Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Ваннiкова Катерина Василiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.03.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Пубiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04209, Київ, Богатирська, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ
03386313
5. Міжміський код та телефон, факс
044 4649708 044 4649553
6. Електронна поштова адреса
lidia@kiev.obolon.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://tetis.alk в мережі Інтернет 19.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.03.2014 припинено повноваження голова Наглядової Ради Голоско Анатолiй Леонiдович СО 358837
19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0126
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 обрано голова Наглядової Ради Голоско Анатолiй Леонiдович СО 358837
19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0126
Зміст інформації:
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № № 1/14 вiд 18.03.2014 року), прийняття рiшення Наглядовою Радою (протокол Наглядової Ради №3 вiд 18.03.2014 року). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, директор з безпеки. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 припинено повноваження член Наглядової Ради Нарижний Володимир Вiкторович СН 251244
13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0126
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 4 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 обрано член Наглядової Ради Нарижний Володимир Вiкторович СН 251244
13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0126
Зміст інформації:
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № № 1/14 вiд 18.03.2014 року), Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, водiй навантажувача-комiрник. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 припинено повноваження член Наглядової Ради Малiновський Григорiй Тарасович СН 746441
26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0252
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 обрано член Наглядової Ради Малiновський Григорiй Тарасович СН 746441
26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0252
Зміст інформації:
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, старший майстер. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Левкiвський Роман Миколайович ВМ 104565
08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебував 4 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 обрано голова ревiзiйної комiсiї Левкiвський Роман Миколайович ВМ 104565
08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
0
Зміст інформації:
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю (протокол Ревiзiйної комiсiї №1 вiд 18.03.2014 року). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, заступник начальника вiддiлу. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Пучок Любов Володимирiвна СО 095926
03.03.1996 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0126
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Шишлевська Нiна Олексiївна СН 453404
10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0126
Зміст інформації:
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: ПАТ “Оболонь”, iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв. На посаду обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Шишлевська Нiна Олексiївна СН 453404
10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.0126
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Власюк Олександр Iванович СО 943598
06.06.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв вiд 18 березня 2014 року (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року), Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ “ТЕТIС”, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 припинено повноваження Директор Ваннiкова Катерина Василiвна СО 788761
24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.189
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядовою Ради (протокол Наглядової Ради №3 вiд 18.03.2014 року). Пiдстава: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. На данiй посадi перебувала 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.03.2014 призначено Директор Ваннiкова Катерина Василiвна СО 788761
24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi
0.189
Зміст інформації:
Пiдстава: прийняття рiшення Наглядовою Радою (протокол Наглядової Ради №3 вiд 18.03.2014 року). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: ПАТ “ТЕТIС”, директор. На посаду призначена термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.