ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства “ТЕТІС”


Дата складання Протоколу: 25 березня 201 5 року.


Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 березня 201 5 року.


Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 20 1 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 20 1 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 201 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 201 4 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2 01 4 рік.

8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

9. Розподіл прибутку Товариства за 201 4 рік.


Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:


Питання № 1: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).


Проект р ішення:

Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства .

Результати голосування:

Таблица1


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства .


Питання № 2: Обрання лічильної комісії.


Проект р ішення: Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера юриди чної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3.Нарижна Ольга Володимирівна - член лічильної комісії.

Результати голосування:

Таблица2


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прйняте Рішення:

Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3.Нарижна Ольга Володимирівна - член лічильної комісії.


Питання № 3: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 20 1 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.


Проект р ішення: Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица3


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.


Питання № 4: Звіт наглядової ради про результати діяльності за 20 1 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.


Проект р ішення: Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица4


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік затвердити.


Питання № 5: Звіт ревізійної комісії Товариства за 201 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.


Проект р ішення: Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица5


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити.


Питання № 6: Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.


Проект р ішення: Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

Таблица6


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.


Питання № 7: Затвердження річного звіту Товариства за 201 4 рік.


Проект р ішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

Таблица7


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.


Питання № 8: Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.


Проект р ішення:

1. Затвердити Договір № ДЕ-2 від 24.11.2014 року укладений між ПАТ "ТЕТІС" і ПАТ "Оболонь", погоджений наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС" (протокол №1 засідання наглядової ради від 24. 12.2014 року). 2.. Схвалити попереднє укладання договорів із Споживачами на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС". 3. Схвалити попереднє укладання договорів з Передавальними організаціями на транзит електричної енергії Споживачам протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 3 мільйони гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС". 4. Схвалити попереднє укладання договорів з Орендарями на оренду нерухомості протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 20 мільйонів гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС". 5. Схвалити попереднє укладання договору оренди земельної ділянки протягом року на суму, загальна вартість якого не перевищує 20 мільйонів гривень за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС". 6.Уповноважити директора ПАТ "ТЕТІС" Ваннікову Катерину Василівну підписуватити вищевказані договори.


Результати голосування:

Таблица8


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та 82.35 % від загальної кількості голосів акціонерів товариства.

Прийняте Рішення:

1. Затвердити Договір № ДЕ-2 від 24.11.2014 року укладений між ПАТ "ТЕТІС" і ПАТ "Оболонь", погоджений наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС" (протокол №1 засідання наглядової ради від 24. 12.2014 року). 2.. Схвалити попереднє укладання договорів із Споживачами на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 25 мільйонів гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС". 3. Схвалити попереднє укладання договорів з Передавальними організаціями на транзит електричної енергії Споживачам протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 3 мільйони гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС". 4. Схвалити попереднє укладання договорів з Орендарями на оренду нерухомості протягом року на суму, загальна вартість яких не перевищує 20 мільйонів гривень по кожному договору за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС". 5. Схвалити попереднє укладання договору оренди земельної ділянки протягом року на суму, загальна вартість якого не перевищує 20 мільйонів гривень за попереднім погодженням наглядовою радою ПАТ "ТЕТІС". 6.Уповноважити директора ПАТ "ТЕТІС" Ваннікову Катерину Василівну підписуватити вищевказані договори.Питання № 9: Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.


Проект р ішення:

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 10.03.2015 року, затвердити наступний розподіл чистого прибутку: 100% чистого прибутку або 15 476 гривень 91 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства.

Результати голосування:

Таблица9


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13075

0

0

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

100

0

0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13075 , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 10.03.2015 року, затвердити наступний розподіл чистого прибутку: 100% чистого прибутку або 15 476 гривень 91 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства.Член лічильної комісії (Голова) _______________ Шленський О.А.Член лічильної комісії _______________ Нарижна О. В.
Член лічильної комісії _______________ Сарма О.Д.Назад