ПРОТОКОЛ № 1 /16

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
“ТЕТІС”

м. Київ «22» березня 2016 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

22 березня 2016 року , о 10 годині 00 хвилин Україна, 04209 м. Київ вул. Богатирська, буд. 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 16 березня 2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 448 (Чотириста сорок вісім) осіб.

Загальна кількість цінних паперів: 15 876 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість)

Загальна кількість рахунків,на яких обліковуються голосуючі акції: 14 (чотирнадцять)

Загальна кількість голосуючих акцій 13 230 (тринадцять тисяч двісті тридцять)

К ількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 13 152 (тринадцять тисяч сто п’ятдесят два)

Кворум загальних зборів:

Статутний капітал Товариства поділений на 15 876 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість) простих іменних акцій. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах зареєструвалось сім акціонер ів , які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 13152 (тринадцять тисяч сто п’ятдесят два ), що становить 99,41 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 82,84% до загальної кількості акцій, які належать акціонерам.

Кворум для проведення Зборів та прийняття рішень з усіх питань, включених до порядку денного, наявний.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Голова Зборів – Ваннікова Катерина Василівна.

Секретар Зборів – Подік Лідія Василівна.

Склад лічильної комісії:

Член комісії (Голова) – Шленський Олександр Анатолійович.

Член комісії – Сарма Олександр Дмитрович.

Член комісії – Голоско Юлія Анатоліївна.

Порядок денний загальних зборів :

Основні тези виступів та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1. СЛУХАЛИ : Ваннікову К. В., яка зачитала та запропонувала проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

«Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства ».

УХВАЛИЛИ:

1.1. Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

2. СЛУХАЛИ: Ваннікову К. В., яка зачитала та запропонувала проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3.Голоско Юлія Анатоліївна - член лічильної комісії».

УХВАЛИЛИ:

2.1. Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3.Голоско Юлія Анатоліївна - член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

3. СЛУХАЛИ: Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову Катерину Василівну, яка доповіла Загальним зборам про результати ведення фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: « Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 201 5 рік затвердити » .

УХВАЛИЛИ:

3.1. Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 201 5 рік затвердити .

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

4 .СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Голоска А.Л., який доповів Загальним зборам про діяльність Наглядової ради Товариства за 2015 рік та оприлюднив її звіт.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: «Роботу Наглядової ради вважати задовільною. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік затвердити».

УХВАЛИЛИ:

4.1.Роботу Наглядової ради вважати задовільною. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

5.СЛУХАЛИ : Левківського Р.М. - Голову ревізійної комісії, який прозвітував Загальним зборам про роботу ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: «Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити».

УХВАЛИЛИ:

5.1.Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити .

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

6 .СЛУХАЛИ: Левківського Р.М. - Голову ревізійної комісії, який оприлюднив висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: «Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік».

УХВАЛИЛИ:

6.1.Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).


7 .СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Подік Лідію Василівну, щодо затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: «Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік».

УХВАЛИЛИ:

7.1.Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).


8. СЛУХАЛИ: Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову К.В., яка доповіла Загальним зборам про необхідність п рийняття рішення щодо затвердження укладених значних правочинів та попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

« П опередньо схвалити значні правочини, що становлять більше 50% вартості активів товариства , які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень;

- правочини на транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 мільйонів гривень;

- правочини на оренду нерухомості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень;

- правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів гривень.

Уповноважити директора ПАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори, за попереднім погодженням їх Наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС».

УХВАЛИЛИ:

8.1. П опередньо схвалити значні правочини, що становлять більше 50% вартості активів товариства , які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень;

- правочини на транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 мільйонів гривень;

- правочини на оренду нерухомості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень;

- правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів гривень.

Уповноважити директора ПАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори, за попереднім погодженням їх Наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС»

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та 82,84% від загальної кількості голосів акціонерного товариства; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).


9.СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ «ТЕТІС», яка запропонувала проголосувати за єдиний, включений до бюлетеня для голосування, проект рішення з цього питання:

«Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2015 рік: 100% чистого прибутку або 33 209 гривень 65 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства».

УХВАЛИЛИ:

9.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2015 рік: 100% чистого прибутку або 33 209 гривень 65 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 152 голоси, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

Голова Загальних зборів __________________ К.В.Ваннікова

Секретар Загальних зборів __________________ Л.В.Подік

Директор ПАТ «ТЕТІС» __________________ К.В.Ваннікова

Назад