Звіт

ревізійної комісії ПАТ “ТЕТІС” за 2015 рік

Ревізійна комісія в складі:


Голови комісії - Левківського Р.М.

Членів комісії: Шишлевської Н.О.

Власюка О.І.у березні 2016 року провела перевірку достовірності фінансової звітності акціонерного товариства “ТЕТІС” за 2015 рік, виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності акціонерного товариства, дотримання вимог Закону України від 16.07.1999 року №996 “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та положень (стандартів) бухгалтерського обліку, збереження і раціонального використання майна, достовірності ведення обліку власного капіталу.


Перевіркою встановлено, що свою діяльність товариство здійснювало на підставі Статуту. Статутний капітал товариства складав 83349,0 грн. і поділений на 15876 акцій. Протягом 2015 року розмір статутного капіталу не змінювався. Акціонерне товариство акцій в акціонерів не викупало та відповідно не продавало.


Протягом 2015 року було введено в експлуатацію необоротних матеріальних активів на суму 174,0 тис.грн.


У листопаді 2015 року було проведено інвентаризацію основних засобів. Результати проведеної інвентаризації основних засобів підтверджували відповідність фактичної наявності даним бухгалтерського обліку, нестач та лишків не виявлено.


Балансова вартість необоротних активів згідно даних бухгалтерського обліку та балансу товариства станом на 31.12.2015 року становила 4002,0 тис.грн., з них:


Дебіторська заборгованість товариства станом на 31.12.2015 року згідно фінансової звітності складала 281 4 ,0 тис.грн . , в т.ч. :

В цілому дебіторська заборгованість за звітний рік збільшилась на 91 1 ,0 тис.грн.


Станом на 31.12.2015 року поточні зобов’язання акціонерного товариства складали 1634,0 тис.грн., із них:

В цілому за звітний рік поточні зобов’язання збільшились на 587,0 тис.грн.


Власний капітал товариства станом на 31.12.2015 року становив 5606,0 тис.грн., в порівнянні з початком року збільшився на 33,0 тис.грн.


В звітному році товариство для поповнення обігових коштів кредити банків не залучало.


Валюта балансу на 31.12.2015 року становила 7240,0 тис.грн., в порівнянні з початком року збільшилась на 620,0 тис.грн.


Операційні витрати товариства за 2015 рік склали 19654,0 тис.грн., в тому числі:

- матеріальні затрати - 13547,0 тис.грн., чи 68,9 %;

- витрати на оплату праці - 3415,0 тис.грн., чи 17,4 %;

- відрахування на соціальні заходи - 1251,0 тис.грн., чи 6,4 %;

- амортизація - 420,0 тис.грн., чи 2,1 %;

- інші операційні витрати - 1021,0 тис.грн., чи 5,2 %.

В цілому за звітний рік операційні витрати, у порівнянні з 2015 роком, збільшились на 9377,0 тис.грн.


В цілому бухгалтерський облік в товаристві вівся з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наказом про облікову політику на підприємстві.

Проте в результаті перевірки виявлено, що в окремих випадках первинні бухгалтерські документи оформлялись неналежним чином на що було звернено увагу головного бухгалтера товариства.


Ревізійна комісія вважає, що фінансову звітність ПАТ “ТЕТІС” за 2015 рік необхідно затвердити, а роботу товариства визнати задовільною.
Голова ревізійної комісії: Р.М. Левківський

Члени ревізійної комісії: О.І. Власюк

Н.О. Шишлевська

11 ” березня 2016 року.


Назад