Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС"


1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 березня 2016 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 22 березня 2016 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 16 березня 2016 року.

5). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, Богатирська, 1, кім. 403. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор товариства Ваннікова Катерина Василівна, тел (044) 412-82-08.

7). Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ТЕТІС” за 2015 рік (тис.грн.)

Таблица1

Найменування показника

Період


звітний

попередній

Усього активів

7140

6620

Основні засоби

3888

4198

Довгострокові фінансові інвестиціїЗапаси

153

135

Сумарна дебіторська заборгованість

2754

1903

Грошові кошти та їх еквіваленти

262

271

Нерозподілений прибуток

1584

1551

Власний капітал

5536

5585

Статутний капітал

83

83

Довгострокові зобов язанняПоточні зобов язання

1604

1035

Чистий прибуток (збиток)

33

15

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15876

15876

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

47

50


8). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у Бюлетені "Цінні папери України" №28 за 16.02.2016 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.


Директор К. В.ВанніковаНазад