Титульний аркуш

Table1

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Table2

Директор

 

 

 

Ваннiкова Катерина Василiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.05.2014

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

Table3

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03386313

4. Місцезнаходження

м. Київ , Оболонський, 04209, м.Київ, вул. Богатирська, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 4128208 (044) 4649553

6. Електронна поштова адреса

lidia@kiev.obolon.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Table4

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014


(дата)


Table5

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 82

 

30.04.2014


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)


Table6

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://tetis.obolon.ua

в мережі Інтернет

21.05.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

Table7

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність


31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


33. Примітки

- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента – фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi особи у Товариства вiдсутнi. - Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує.- Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. - Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. - Вiдомостi про особливу iнформацiю не надаються, тому що у Товариства такої iнформацiї за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

Table8

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 482176

3. Дата проведення державної реєстрації

27.04.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

83349

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

43

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004332404

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Table9

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АГ №500362

18.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

23.03.2014

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує отримати нову (продовжити термiн дiї дiючої) лiцензiї на цей вид дiяльностi.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Table10

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв "Надiя"

03386313

04655Україна м.Київ вул. Богатирська, 1

0

Фонд комунального майна м. Києва

д/н

д/н м.Київ д/н

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Table11

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подiк Лiдiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища, Київський автодорожний iнститут, iнженер

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2003 безстроково

9) Опис

Повноваження: 1) органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi; 2) складання та своєчасне подання до контролюючих органiв фiнансової та статистичної звiтностi. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагороду посадова особа отримує згiдно зi штатним розкладом, винагороду в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах особа посад не обiймає. Акцiями пiдприємства не володiє. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попередня посада ПАТ "Оболонь", бухгалтер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левкiвський Роман Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища, Львiвська комерцiйна академiя, спецiальнiсть - економiст

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь"

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки.Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Акцiями пiдприємства не володiє. Стаж керiвної роботи- 5 рокiв. Попередня посада- ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь". Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нарижний Володимир Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середня-технiчна, МПТУ №30 мсередня-технiчна, МПТУ №30 м. Пологи, спецiальнiсть - налагоджувач машин та обладнання

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача - комiрник

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством.Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду водiй навантажувача - комiрник ЗАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Стаж керiвної роботи 5 роки Попередня посада ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача-комiрник. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малiновський Григорiй Тарасович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища, Київський технологiчний iститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", старший майстер

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду старшого майстра на ПАТ"Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Попередня посада ПАТ "Оболонь", старший майстер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голоско Анатолiй Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, спецiальнiсть - правознавець.

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством 4)обрання та припинення повноважень Директора Товариства, 5)прийняття рiшення про вчинення значних право чинiв та iн. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду директора з безпеки на ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Стаж керiвної роботи 11 рокiв Попередня посада ПАТ "Оболонь", директор. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ваннiкова Катерина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Освiта вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть - iнженер-технолог.

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", начальник цеху

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; 2) органiзацiя господарської дiяльностi; 3) кадрове забезпечення товариства; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового облiку i фiнансової звiтностi i iн. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадовою особою протягом звiтного року отримана винагорода в розмiрi 250,0 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду консультанта ген. Директора ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Стаж керiвної роботи 19 рокiв Попередня посада ПАТ "Оболонь", начальник цеху. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишлевська Нiна Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 453404 10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Середньо-спецiальна, Сумський технiкум цукрової промисловостi, хлiбопекарське виробництво

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11 Попередня посада: ПАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пучок Любов Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 095926 03.03.1996 . Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсiнер

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11 Попередня посада: пенсiнер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Table12

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Головний бухгалтер

Подiк Лiдiя Василiвна

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Левкiвський Роман Миколайович

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Нарижний Володимир Вiкторович

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0.0126

2

0

0

0

Член Наглядової ради

Малiновський Григорiй Тарасович

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

4

0.0252

4

0

0

0

Голова Наглядової ради

Голоско Анатолiй Леонiдович

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0.0126

2

0

0

0

Директор

Ваннiкова Катерина Василiвна

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

15.09.2004

30

0.189

30

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шишлевська Нiна Олексiївна

СН 453404 10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0.0126

2

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Пучок Любов Володимирiвна

СО 095926 03.03.1996 . Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0.0126

2

0

0

0

Усього

42

0.2646

42

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Table13

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ПАТ "Оболонь"

05391057

04655 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул.Богатирська, 3

13.06.2003

4810

30.3

4810

0

0

0

Приватне пiдприємство "Соборне"

35962575

04209 Україна м. Київ Оболонський м.Київ вул.Богатирська, 1

29.07.2009

8195

51.62

8195

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

13005

81.92

13005

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Table14

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

03.04.2013

Кворум зборів**

83.35

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв (обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв). 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 8. Прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року. 9. Розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались Результати розгляду питань порядку денного: обранj голову, секретаря зборiв, лiчильну комiсiю, затвердженi регламент зборiв, звiт виконавчого органу, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, звiт наглядової ради, рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, прийнято рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, затверджено розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк.


9. Інформація про дивіденди

Table15


За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

3000

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

3000

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

20.04.2012

01.01.1900

Дата виплати дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

07.07.2012

01.01.1900

Опис

Дивiденди за звiтний перiоди не нараховувались та не сплачувались. У 2012 роцi виплачувались дивiденди нарахованi за результатами дiяльностi товариства у 2011 р.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Table16

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32736376

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Татарська, 7/54

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3488

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.11.2004

Міжміський код та телефон

(044)223-93-20

Факс

(044)223-93-20

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Здiйснює аудиторськi перевiрки Товариства Договiр №04-1 вiд 10 сiчня 2013 р.


Table17

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 2791078

Факс

(044) 2791078

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.


Table18

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Райфайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Лєскова, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498040

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 4991511 (044) 4991511

Факс

(044) 4991511 (044) 4908726

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Table19

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.05.2011

212/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000121107

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5.25

15876

83349

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало.

 

XI. Опис бізнесу

Table20

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС", засновано у вiдповiдностi до рiшення Засновникiв (Установчий договiр вiд 01 лютого 1994 року) шляхом перетворення в процесi приватизацiї Орендного пiдприємства "Надiя" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарiї "Оболонь" згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств" та iншими законодавчими актами України, вiдповiдно до Рiшення та наказу Фонду комунального майна вiд 01 лютого 1994 року, перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарних виробiв i напiвфабрикатiв" Виконкомом Мiнської районної ради народних депутатiв м. Києва 27 квiтня 1995 року, свiдоцтво №03386313 про державну перереєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, та перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС" на пiдставi Протоколу № 1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2011 року.

 

ПАТ "ТЕТIС" вiдноситься до галузi харчової промисловостi. Основним видом дiяльностi є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):43 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2 Фонд оплати працi: 2850 тис. гривень Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року:збiльшився на 376 тис. гривень Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiних потреб емiтента.

 

Товариство не входить до об'єднаннь.

 

Спiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводиться

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

 

Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Облiкова полiтика обгрунтована наказом №3 вiд 03.01.2012р. В Товариствi використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Облiк запасiв здiйснюється по цiнi їх придбання.

 

1. Здання в оренду iнвестицiйної нерухомостi та нерухомостi виробничо-торговельного призначення та обладнання. Основним орендарем є ПАТ "Оболонь". 2. Доставка питної води i супутнiх товарiв в будинки та офiси.

 

Протягом останього року були здiйсненi наступнi придбання: комп'ютери – 2 шт (на суму 7881,04 грн.); програмне забезпечення "КУБ-4" – 1 шт (на суму 24000,00 грн.); штабелер гiдравлiчний – 1 шт (на суму 6600,00 грн.); автомобiль ПЕЖО партнер – 1 шт. (на суму 47958,00 грн.); кулера -127 шт. (на суму 135061,21 грн.); водопровiд зовнiшньо- майданчикових мереж -1 шт (на суму 100009,12 грн.).

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

 

Мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України. Екологiчнi питання, не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у емiтента немає.

 

Товариство не має проблем, якi впливають на його дiяльнiсть.

 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть товариства за звiтнiй перiод перевiрялась аудитором, Ревiзiйною комiсiєю АТ. Фактiв зловживань вчинених посадовими особами не виявлено. Виплачено штраф - Виплачено штраф – 600,79 грн. в ДПI Оболонського району м. Києва за самостiйно виявленi помилки.

 

Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувалось за рахунок власних коштiв.

 

Не виконаних договорiв немає.

 

У 2014 роцi Товариство планує: - запровадити постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом, та збiльшити обсяг доставки бутильованої води.

 

Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.

 

Товариство та його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.

 

Протягом року будь-якi подiї, що могли вплинути на оцiнку iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, не вiдбулись.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Table21

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

872

894

0

0

872

894

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

752

757

0

0

752

757

транспортні засоби

99

123

0

0

99

123

інші

21

14

0

0

21

14

2. Невиробничого призначення:

3

3

0

0

3

3

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

3

3

0

0

3

3

Усього

875

897

0

0

875

897

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: машини та обладнання 2255 тис.грн., транспортнi засоби 216 тис.грн., iншi 95 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: машини та обладнання 66,43%, транспортнi засоби 43,06%, iншi 81,25% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 1669 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Table22

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5322

5381

Статутний капітал (тис. грн.)

83

83

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

83

83

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5239 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5239 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5298 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5298 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Table23

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

164

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

313

X

X

Усього зобов'язань

X

477

X

X

Опис:

2. Iншi зобов'язання складаються з: - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 0 тис.грн. - поточна зобов'язаннiсть за довгостроковими зобов'язаннями 0 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 154 тис.грн. - зi страхування: 58 тис.грн. - з оплати працi: 96 тис.грн. - iншi поточнi зобовязання: 5 тис.грн.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Table24

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32736376

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04107 м.Київ Татарська, б.7, к.54

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3488 25.11.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н 01.01.1900 д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)


Власникам цiнних паперiв,
керiвництву Публiчного акцiонерного товариства
"ТЕТIС"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України


Аудиторський висновок
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС"
за 2013 рiк

14 березня 2014 року м. Київ
Згiдно договору № 04-2 вiд 27 сiчня 2014 р. ТОВ Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг-Аудит", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва № 3488 вiд 25.11.2004 р. про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, яке видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" за 2013 рiк.
Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми "Юрхолдiнг-Аудит":
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Перевiрка проводилась з 17 лютого по 14 березня 2014 р.


Основнi вiдомостi про товариство
Повна назва - Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 03386313
Мiсцезнаходження – 04209, м. Київ, вул.Богатирська, буд. 1
Дата державної реєстрацiї – Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Оболонською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 27.04.1995 р., дата державної перереєстрацiї 20.04.2011 р. (у зв’язку зi змiною найменування)
Види дiяльностi за КВЕД:
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки
35.14 Торгiвля електроенергiєю
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi


Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПАТ "ТЕТIС":
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2013 року (форма № 1);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи) за 2013 рiк (форма № 2);
- Звiту про рух грошових коштiв за 2013 рiк (форма № 3);
- Звiту про власний капiтал (Звiту про змiни у власному капiталi) за 2013 рiк (форма № 4);
- Примiток до фiнансової звiтностi.
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2013 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.


Опис обсягу аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2013 р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 р., а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики, iнших пояснювальних примiток та iншої iнформацiї, що розкривають особливостi переходу Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням описаної у Примiтках основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ.
Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 1 сiчня 2012 року. Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за перехiдний 2012 рiк на основi МСФЗ, використанi в якостi порiвняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний 2013 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.

Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обгрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

9. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з обмеженням часу перевiрки аудитори не змогли отримати достатнi i належнi докази щодо всiх господарських операцiй в повному обсязi.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв станом на 31.12.2013 р., так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених в iнвентаризацiйних вiдомостях сум.
Аудитор доходить висновку, що вищенаведенi недолiки не є суттєвими у контекстi фiнансової звiтностi у цiлому, та не перевищують прийнятий рiвень суттєвостi при оцiнцi iнших викривлень.


Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.
Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".


УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 "МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА"
Ми провели аудиторську перевiрку балансу Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС", що додається, станом на 31.12.2013 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, описаної в примiтках, та справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" станом на 31 грудня 2013 р., а також результати його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2013 рiк.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2013 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 5322,0 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 5239,0 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Особлива iнформацiя вiдсутня.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

Виконання значних правочинiв
Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 р., вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

Стан корпоративного управлiння товариства
Ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi товариства. Вiдокремленого пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Товариствi не створювалось. За пiдсумками року та необхiдностi пiдтвердження фiнансової звiтностi проводиться зовнiшнiй аудит.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.


Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
Звiтностi
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.


Директор Аудиторської фiрми
ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" К.Ю. Прокопчук

д/н

д/н

д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Table25

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Table26


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть): д/н

Ні


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Table27


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Table28


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть): д/н

Ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Table29


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть): д/н

Ні


Table30

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Table31


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Table32

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

11


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Table33


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.


Table34

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Table35


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Table36


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть): д/н


X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Table37


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X


Інше (запишіть)

З членами наглядової ради укладено цивiльно-правовi договори.


Table38

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


Table39

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Table40


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні


Table41

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Table42

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Table43


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):

Iнших документiв у товариства не iснує.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Table44


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні


Table45

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Table46


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Table47


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

Вiдсутнє.


Table48

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

Table49


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Вiдсутнiсть свiдоцтва про внесення аудиторської фiрми до реєстру ДКЦП та ФР


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Table50


Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б здiйснювали перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства, вiдсутнi.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Table51


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б iнiцiювали проведення перевiрки ревiзiйною комiсiєю, вiдсутнi.


Table52

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Table53


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Table54

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначилисьTable55

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так


Table56

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Table57

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


Table58

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Table59
КОДИДата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія


за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання


за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності


за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

43


Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака


Адреса

вул. Богатирська, 1, м.Київ, Оболонський, 04209, Україна, (044) 4128208


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності


V


Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Table60

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

81

82

0

первісна вартість

1001

101

125

0

накопичена амортизація

1002

20

43

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

875

897

0

первісна вартість

1011

2403

2566

0

знос

1012

1528

1669

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

2952

2934

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

37

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3908

3950

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

131

93

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1273

1368

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


181


115


0

з бюджетом

1135

12

1

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

11

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

307

465

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

1904

2042

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

5812

5992

0


Table61

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

83

83

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5298

5239

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5381

5322

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

58

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

193

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

58

193

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

33

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

89

154

0

за розрахунками з бюджетом

1620

105

164

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

15

0

за розрахунками зі страхування

1625

55

58

0

за розрахунками з оплати праці

1630

88

96

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3

5

0

Усього за розділом IІІ

1695

373

477

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

5812

5992

0


Table62

Примітки

д/н


Керівник

Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер

Подiк Л.В.


Table63
КОДИДата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313


(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


Table64

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Table65

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7578

1231

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1052 )

( 677 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


6526


554

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

25

4663

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4539 )

( 3912 )

Витрати на збут

2150

( 1741 )

( 1191 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


271


114

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

97

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 21 )

( 38 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 130 )

( 135 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


120


38

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-44

-32

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


76


6

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )


Table66

II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Table67

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

76

6


Table68

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Table69

Матеріальні затрати

2500

2708

1012

Витрати на оплату праці

2505

2850

2474

Відрахування на соціальні заходи

2510

1016

887

Амортизація

2515

315

282

Інші операційні витрати

2520

648

575

Разом

2550

7537

5230


Table70

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Table71

Середньорічна кількість простих акцій

2600

158766

15876

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

15876

15876

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

4.79

0.38

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

4.79

0.38

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0


Table72

Примітки

д/н


Керівник

Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер

Подiк Л.В.


Table73
КОДИДата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313


(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Table74

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


9170


7073

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

2

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 3106 )


( 1931 )

Праці

3105

( 2845 )

( 2469 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1106 )

( 962 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1164 )

( 1013 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 462 )

( 360 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

487

340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

17

8

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 100 )

( 57 )

необоротних активів

3260

( 222 )

( 103 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 24 )

( 66 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-329

-218

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 3 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-3

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

158

119

Залишок коштів на початок року

3405

307

188

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

465

307


Table75

Примітки

д/н


Керівник

Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Table76
КОДИДата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313


(найменування)
Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Table77

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

83

0

0

0

5298

0

0

5381

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-135

0

0

-135

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

83

0

0

0

5163

0

0

5246

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

76

0

0

76

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

76

0

0

76

Залишок на кінець року

4300

83

0

0

0

5239

0

0

5322


Table78

Примітки

д/н


Керівник

Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер

Подiк Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ
(в тис. грн.)

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство "Тетiс" (надалi – Товариство) змiнило своє найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "Фабрика кулiнарних виробiв i напiвфабрикатiв" 20 квiтня 2011 р. i є його правонаступником. Первинна державна реєстрацiя проведена Оболонською районною в мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 27 квiтня 1995 р.

Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:

- надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого та рухомого майна;

- виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки;


Юридична адреса Товариства – Україна, 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1.

Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi.


2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).

Нижче наданi пояснення, як перехiд з П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства та фiнансовi результати, вiдображенi у звiтностi.

Звiт про фiнансовий стан

Пояснення 1. Виключенi зi складу основних засобiв малоцiннi необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 124 тис. грн.

Пояснення 2. Витрати майбутнiх перiодiв на загальну суму 5 тис. грн. було перекласифiкованi у дебiторську заборгованiсть за виданими авансами постачальнику.

Пояснення 3. Нараховано вiдстроченi податковi активи в сумi 272 тис. грн.

Пояснення 4. Виключення зi складу дебiторської заборгованостi за розрахунками з виданих авансiв суми податкового кредиту рах. 644, що врахованi в податковому облiку в сумi 21 тис. грн., з одночасним виключенням цiєї суми iз складу статтi "Iншi поточнi зобов’язання".

Пояснення 5. Нараховано забезпечення на виплату вiдпусток в сумi 193 тис. грн.

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi засоби

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв прямолiнiйним методом.

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

Запаси

Вибуття виробничих запасiв вiдображається за методом ФIФО. Запаси, якi не приносять економiчних вигод в майбутньому, визнаються нелiквiдними i списуються з балансу. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що враховуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети", списуються з балансу при передачi в експлуатацiю з наступною органiзацiєю оперативного облiку в мiсцях експлуатацiї. Виробнича собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) визначається згiдно з П(С)БО № 16 "Витрати".


Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. У балансi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, вiдображається за чистою вартiстю.

Грошовi кошти

Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках.

Зобов’язання

Зобов’язання визнаються , якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

Резерви

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.

З метою достовiрного визначення чистої вартостi дебiторської заборгованостi Товариством створюється резерв сумнiвних боргiв.

З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.
Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк складаються з сум поточного та вiдстроченого податку.

Визнання доходiв

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю (товарами, роботами, послугами);

- Сума доходiв може бути достовiрно визначена;

- Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;

- Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.


4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.


5. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ

Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:

2013 рiк

2012 рiк

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 7578 1231

Всього 7578 1231


6. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ

Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:

2013 рiк

2012 рiк

Собiвартiсть продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1052 677

Всього 1052 677


Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:

2013 рiк

2012 рiк

Матерiальнi витрати 2708 1012

Витрати на оплату працi 2850 2474

Вiдрахування на соцiальнi заходи 1016 887

Амортизацiя 315 282

Iншi операцiйнi витрати 648 575

Всього 7537 5230

7. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ

Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:

2013 рiк

2012 рiк

Адмiнiстративнi витрати 4539 3912

Всього 4539 3912

8. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут були представленi наступним чином:

2013 рiк 2012 рiк

Витрати на тару 1741 1191

Всього 1741 1191

9. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ

Iншi операцiйнi доходи були представленi наступним чином:


2013 рiк

2012 рiк

Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 1 -

Iншi доходи 24 4663

Всього 25 466310. IНШI ДОХОДИ

Iншi доходи були представленi наступним чином:


2013 рiк

2012 рiк

Доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 2

Iншi доходи - 95

Всього - 97

11. IНШI ВИТРАТИ

Iншi витрати були представленi наступним чином:

2013 рiк 2012 рiк

Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 8

Списання необоротних активiв 3 -

Iншi витрати 127 127

Всього 130 135

12. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ

Iншi витрати були представленi наступним чином:

2013 рiк

2012 рiк

Iншi фiнансовi витрати 21 38

Всього 21 38


13. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:

2013 рiк 2012 рiк

Поточний податок на прибуток 44 32

Вiдстроченi податковi активи 37 -

Всього 81 3214. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Нематерiальнi активи Товариства були представленi наступним чином:


Авторськi та сумiжнi права Iншi нематерiальнi активи Всього

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 100 1 101

Придбано 24 - 24

Вибуло -

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 124 1 125

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 20 - 20

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 23 - 23

Вибуло - - -

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 43 - 43

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 81 1 82

15. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Всього

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 2140 168 88 7 2403

Придбано основних засобiв 1016 384 - - 1400

Вибуло 901 336 - - 1237

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 2255 216 88 7 2566

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 1387 69 66 6 1528

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 127 24 6 - 157

Вибуло 16 - - - 16

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 1498 93 72 6 1669

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 757 123 16 1 897


16. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ

До складу iнвестицiйної нерухомостi входить офiсна будiвля в Києвi. Даний об’єкт був вiдображений у звiтностi на 01.01.2013 р. по справедливiй вартостi в сумi 2952 тис. грн. Станом на 31.12.2013 р. справедлива вартiсть об’єкту iнвестицiйної нерухомостi становить 2934 тис. грн.


17. ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представленi наступним чином:


Запаси 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року

Сировина i матерiали 45 62

Паливо 4 3

Тара i тарнi матерiали - 16

Запаснi частини 4 4

Iншi матерiали 3 -

МШП 5 6

Товари 32 40

Всього 93 13118. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Дебiторська заборгованiсть була представлена таким чином:

Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року

Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 1368 1273

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 115 181

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 12

Всього 1484 1466

19. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ

Грошовi кошти були представленi наступним чином:

Грошовi кошти 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi в касi 5 7

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 452 289

Еквiваленти грошових коштiв 8 11

Всього 465 307

20. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал Товариства становить 83 349,00 грн., роздiлений на 15876 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна.


21. ПОЗИКИ

Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має зобов'язання по позикам.

22. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення були представленi наступним чином:

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року

Iншi довгостроковi зобов’язання - 58

Довгостроковi забезпечення - -

Всього 58

23. КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Поточнi зобов’язання i забезпечення були представленi наступним чином:

Поточнi зобов’язання i забезпечення 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - 33

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 154 89

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 127 105

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 58 55

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 96 88

Iншi поточнi зобов’язання 26 32

Всього 461 402

24. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операцiйне середовище

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.

Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.


Оподаткування

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.


Юридичнi питання

В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.

25. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому.

26. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.Керiвник ________________ Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер ________________ Подiк Л.В.