Повідомлення про проведення з агальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС".


1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 березня 20 15 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 25 березня 201 5 року з 8. 3 0 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 березня 2015 року.

5). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 20 1 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 20 1 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 201 4 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 201 4 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 201 4 рік.

8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

9. Розподіл прибутку Товариства за 201 4 рік.

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов' язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, Богатирська, 1, кім. 403. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор товариства Ванн і кова Катерина Василівна, тел (044) 412-82-08 .

7). Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ТЕТІС” за 201 4 рік (тис.грн.)


Таблица1

Найменування показника

Період


звітний

попередній

Усього активів

6620

6040

Основні засоби

4198

3895

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

135

61

Сумарна дебіторська заборгованість

1903

1500

Грошові кошти та їх еквіваленти

271

465

Нерозподілений прибуток

1551

1545

Власний капітал

5585

5579

Статутний капітал

83

83

Довгострокові зобов язання

-

-

Поточні зобов язання

1035

461

Чистий прибуток (збиток)

15

76

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15876

15876

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

50

46


8). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у Бюлетені "Цінні папери України" № 27 за 16.02.201 5 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.


Директор К. В.ВанніковаНазад