Київ , Оболонський, 04209, м.Київ, вул. Богатирська, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 4128208 (044) 4649553

6. Електронна поштова адреса

lidia@kiev.obolon.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Table04

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2016

(дата)

Table05

2. Річна інформація опублікована у

Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 74

 

22.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

Table06

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://tetis.obolon.ua

в мережі Інтернет

24.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

Table07

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента – фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi особи у Товариства вiдсутнi. - Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує.- Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. - Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. - Вiдомостi про особливу iнформацiю не надаються, тому що у Товариства такої iнформацiї за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

Table08

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 482176

3. Дата проведення державної реєстрації

27.04.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

83349

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

47

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004332404

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Table09

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АЕ №288236

26.03.2014

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики (НКРЕ)

23.03.2019

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує отримати нову (продовжити термiн дiї дiючої) лiцензiї на цей вид дiяльностi.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Table10

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв "Надiя"

03386313

04655Україна м.Київ вул. Богатирська, 1

0

Фонд комунального майна м. Києва

д/н

д/н м.Київ д/н

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Table11

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подiк Лiдiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища, Київський автодорожний iнститут, iнженер

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2003 безстроково

9) Опис

Повноваження: 1) органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi; 2) складання та своєчасне подання до контролюючих органiв фiнансової та статистичної звiтностi. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом, винагороду в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах особа посад не обiймає. Акцiями пiдприємства не володiє. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Попередня посада ПАТ "Оболонь", бухгалтер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левкiвський Роман Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища, Львiвська комерцiйна академiя, спецiальнiсть - економiст

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Акцiями пiдприємства не володiє. Загальний стаж роботи 24 роки. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада- ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь". Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нарижний Володимир Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середня-технiчна, МПТУ №30 мсередня-технiчна, МПТУ №30 м. Пологи, спецiальнiсть - налагоджувач машин та обладнання

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача - комiрник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2)обрання та припинення повноважень директора Товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду водiй навантажувача - комiрник ЗАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 38 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача-комiрник. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малiновський Григорiй Тарасович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища, Київський технологiчний iститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", старший майстер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2)обрання та припинення повноважень директора Товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду старшого майстра на ПАТ"Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 27 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада ПАТ "Оболонь", старший майстер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голоско Анатолiй Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, спецiальнiсть - правознавець.

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) обрання аудитора Товариством; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством 4)обрання та припинення повноважень директора Товариства, 5)прийняття рiшення про вчинення значних право чинiв та iнше. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду директора з безпеки на ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 35 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада ПАТ "Оболонь", директор. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ваннiкова Катерина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Освiта вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть - iнженер-технолог.

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", начальник цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; 2) органiзацiя господарської дiяльностi; 3) кадрове забезпечення товариства; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового облiку i фiнансової звiтностi i iнше. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду консультанта гененерального директора ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3), член Наглядової ради ПАТ "Оболонь". Загальний стаж роботи 38 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада ПАТ "Оболонь", начальник цеху. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишлевська Нiна Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 453404 10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Середньо-спецiальна, Сумський технiкум цукрової промисловостi, хлiбопекарське виробництво

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надання пропозицiй директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв ПАТ "Оболонь" . Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада: ПАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власюк Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 943598 06.06.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ТЕТIС", електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надання пропозицiй директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розписом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 31 рокiв. Особа обрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада: електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання ПАТ "ТЕТIС".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Table12

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Головний бухгалтер

Подiк Лiдiя Василiвна

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Левкiвський Роман Миколайович

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Нарижний Володимир Вiкторович

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

2

0.0126

2

0

0

0

Член Наглядової ради

Малiновський Григорiй Тарасович

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4

0.0252

4

0

0

0

Голова Наглядової ради

Голоско Анатолiй Леонiдович

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

2

0.0126

2

0

0

0

Директор

Ваннiкова Катерина Василiвна

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

30

0.189

30

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шишлевська Нiна Олексiївна

СН 453404 10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi

2

0.0126

2

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Власюк Олександр Iванович

СО 943598 06.06.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Усього

40

0.252

40

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Table13

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ПАТ "Оболонь"

05391057

04655 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул.Богатирська, 3

4810

30.3

4810

0

0

0

Приватне пiдприємство "Соборне"

35962575

04209 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул.Богатирська, 1

8195

51.62

8195

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

13005

81.92

13005

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Table14

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

25.03.2015

Кворум зборів**

99.48

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв (обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв). 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 8. Прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року. 9. Розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря зборiв, затверджено регламент зборiв, обрано лiчильну комiсiю, роботу виконавчого органу Товариства визнано задовiльною, звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затверджено, роботу наглядової ради визнано задовiльною, звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2014 рiк затверджено, роботу ревiзiйної комiсiї Товариства визнано задовiльною, звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк затверджено, затверджено висновки ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк, затверджено рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, затверджено значний договiр, прийнято рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, затверджено порядок розподiлу прибутку Товариства за 2014 рiк.

9. Інформація про дивіденди

Table15

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

9525.6

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0.6

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

8000

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

18.03.2014

01.01.1900

Дата виплати дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

18.03.2014

01.01.1900

Опис

У звiтному перiодi дивiденди не нараховувались та не сплачувались. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: 18.03.2014 р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 18.03.2014 р. Дата початку виплати дивiдендiв: 18.03.2014 р. Розмiр виплати дивiдендiв: загальна сума дивiдендiв 9525,6 грн. Порядок виплати дивiдендiв: в порядку встановленого законом. Строк виплати дивiдендiв: не пiзнiше 6 мiсяцiв з моменту прийняття рiшення.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Table16

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32736376

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Татарська, 7/54

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3488

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.11.2004

Міжміський код та телефон

(044)223-93-20

Факс

(044)223-93-20

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Здiйснює аудиторськi перевiрки Товариства Договiр № 04-2 вiд 26.01.2016 р.

Table17

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м.Київ вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

не передбачено

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

не передбачено

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-19

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

Table18

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Райфайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Лєскова, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263201

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.08.2013

Міжміський код та телефон

(044) 4987933 (044) 4987929

Факс

(044) 4987934

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Table19

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.05.2011

212/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000121107

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5.25

15876

83349

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало.

 

XI. Опис бізнесу

Table20

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС", засновано у вiдповiдностi до рiшення Засновникiв (Установчий договiр вiд 01 лютого 1994 року) шляхом перетворення в процесi приватизацiї Орендного пiдприємства "Надiя" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарiї "Оболонь" згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств" та iншими законодавчими актами України, вiдповiдно до Рiшення та наказу Фонду комунального майна вiд 01 лютого 1994 року, перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарних виробiв i напiвфабрикатiв" Виконкомом Мiнської районної ради народних депутатiв м. Києва 27 квiтня 1995 року, свiдоцтво №03386313 про державну перереєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, та перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС" на пiдставi Протоколу № 1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2011 року.

 

ПАТ "ТЕТIС" вiдноситься до галузi харчової промисловостi. Основним видом дiяльностi є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах, продаж електроенергiї за нерегульованим тарифом.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):45 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 3 Фонд оплати працi: 3415 тис. гривень Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року:збiльшився на 266тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiних потреб емiтента.

 

Товариство не входить до об'єднаннь.

 

Спiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводиться

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

 

Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Облiкова полiтика обгрунтована наказом №2 вiд 15.01.2015р. В Товариствi використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Облiк запасiв здiйснюється по цiнi їх придбання.

 

1. Здання в оренду iнвестицiйної нерухомостi та нерухомостi виробничо-торговельного призначення та обладнання. Основним орендарем є ПАТ "Оболонь". 2. Доставка питної води i супутнiх товарiв в будинки та офiси.3.Продаж електроенергiї за нерегульованим тарифом.

 

Протягом останього року були здiйсненi наступнi придбання: IP-камери – 2 шт (на суму 9770,06 грн.);кулер HotFrost L208E – 1шт (на суму 510,84 грн.); гелiосистема постачання гарячої води – 1 шт (на суму 138401,91 грн.); кондицiонер C&H S12XP4 – 1 шт (на суму 10073,33грн).

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

 

Мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України. Екологiчнi питання, не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у емiтента немає.

 

Товариство не має проблем, якi впливають на його дiяльнiсть.

 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть товариства за звiтнiй перiод перевiрялась аудитором, Ревiзiйною комiсiєю АТ. Фактiв зловживань вчинених посадовими особами не виявлено. Виплачено штраф – 239,98 грн в ДПI Оболонського району м. Києва за самостiйно виявленi помилки.

 

Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувалось за рахунок власних коштiв.

 

Не виконаних договорiв немає.

 

У 2016 роцi Товариство планує: - збiльшити обсяги постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом, та збiльшити обсяг доставки бутильованої води.

 

Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.

 

Товариство та його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.

 

Протягом року будь-якi подiї, що могли вплинути на оцiнку iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, не вiдбулись.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Table21

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1182

940

0

0

1182

940

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

708

569

0

0

708

569

транспортні засоби

441

327

0

0

441

327

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

33

44

0

0

33

44

2. Невиробничого призначення:

2935

2948

0

0

2935

2948

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

2935

2948

0

0

2935

2948

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4117

3888

0

0

4117

3888

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 2321 тис.грн., транспортнi засоби 609 тис.грн., земельнi дiлянки 0 тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 6272 тис.грн., iншi 127 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди - вiдсутнi, машини та обладнання 24,5%, транспортнi засоби 53,7%, земельнi дiлянки - вiдсутнi, iнвестицiйна нерухомiсть - 52,99%, iншi 34,6% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 5441 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Table22

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5524

5435

Статутний капітал (тис. грн.)

83

83

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

83

83

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5441 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5441 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5352 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5352 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Table23

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

255

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1361

X

X

Усього зобов'язань

X

1616

X

X

Опис:

2. Iншi зобов'язання складаються з: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 850 тис.грн. - зi страхування: 82 тис.грн. - з оплати працi: 133 тис.грн., - поточнi забезпечення 294 тис.грн. - iншi поточнi зобовязання: 2 тис.грн.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Table24

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32736376

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04107 м.Київ Татарська, б.7, к.54

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3488 25.11.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н 01.01.1900 д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
Власникам цiнних паперiв,
керiвництву Публiчного акцiонерного товариства
"ТЕТIС"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України

Аудиторський висновок
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС"
за 2015 рiк

10 березня 2016 року м. Київ
Загальнi вiдомостi про товариство
Повна назва - Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 03386313
Мiсцезнаходження – 04209, м. Київ, вул.Богатирська, буд. 1
Дата державної реєстрацiї – Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Оболонською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 27.04.1995 р., дата державної перереєстрацiї 20.04.2011 р. (у зв’язку зi змiною найменування)
Види дiяльностi за КВЕД:
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки
35.14 Торгiвля електроенергiєю
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi
Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит"
Свiдоцтво про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488, видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 вiд 25.11.2004 р., термiн дiї до 30.10.2019 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2009р. № 205/11 № 0519, чинне до 31.12.2019 року.
Сертифiкат аудитора серiї А № 005483, виданий Прокопчуку К.Ю. вiд 22.07.2003 р. Аудиторською палатою України, дiю сертифiкату продовжено Рiшенням АПУ України № 273/2 вiд 04.07.2013 р. термiном до 22.07.2018 р.
Мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит":
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту – № 04-2 вiд 26.01.2016 р.;
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту – 22.02.2016 р. – 10.03.2016 р.

Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПАТ "ТЕТIС":
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2015 року (форма № 1);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи) за 2015 рiк (форма № 2);
- Звiту про рух грошових коштiв за 2015 рiк (форма № 3);
- Звiту про власний капiтал (Звiту про змiни у власному капiталi) за 2015 рiк (форма № 4);
- Примiток до фiнансової звiтностi.
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2015 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.


Опис обсягу аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року (в редакцiї 2014 р.), в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2015 р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 р., а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики, iнших пояснювальних примiток та iншої iнформацiї, що розкривають особливостi переходу Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням описаної у Примiтках основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.
Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обгрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитори не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених в iнвентаризацiйних вiдомостях сум.
Крiм того, ми не мали можливостi пiдтвердити суми дебiторської заборгованостi та зобов'язань по деяким контрагентам шляхом отримання аудиторських доказiв iз зовнiшнiх джерел.
У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях запасiв, дебiторської заборгованостi та зобов’язань, вiдображених чи не вiдображених в облiку, а також у фiнансовiй звiтностi.
Аудитори доходять висновку, що вищенаведенi недолiки не є суттєвими у контекстi фiнансової звiтностi у цiлому, та не перевищують прийнятий рiвень суттєвостi при оцiнцi iнших викривлень.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 "МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА"
Ми провели аудиторську перевiрку балансу Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС", що додається, станом на 31.12.2015 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, описаної в примiтках, та справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" станом на 31 грудня 2015 р., а також результати його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2015 рiк.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2015 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 5524,0 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 5441,0 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Особлива iнформацiя вiдсутня.


Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

Виконання значних правочинiв
За даними представленої до перевiрки фiнансової iнформацiї станом на 31.12.2015 р. Публiчне акцiонерне товариство "Тетiс" в 2015 р. здiйснювало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства), а саме:
1. По договору № ДЕ-1/14 вiд 24.09.2104 р., який укладений з ПАТ "Оболонь", на забезпечення електроенергiєю.
2. По договору № 7351/02 вiд 11.07.2011 р., який укладений з ДП "Енергоринок", на поставку електроенергiї.
3. По договору № 9П вiд 07.10.2013 р., який укладений з ПАТ "Кiровоградобленерго", на передачу електроенергiї.
4. По договору оренди № О/04/15 вiд 01.04.2015 р., який укладений з ПАТ "Оболонь", на оренду нежитлового примiщення.

Стан корпоративного управлiння товариства
Ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.


Директор
ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" К.Ю. Прокопчук

д/н

д/н

д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Table25

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Table26

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Table27

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Table28

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Table29

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Table30

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Table31

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Table32

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

Table33

д/н

Table34

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Table35

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.

Table36

д/н

Table37

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Table38

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Table39

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Table40

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

З членами наглядової ради укладено цивiльно-правовi договори.

Table41

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Table42

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Table43

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Table44

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Table45

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Table46

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнших документiв у товариства не iснує.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Table47

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Table48

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Table49

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Table50

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Вiдсутнє.

Table51

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Table52

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Table53

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б здiйснювали перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства, вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Table54

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б iнiцiювали проведення перевiрки ревiзiйною комiсiєю, вiдсутнi.

Table55

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Table56

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Table57

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Table58

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Table59

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Table60

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

Table61

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія

за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

47

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Богатирська, 1, м.Київ, Оболонський, 04209, Україна, (044) 4128208

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Table62

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

57

32

0

первісна вартість

1001

125

125

0

накопичена амортизація

1002

68

93

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

1182

940

0

первісна вартість

1011

3049

3057

0

знос

1012

1867

2117

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

2935

2948

0

первісна вартість

1016

6133

6272

0

знос

1017

3198

3324

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

12

51

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

4186

3971

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

168

153

0

Виробничі запаси

1101

135

120

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

33

33

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1293

2110

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


567


641


0

з бюджетом

1135

1

3

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

3

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

270

262

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

2299

3169

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

6485

7140

0

Table63

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

83

83

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5352

5441

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5435

5524

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

614

850

0

за розрахунками з бюджетом

1620

136

255

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

80

82

0

за розрахунками з оплати праці

1630

108

133

0

за одержаними авансами

1635

41

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

69

294

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2

2

0

Усього за розділом IІІ

1695

1050

1616

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

6485

7140

0

Table64

Примітки

д/н

Керівник

Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Table65

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

Table66

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Table67

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

19627

10268

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 11483 )

( 3388 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


8144


6880

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

5

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5862 )

( 4951 )

Витрати на збут

2150

( 2250 )

( 1860 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


32


74

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

46

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 38 )

( 50 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


40


24

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-7

-9

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


33


15

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

Table68

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Table69

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

33

15

Table70

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Table71

Матеріальні затрати

2500

13534

4956

Витрати на оплату праці

2505

3415

3149

Відрахування на соціальні заходи

2510

1251

1156

Амортизація

2515

420

380

Інші операційні витрати

2520

1013

636

Разом

2550

19633

10277

Table72

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Table73

Середньорічна кількість простих акцій

2600

15876

15876

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

15876

15876

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

2.08

0.95

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

2.08

0.95

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0.6

Table74

Примітки

д/н

Керівник

Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Table75

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Table76

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


21233


12340

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

32

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 14687 )


( 6495 )

Праці

3105

( 2763 )

( 2538 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1370 )

( 1144 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1537 )

( 1073 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 751 )

( 483 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

157

607

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

8

21

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 147 )

необоротних активів

3260

( 174 )

( 667 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-166

-793

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 8 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-8

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-9

-194

Залишок коштів на початок року

3405

271

465

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

262

271

Table77

Примітки

д/н

Керівник

Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Table78

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

83

0

0

0

5352

0

0

5435

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

56

0

0

56

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

83

0

0

0

5408

0

0

5491

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

33

0

0

33

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

33

0

0

33

Залишок на кінець року

4300

83

0

0

0

5441

0

0

5524

Table79

Примітки

д/н

Керівник

Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство "Тетiс" (надалi – Товариство) змiнило своє найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "Фабрика кулiнарних виробiв i напiвфабрикатiв" 20 квiтня 2011 р. i є його правонаступником. Первинна державна реєстрацiя проведена Оболонською районною в мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 27 квiтня 1995 р.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
• надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого та рухомого майна;
• торгiвля електроенергiєю;
• роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Юридична адреса Товариства – Україна, 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1.

Опис економiчного середовища, в якому функцiонує пiдприємство
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).

3. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009, 2010 i 2013) допускається, якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 може вплинути на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв товариства, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань.
МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання"
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовувалися ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а руху по таким залишкам - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризиками, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. Оскiльки товариство вже готує звiтнiсть за МСФЗ та не здiйснює дiяльнiсть, що пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний до її фiнансової звiтностi.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, якi будуть застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Рахунок придбань часток участi у спiльних операцiях"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що ранiше придбанi частки участi в спiльнiй операцiї, не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль, знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. Поправки застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток у тiй же спiльнiй операцiї i набирають чинностi на перспективнiй основi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї"
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть товариства, оскiльки воно не використовувало заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодоноснi рослини"
Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню плодоносних рослин. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносних рослин, бiльше не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41. Замiсть цього до них застосовується МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини будуть оцiнюватися згiдно з МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичними витратами (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за фактичними витратами або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин як i ранiше залишається в сферi застосування МСФЗ (IAS) 41 i повинна оцiнюватися за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що вiдносяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть товариства, оскiльки у товариства вiдсутнi плодоноснi рослини.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах"
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть застосовувати цю змiну ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i приймають рiшення про використання методу участi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається залежнiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або вносяться в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя iнвесторiв в залежнiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi. Данi поправки застосовуються перспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв"
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р Документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть".
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
(i) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування свiдчать про подальшу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.
(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченою промiжної фiнансової звiтностi за винятком випадкiв, коли така iнформацiя мiстить значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.
Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1.
Поправки роз'яснюють наступне:
• Вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1;
• Окремi статтi в звiтi (ах) про прибуток або збиток i сукупному доходi i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• У органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• Частка сукупного доходу залежних органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена агрегованих в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як статей, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано в чистий прибуток або збиток. Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибуток або збиток i сукупному доходi.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.
Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю"
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї , яка оцiнює свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю. Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, що застосована його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.
Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби. Основними засобами визнаються матерiальнi об’єкти вартiстю 2500 грн i бiльше (до 01 вересня 2015р.) та вартiстю 6000 грн i бiльше (пiсля 01 вересня 2015р.), використання яких за очiкуванням буде перевищувати один перiод (рiк). Змiна вартiсних ознак предметiв, що входять до складу основних засобiв, розглядається як змiна облiкових оцiнок i застосовується перспективно.
Основнi засоби визнаються активом, коли є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, будуть отриманi i собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Якщо запаснi частини та допомiжне обладнання планується використовувати тiльки для об'єкту основних засобiв, вони облiковуються як основнi засоби.
Собiвартiсть об’єкту основних засобiв формується з:
цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання;
будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом;
первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї тощо.
Визнання витрат у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв припиняється, якщо об'єкт знаходиться в мiсцi розташування та станi, необхiдному для його експлуатацiї.
Собiвартiсть активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципiв, як i для придбаного активу.
Класифiкацiя основних засобiв здiйснюється за наступними групами:
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Земельнi дiлянки -
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 15-30
Машини та обладнання 5-10
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5-15
Iншi основнi засоби 1-3
Термiн корисного використання об’єктiв основних засобiв визначається уповноваженою на це комiсiєю, виходячи iз наступних чинникiв:
з очiкуваного використання активу, виходячи з потужностi або фiзичної продуктивностi активу;
з очiкуваного фiзичного та морального зносу;
з технiчного або комерцiйного зносу, який виникає через змiни та вдосконалення виробництва або вiд змiни ринкового попиту на виробленi активом продукти чи послуги;
правових або iнших обмежень використання активу, такi як закiнчення строку пов'язаної з ним оренди.
Строк корисної експлуатацiї активу визначається, виходячи з очiкуваної корисностi активу для Товариства.
Первiсне визнання об’єкта основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю (за грошовим еквiвалентом цiни на дату визнання).
Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
Амортизацiя активу починається з перiоду, коли вiн стає придатним для використання.
Перегляд строку корисного використання, лiквiдацiйної вартостi та методу нарахування амортизацiї здiйснюється на кiнець кожного фiнансового року.
Основнi засоби перевiряються на ознаки можливого зменшення корисностi на кiнець кожного фiнансового року.

Визнання основних засобiв припиняється:
в разi їх вибуття;
якщо вiд їх використання або вибуття не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди.
Нематерiальнi активи. Нематерiальним активом визнається немонетарний актив, який не має фiзичної форми та може бути iдентифiкований.
Актив вважається iдентифiкованим, якщо вiн може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має суб'єкт господарювання намiр зробити це, або вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов'язань.
Нематерiальний актив визнається, якщо вiн вiдповiдає наступним критерiям:
є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до Товариства та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю.
До витрат на придбання окремого нематерiального активу включається:
цiна його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодованi податки на придбання;
будь-якi iншi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання.
Нематерiальний актив, який виникає в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнається, якщо виконуються наступнi умови:
є технiчна можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу;
є намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;
є здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; якщо нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди;
є здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки.
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу формується з усiх витрат, якi можна прямо вiднести до створення, виробництва та пiдготовки активу до використання, зокрема з:
витрат на матерiали та послуги, використанi чи спожитi пiд час генерування нематерiального активу;
витрат на виплати працiвникам, якi виникають унаслiдок генерування нематерiального активу;
iнших витрат, якi можна безпосередньо вiднести до створюваного об’єкту.
Нематерiальнi активи класифiкуються за наступними групами:
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Права на об'єкти промислової власностi 10
Авторське право та сумiжнi з ним права 1
Iншi нематерiальнi активи 10
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Для нематерiальних активiв iз визначеним строком корисної експлуатацiї оцiнюється тривалiсть строку корисної експлуатацiї.
При визначеннi строку корисної експлуатацiї нематерiального активу, беруться до уваги, зокрема, такi чинники:
очiкуване використання активу та спроможнiсть управлiнського персоналу ефективно управляти активом;
життєвi цикли типових продуктiв для активу та вiдкриту iнформацiю щодо оцiнок строкiв корисної експлуатацiї подiбних активiв, що їх використовують у подiбний спосiб;
залежнiсть строку корисної експлуатацiї активу вiд строку корисної експлуатацiї iнших активiв Товариства.
Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизується iз застосуванням прямолiнiйний методу амортизацiї нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу iз визначеним термiном корисної експлуатацiї приймається за нуль.
Нематерiальнi активи перевiряються на ознаки можливого зменшення корисностi на кiнець кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи припиняють визнаватися:
в разi його вибуття;
якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди.
Запаси. Запаси класифiкуються за наступними групами:
Матерiали
Товари, що були придбанi та утримуються для перепродажу
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: за собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї.
У собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв, а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг.
До витрат на переробку запасiв включаються витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва продукцiї (послуг), а також розподiленi постiйнi та змiннi загальновиробничi накладнi витрати, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Витрати, пов’язанi iз загальним адмiнiстративним персоналом, не включаються до собiвартостi, а визнаються як витрати перiоду, в якому вони були понесенi.
Собiвартiсть одиниць запасiв, якi використовуються для виготовлення готової продукцiї чи призначених для конкретних проектiв, i якi не є взаємозамiнними, визначаються шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Собiвартiсть запасiв, за винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).
Доходи. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд продажу товарiв, готової продукцiї визнається у разi задоволення всiх наведених далi умов:
Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар, готову продукцiю;
за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами, готовою продукцiєю;
суму доходу можна достовiрно оцiнити;
ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг визначається шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:
можна достовiрно оцiнити суму доходу;
є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;
можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;
можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.
Якщо неможливо достовiрно оцiнити результат операцiї, яка передбачає надання послуг, дохiд визначається тiльки в обсязi, що не перевищує визнанi витрати, якi пiдлягають вiдшкодуванню.
Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв суб'єкта господарювання, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, визнається, якщо:
є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надходитимуть до Товариства;
можна достовiрно оцiнити суму доходу.
Грошовi кошти, їх еквiваленти. Грошовi кошти у касi, на поточних рахунках у банку, поточнi депозити iз термiном погашення до шести мiсяцiв, еквiваленти грошових коштiв вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан i у Звiтi про рух грошових коштiв у складi грошових коштiв, їх еквiвалентiв та поточних депозитiв.
Еквiвалентом грошових коштiв вважаються поточнi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.
Податок на прибуток (поточний, вiдстрочений).
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до ста¬тей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони грунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу.
Податок на додану вартiсть. Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм випадкiв:
коли податок на додану вартiсть, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
вiдображення дебiторської i кредиторської заборгованостi.
Сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, яка вiдображається в звiтi про фiнансовий стан.
Виплати працiвникам. Виплати працiвникам встановленi вiдповiдно до штатного розпису.
Очiкувана вартiсть поточних виплат працiвникам у формi компенсацiй за вiдсутнiсть (компенсацiя за невикористану вiдпустку) визначається пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi компенсацiї за вiдсутнiсть.
У випадку неповного використання компенсацiй поточного перiоду, залишки компенсацiї переносити на майбутнi перiоди до їх повного використання.
Пов’язанi особи. Пов’язаними особами вважаються фiзичнi особи, якi здiйснюють контроль Товариства, мають суттєвий вплив на нього, є членами провiдного управлiнського персоналу. Товариство розкриває iнформацiю про операцiї з пов'язаними сторонами: про характер вiдносин, а також iнформацiю про здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, а також iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної категорiї виплат.
Умовнi зобов’язання i умовнi активи. Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

5. ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI
Для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року, та фiнансової звiтностi, в якiй представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй звiтний перiод, Товариство використовувало такi самi облiковi полiтики.

6. ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ СКЛАДАННI ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Складаючи фiнансову звiтнiсть, управлiнський персонал оцiнив здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть.
Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд управлiнського персоналу Товариства використовувати оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на вiдображення сум активiв i зобов’язань. Данi оцiнки та припущення грунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску фiнансової звiтностi. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Основнi причини невизначеностi оцiнок наступнi:
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на витрати, якi вiдображаються у податковому облiку, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використанi цi витрати. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому.
Знос i амортизацiя
Знос i амортизацiя грунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань. Темпи технологiчного розвитку важко передбачити, i припущення Товариства щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися з часом. Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Товариство здiйснює iнвестицiї в основнi засоби i нематерiальнi активи. Цi активи тестуються на предмет зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi.
Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї. Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково грунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому та успiх у просуваннi нових товарiв i послуг. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi активiв у вiдповiдних перiодах.
7. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Рух нематерiальних активiв у 2015 р.:
Авторськi та сумiжнi права Iншi нематерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 124 1 125
Придбано - - -
Вибуло - - -
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 124 1 125
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 68 - 68
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 25 - 25
Вибуло - - -
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 93 - 93
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 31 1 32
Рух нематерiальних активiв у 2014 р.:
Авторськi та сумiжнi права Iншi нематерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 124 1 125
Придбано - - -
Вибуло - - -
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 124 1 125
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 43 - 43
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 25 - 25
Вибуло - - -
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 68 - 68
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 56 1 57
Нематерiальнi активи облiковується за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
Строки корисного використання об’єктiв нематерiальних активiв визначаються уповноваженою на це комiсiєю вiдповiдно до наступної класифiкацiї
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Права на об'єкти промислової власностi 10
Авторське право та сумiжнi з ним права 1
Iншi нематерiальнi активи 10
Товариство не класифiкувало нематерiальнi активи, як активи, утримуванi для продажу або включенi до лiквiдацiйної групи. Придбання нематерiальних активiв в результатi об'єднань бiзнесу у 2014-2015р.р. не здiйснювалося. Збiльшення або зменшення вартостi нематерiальних активiв протягом звiтних перiодiв, що виникають у результатi переоцiнок, не вiдбувалося. В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариством проведена оцiнка наявностi ознак щодо зменшення корисностi активiв. Данi ознаки не виявленi.8. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв у 2015р.:
Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 2328 609 105 7 3049
Придбано основних засобiв - - 19 - 19
Вибуло 7 - 4 - 11
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 2321 609 120 7 3057
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 1620 168 72 7 1867
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 133 114 8 - 255
Вибуло 1 - 4 - 5
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 1752 282 76 7 2117
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 569 327 44 - 940

Рух основних засобiв у 2014р.:
Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 2255 216 88 7 2566
Придбано основних засобiв 102 393 25 - 520
Вибуло 29 - 8 - 44
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 2328 609 105 7 3049
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 1498 93 72 6 1669
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 134 75 5 1 215
Вибуло 12 5 - 17
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 1620 168 72 7 1867
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 708 441 33 - 1182
Об'єкти основних засобiв облiковується за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
Строки корисного використання об’єктiв основних засобiв визначаються уповноваженою на це комiсiєю вiдповiдно до наступної класифiкацiї:
Назва групи Строк корисного використання, рокiв
Земельнi дiлянки -
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 15-30
Машини та обладнання 5-10
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5-15
Iншi основнi засоби 1-3
Товариство не класифiкувало основнi засоби, як активи, утримуванi для продажу або включенi до лiквiдацiйної групи. Придбання основних засобiв в результатi об'єднань бiзнесу у 2014-2015р.р. не здiйснювалося. Збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтних перiодiв, що виникають у результатi переоцiнок, не вiдбувалося. В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариством проведена оцiнка наявностi ознак щодо зменшення корисностi активу. Данi ознаки не виявленi.
Обмеження на права власностi, а також основнi засоби, переданi у заставу для забезпечення зобов'язань, вiдсутнi.9. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
До складу iнвестицiйної нерухомостi входить офiсна будiвля в Києвi. Даний об’єкт був вiдображений у звiтностi на 01.01.2015 р. по справедливiй вартостi в сумi 2935 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. справедлива вартiсть об’єкту iнвестицiйної нерухомостi становить 2948 тис. грн.

10. ЗАПАСИ
Запаси оцiнюються за собiвартiстю, яка є нижчою вiд чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть одиниць запасiв, якi використовуються для виготовлення готової продукцiї чи призначених для конкретних проектiв, i якi не є взаємозамiнними, визначаються шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Собiвартiсть запасiв, за винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).
Витрати вiд часткового списання запасiв, а також суми будь-яких сторнувань часткового списання запасiв протягом звiтних перiодiв не визнавались.
Товариство не має запасiв, переданi пiд заставу для гарантiї зобов'язань.
Запаси Товариства були представленi наступним чином:

Запаси 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Сировина i матерiали 27 53
Паливо 7 7
Тара i тарнi матерiали 29 40
Будiвельнi матерiали - 1
Запаснi частини 46 21
Iншi матерiали - 4
МШП 11 9
Товари 33 33
Всього 153 168


11. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгiвельна i iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015р. та 31.12.2014 р. була представлена наступним чином:

Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 2110 1293
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 3 1
Всього 2113 1294
Дебiторська заборгованiсть вiдображена в сумi чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.

12. ПЕРЕДПЛАТИ ВИДАНI ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ

Передплати виданi та iншi оборотнi активи станом на 31.12.2015р. та 31.12.2014 р. були представлена наступним чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 641 567
Всього 641 567

13. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти були представленi наступним чином:
Грошовi кошти 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi в касi 8 8
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 241 247
Еквiваленти грошових коштiв 13 15
Всього 262 270

14. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2015 року статутний капiтал Товариства становить 83 349,00 грн., роздiлений на 15876 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна.

Змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015р.
Стаття Зареєстрований (пайовий)
капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий
капiтал Резервний
капiтал Нерозподiлений
прибуток Неоплачений
капiтал Вилучений
капiтал Разом
Залишок на початок року 83 5352 5435
Коригування - - - - 56 - - 56
Скоригований залишок
на початок року 83 - - - 5408 - - 5491
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний перiод - - - - 33 - - 33
Розподiл прибутку:
Виплати власникам
(дивiденди) - - - - - - - -
Разом змiн в капiталi - - - - 33 - - 33
Залишок на кiнець року 83 - - - 5441 - - 5524
У звiтному перiодi, що закiнчився 31 грудня 2015р., прибуток не спрямовувався на виплату дивiдендiв.
Змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р.
Стаття Зареєстрований (пайовий)
капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий
капiтал Резервний
капiтал Нерозподiлений
прибуток Неоплачений
капiтал Вилучений
капiтал Разом
Залишок на початок року 83 5239 5322
Коригування - - - - 98 - - 98
Скоригований залишок
на початок року 83 - - - 5337 - - 5420
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний перiод - - - - 15 - - 15
Розподiл прибутку:
Виплати власникам
(дивiденди) - - - - - - - -
Разом змiн в капiталi - - - - 15 - - 15
Залишок на кiнець року 83 - - - 5352 - - 5435

У звiтному перiодi, що закiнчився 31 грудня 2014р., прибуток не спрямовувався на виплату дивiдендiв.

14. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2015 року Товариство не має зобов'язання по позикам.

15. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгiвельна i iнша поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2015р. та 31.12.2014 р. була представлена наступним чином:
Поточнi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 850 614
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 255 136
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 82 80
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 133 108
Всього 1320 938

16. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Передплати отриманi та iншi оборотнi активи станом на 31.12.2015р. та 31.12.2014 р. були представлена наступним чином:
Поточнi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 41
Поточнi забезпечення 294 69
Iншi поточнi зобов’язання 2 2
Всього 296 112

17. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ, ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
2015 рiк 2014 рiк
Поточний податок на прибуток 7 9
Вiдстроченi податковi активи 51 12
Всього 58 21

18. ДОХIД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:

2015 рiк
2014 рiк
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 19627 10628
Всього 19627 1062819. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
2015 рiк
2014 рiк
Собiвартiсть продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 11483 3388
Всього 11483 3388

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:
2015 рiк
2014 рiк
Матерiальнi витрати 13534 4956
Витрати на оплату працi 3415 3149
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1251 1156
Амортизацiя 420 380
Iншi операцiйнi витрати 1013 636
Всього 19633 10277

20. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2015 рiк
2014 рiк
Адмiнiстративнi витрати 5862 4951
Всього 5862 4951

21. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представленi наступним чином:
2015 рiк 2014 рiк
Витрати на тару 2250 1860
Всього 2250 186022. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
Iншi операцiйнi доходи були представленi наступним чином:

2015 рiк
2014 рiк
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 1
Iншi доходи 4
Всього 46 5
23. IНШI ВИТРАТИ
Iншi витрати були представленi наступним чином:
2015 рiк 2014 рiк
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 16
Списання необоротних активiв -
Iншi витрати 34
Всього 38 50


24. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов’язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi.
Винагорода, виплачена ключовому керiвному персоналу складається iз заробiтної плати та вiдрахувань на соцiальне забезпечення. ЇЇ розмiр встановлюється за контрактом та рiшенням Наглядової ради. Винагороди у формi акцiй – не нараховувались та не отримувались.
Перелiк основних пов'язаних сторiн по вiдношенню до Товариства:
Юридична особа - ПАТ "Оболонь" (ЄДРПОУ 05391057), мiсцезнаходження - 04655, Україна, Оболонський район, м.Київ, вул. Богатирська, 3
Юридична особа - Приватне пiдприємство "Соборне" (ЄДРПОУ 35962575),04209 Україна, Оболонський район, м.Київ, вул.Богатирська, 1
Операцiї з пов'язаними сторонами за 2015 звiтний рiк проводились з ПАТ "Оболонь" -оренда нерухомого майна.
Операцiї з iншими пов'язаними сторонами за 2015 звiтний рiк (придбання або продаж товарiв (готових або напiвфабрикатiв), придбання або продаж нерухомостi та iнших активiв, надання або отримання послуг, оренда, передача дослiджень та розробок, передача за лiцензiйними угодами, передача за фiнансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капiталу в грошовiй або в натуральнiй формi), надання гарантiй або застави, зобов'язання зробити щось за умови настання чи ненастання у майбутньому певної подiї, в тому числi контрактiв з виконанням у майбутньому (визнаних або невизнаних), погашення зобов'язань вiд iменi суб'єкта господарювання або суб'єктом господарювання вiд iменi такої зв'язаної сторони не проводились.

25. ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦI
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк становить 47 чол.
Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод складають 3415 тис.грн.
Внески до державного пенсiйного плану за встановленими ставками за 2015 рiк складають 1251 тис.грн.

26. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I УМОВНI АКТИВИ
Iнформацiя про умовнi зобов'язання повинна розкриватися Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Iнформацiя про умовний актив розкривається у тому випадку, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов’язання i умовнi активи Товариством не визнанi.

27. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Товариства пiддаються наступним фiнансовим ризикам: кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Товариство веде жорсткий контроль торгової дебiторської заборгованостi. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзацiї.
Управлiння ризиком капiталу
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростан¬ня рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi в майбутньому.

28. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Пiсля 31 грудня 2015 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

29. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ДО ВИПУСКУ
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 рiк та вiдповiдна порiвняльна iнформацiя за 2014 р., була затверджена управлiнським персоналом для подання Наглядовiй радi 29 лютого 2016 р.Керiвник ________________ Ваннiкова К.В.
Головний бухгалтер ________________ Подiк Л.В.

Назад