ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства “ТЕТІС”


Дата складання Протоколу: 22 березня 2016 року.


Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 березня 2016 року.


Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 201 5 рік.

8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.


Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:


Питання № 1: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).


Проект р ішення:

Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства .

Результати голосування:

Таблица1


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства .


Питання № 2: Обрання лічильної комісії.


Проект рішення: Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3. Голоско Юлія Анатоліївна - член лічильної комісії.

Результати голосування:

Таблица2


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прйняте Рішення:

Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3. Голоско Юлія Анатоліївна - член лічильної комісії.


Питання № 3: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 20 1 5 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.


Проект рішення: Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица3


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.


Питання № 4: Звіт наглядової ради про результати діяльності за 20 1 5 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.


Проект р ішення: Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица4


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік затвердити.


Питання № 5: Звіт ревізійної комісії Товариства за 201 5 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.


Проект рішення: Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица5


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити.


Питання № 6: Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.


Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

Таблица6


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.


Питання № 7: Затвердження річного звіту Товариства за 201 5 рік.


Результати голосування:

Таблица7


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.


Питання № 8: Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.


Проект р ішення:

П опередньо схвалити значні правочини, що становлять більше 50% вартості активів товариства , які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень;

- правочини на транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 мільйонів гривень;

- правочини на оренду нерухомості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень;

- правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів гривень.

Уповноважити директора ПАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори, за попереднім погодженням їх Наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС».


Результати голосування:

Таблица8


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та 82,84 % від загальної кількості голосів акціонерів товариства.

Прийняте Рішення:

П опередньо схвалити значні правочини, що становлять більше 50% вартості активів товариства , які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мільйонів гривень;

- правочини на транзит електричної енергії, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 мільйонів гривень;

- правочини на оренду нерухомості, гранична сукупна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень;

- правочини на проектування, впровадження, фінансування сонячної електростанції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 мільйонів гривень.

Уповноважити директора ПАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори, за попереднім погодженням їх Наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС».


Питання № 9: Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.


Проект р ішення:

Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2015 рік: 100% чистого прибутку або 33 209 гривень 65 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства.


Результати голосування:

Таблица9


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13152

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13152 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2015 рік: 100% чистого прибутку або 33 209 гривень 65 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства.


Член лічильної комісії (Голова) Шленський О.А.


Член лічильної комісії Голоско Ю.А.


Член лічильної комісії Сарма О.Д.


Назад