ПРОТОКОЛ № 1 /12

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
“ТЕТІС”

м. Київ «03» квітня 2012 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів :

03 квітня 2012 року , о 10 годині 00 хвилин Україна, 04209 м. Київ вул. Богатирська, буд. 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

Д ата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах :

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 28 березня 2012р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів містить 448 (Чотириста сорок вісім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 13310 (Тринадцять тисяч триста десять) штук.

Кворум загальних зборів:

Статутний капітал Товариства поділений на 15876 (П'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість) простих іменних акцій. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах зареєструвалось шістнадцять акціонер ів , які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 13310 (Тринадцять тисяч триста десять) штук, що становить 83.84 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Зборів та прийняття усіх рішень, включених до порядку денного, наявний.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Голова Зборів - Ваннікова Катерина Василівна.

Секретар Зборів - Подік Лідія Василівна.

Склад лічильної комісії:

Член комісії (Голова) - Шленський Олександр Анатолійович.

Член комісії - Сарма Олександр Дмитрович.

Член комісії - Шишлевська Ніна Олексіївна.

Порядок денний загальних зборів:

Порядок голосування на загальних зборах:

Закрите голосування за бюлетенями, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Основні тези виступів та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Ваннікову К. В., яка зачитала та запропонувала проголосувати за єдиний включений до бюлет еня для голосування проект рішення з цього питання:

"Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетнів для голосування."

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлет енів для голосування.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Ваннікову К. В., яка зачитала яка зачитала та запропонувала проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

"Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера фізичної особи по довіреності) - Голова лічильної комісії;

Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

Шишлевська Ніна Олексіївна - член лічильної комісії".

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера фізичної особи по довіреності) - Голова лічильної комісії;

Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності)- член лічильної комісії;

Шишлевська Ніна Олексіївна - член лічильної комісії.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства за 2011 рік – Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову Катерину Василівну, яка доповіла Загальним зборам про результати ведення фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

"Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити."

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

З четвертого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. які оприлюднив голова ревізійної комісії Левківський Роман Миколайович. . Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

" Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік."

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.


З п ' ятого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Товариства - Левківського Романа Миколайовича, який доповів Загальним зборам звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. . Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: .

" Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити."

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити.


З шостого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича, який доповів Загальним зборам про діяльність наглядової ради Товариства за 2011 рік та оприлюднив її звіт. Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

"Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2011 рік затвердити."

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2011 рік затвердити.


З сьомого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Подік Лідію Василівну, щодо затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік."

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

З восьмого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову К.В., яка доповіла Загальним умови договору оренди від 01.03.201 2 року між ПАТ "ТЕТІС" і ПАТ "ОБОЛОНЬ". Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

" Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", затвердити умови договору оренди від 01.03.201 2 року між ПАТ "ТЕТІС" і ПАТ "ОБОЛОНЬ", як такий, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити директора ПАТ "ТЕТІС" Ваннікову Катерину Василівну підписати вищевказаний договір."

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", затвердити умови договору оренди від 01.03.201 2 року між ПАТ "ТЕТІС" і ПАТ "ОБОЛОНЬ", як такий, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити директора ПАТ "ТЕТІС" Ваннікову Катерину Василівну підписати вищевказаний договір.


З дев ' ятого питання порядку денного:


СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Подік Лідію Василівну, яка запр опонувала затвердити наступний розподіл чистого прибутку: 10% чистого прибутку за 2011 рік направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ "ТЕТІС" у встановлений законом строк, 90% чистого прибутку направити на розвиток виробничої бази товариства.

Член президії - Ячник Олександр Миколайович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

"Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 21.03.2012 року затвердити наступний розподіл чистого прибутку: 10% чистого прибутку за 2011 рік направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ "ТЕТІС" у встановлений законом строк, 90% чистого прибутку направити на розвиток виробничої бази товариства."

Результат голосування :

«За» - 13 310 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах; «Проти» - 0 голосів (0 %); «Утримався» - 0 голосів (0 %).

Прийняте рішення:

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 21.03.2012 року затвердити наступний розподіл чистого прибутку: 10% чистого прибутку за 2011 рік направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ "ТЕТІС" у встановлений законом строк, 90% чистого прибутку направити на розвиток виробничої бази товариства.

Голова Загальних зборів __________________ Ваннікова К.В.

Секретар Загальних зборів __________________ Подік Л.В.

Директор Товариства __________________ Ваннікова К.В.


Назад