ПРОТОКОЛ № 1 /15

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
“ТЕТІС”

м. Київ «25» березня 2015 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів :

25 березня 2015 року , о 10 годині 00 хвилин Україна, 04209 м. Київ вул. Богатирська, буд. 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

Д ата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 19 березня 201 5 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 448 (Чотириста сорок вісім) осіб.

Загальна кількість цінних паперів: 15 876 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість)

Загальна кількість рахунків,на яких обліковуються голосуючі акції: 11 (одинадцять)

Загальна кількість голосуючих акцій 13 143 (тринадцять тисяч сто сорок три)

К ількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 13 075 (тринадцять тисяч сімдесят п’ять)

Кворум загальних зборів:

Статутний капітал Товариства поділений на 15876 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість) простих іменних акцій. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах зареєструвалось сім акціонер ів , які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 13075 (тринадцять тисяч сімдесят п’ять), що становить 99,48 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 82,35% до загальної кількості акцій, які належать акціонерам.

Кворум для проведення Зборів та прийняття рішень з усіх питань, включених до порядку денного, наявний.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Голова Зборів - Ваннікова Катерина Василівна.

Секретар Зборів - Подік Лідія Василівна.

Склад лічильної комісії:

Член комісії (Голова) - Шленський Олександра Анатолійовича.

Член комісії - Сарма Олександр Дмитрович.

Член комісії – Нарижна Ольга Володимирівна.

Порядок денний загальних зборів

Основні тези виступів та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1. СЛУХАЛИ : Ваннікову К. В., яка зачитала та запропонувала проголосувати за єдиний включений до бюлетня для голосування проект рішення з цього питання:

« Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства ».

УХВАЛИЛИ:

1.1. Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства .

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

2 .СЛУХАЛИ: Ваннікову К. В., яка зачитала та запропонувала проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

« Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3.Нарижна Ольга Володимирівна - член лічильної комісії » .

УХВАЛИЛИ:

2 .1. Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера фізичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3.Нарижна Ольга Володимирівна - член лічильної комісії

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

3. СЛУХАЛИ: Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову Катерину Василівну, яка доповіла Загальним зборам про результати ведення фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: « Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 201 4 рік затвердити » .

УХВАЛИЛИ:

3.1. Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 201 4 рік затвердити .

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

4 .СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Голоска А.Л., який доповів Загальним зборам про діяльність Наглядової ради Товариства за 2014 рік та оприлюднив її звіт.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: «Роботу Наглядової ради вважати задовільною. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік затвердити».

УХВАЛИЛИ:

4 .1.Роботу Наглядової ради вважати задовільною. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

5.СЛУХАЛИ : Левківського Р.М. - Голову ревізійної комісії, який прозвітував Загальним зборам про роботу ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: «Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити».

УХВАЛИЛИ:

5.1.Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 201 4 рік затвердити .

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

6 .СЛУХАЛИ: Левківського Р.М. - Голову ревізійної комісії, який оприлюднив висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: «Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік».

УХВАЛИЛИ:

6 .1.Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).


7 .СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Подік Лідію Василівну, щодо затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: «Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік».

УХВАЛИЛИ:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).


8. СЛУХАЛИ: Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову К.В., яка доповіла Загальним зборам про необхідність п рийняття рішення щодо затвердження укладених значних правочинів та попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

ВИСТУПИЛИ: Директора ПАТ “ТЕТІС” Ваннікову К.В., яка доповіла Загальним зборам про необхідність п рийняття рішення щодо затвердження укладених значних правочинів та попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

ВИСТУПИЛИ: О.М.Ячник запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

УХВАЛИЛИ:

8.1. Затвердити Договір № ДЕ-2 від 24.11.2014 року укладений між ПАТ «ТЕТІС» і ПАТ «Оболонь», погоджений наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС» (протокол №11 засідання наглядової ради від 24.12.2014 року.

8.2.Схвалити попереднє укладення договорів із Споживачами на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС».

8.3. Схвалити попереднє укладення договорів з Передавальними організаціями на транзит електричної енергії Споживачам протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 3 мільйони гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС».

8.4.Схвалити попереднє укладення договорів з Орендарями на оренду нерухомості протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 20 мільйонів гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС».

8.5. Схвалити попереднє укладення договору оренди земельної ділянки протягом року на суму, загальна вартість якого не перевищує 20 мільйонів гривень за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ «ТЕТІС».

8.6. Уповноважити директора ПАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну підписувати вищевказані договори.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

9.СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ «ТЕТІС», яка запропонувала проголосувати за єдиний, включений до бюлетеня для голосування, проект рішення з цього питання:

« Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 10.03.2015, року затвердити наступний розподіл чистого прибутку за 2014 рік: 100% чистого прибутку або 15 476 гривень 91 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства».

УХВАЛИЛИ:

9 .1. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення Наглядової ради від 10.03.2015, року затвердити наступний розподіл чистого прибутку за 2014 рік: 100% чистого прибутку або 15 476 гривень 91 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13 075 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах; «Проти» -0 голосів (0 %); «Утримався» -0 голосів (0 %).

Голова Загальних зборів __________________ К.В.Ваннікова

Секретар Загальних зборів __________________ Л.В.Подік

Директор ПАТ «ТЕТІС» __________________ К.В.Ваннікова

Назад