ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства “ТЕТІС”


Дата складання Протоколу: 18 березня 2014 року.


Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 березня 2014 року.


Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами


Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:


Питання № 1: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).


Проект р ішення:

Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування .

Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Результати голосування:

Таблица1


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13206

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,76

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13206 , що становить 99,76 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Обрати Головою зборів - Ваннікову Катерину Василівну, Секретарем зборів - Подік Лідію Василівну. Для роботи зборів обрати президію у складі Голови зборів, Секретаря зборів та члена президії - Ячника Олександра Миколайовича. Затвердити наступний регламент Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Відповідно до ст. 10.48 статуту Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування .

Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.


Питання № 2: Обрання лічильної комісії.


Проект рішення: Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера фізичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3.Нарижна Ольга Володимирівна - член лічильної комісії.

Результати голосування:

Таблица2


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13206

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,76

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13206 , що становить 99,76 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прйняте Рішення:

Обрати лічильну комісію на постійній основі в наступному складі:

1.Шленський Олександр Анатолійович (представник акціонера фізичної особи по довіреності) - голова лічильної комісії;

2.Сарма Олександр Дмитрович (представник акціонера юридичної особи по довіреності) - член лічильної комісії;

3.Нарижна Ольга Володимирівна - член лічильної комісії.


Питання № 3: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 20 13 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.


Проект рішення: Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица3


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13236

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,98

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13236 , що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.


Питання № 4: Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.


Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Результати голосування:

Таблица4


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13236

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,98

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13236 , що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.


Питання № 5: Звіт ревізійної комісії Товариства за 201 3 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.


Проект рішення: Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица5


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13236

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,98

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13236 , що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу ревізійної комісії Товариства вважати задовільною. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити.


Питання № 6: Звіт наглядової ради про результати діяльності за 20 13 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.


Проект р ішення: Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік затвердити.

Результати голосування:

Таблица6


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13236

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,98

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13236 , що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Роботу наглядової ради вважати задовільною. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік затвердити.


Питання № 7: Затвердження річного звіту Товариства за 201 3 рік.


Проект р ішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Результати голосування:

Таблица7


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13236

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,98

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13236 , що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.


Питання № 8: Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.


Проект р ішення:

Результати голосування:

Таблица8


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13234

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,97

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13234 , що становить 99,97 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:


Питання № 9: Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.


Проект р ішення: П рипинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича, членів Наглядової ради Маліновського Григорія Тарасовича, Нарижного Володимира Вікторовича.

Результати голосування:

Таблица9


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13236

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,98

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13236 , що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення: П рипинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича, членів Наглядової ради Маліновського Григорія Тарасовича, Нарижного Володимира Вікторовича.


Питання № 10: Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект р ішення:

О брати Наглядову Раду Товариства у складі 3 осіб шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

1. Ãîëîñêî Àíàòîë³é Ëåîí³äîâè÷

2. Маліновський Григорій Тарасович

3. Нарижний Володимир Вікторович


Результати кумулятивного голосування*:

Таблица10


Перелік кандидатів в члени Íàãëÿäîâî¿ Рàäè Òîâàðèñòâà

Кількість голосів, яку акціонери (представники акціонерів) віддали за кожного кандидата в члени Íàãëÿäîâî¿ Рàäè Òîâàðèñòâà


1. Ãîëîñêî Àíàòîë³é Ëåîí³äîâè÷


13146

2. Маліновський Григорій Тарасович


13416

3. Нарижний Володимир Вікторович


13146

* Загальна кількість голосів акціонерів що зареєструвались для участі у загальних зборах для обрання членів Íàãëÿäîâî¿ Рàäè Òîâàðèñòâà : 13238 * 3 (кількість членів Íàãëÿäîâî¿ Рàäè Òîâàðèñòâà ) = 39714

Прийняте Рішення:

О брати Наглядову Раду Товариства у складі 3 осіб шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Таблица11


Прізвище, ім'я та по батькові


Кількість голосів, яку акціонери (представники акціонерів) віддали за кожного члена Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà


1. Маліновський Григорій Тарасович


13416

2. Ãîëîñêî Àíàòîë³é Ëåîí³äîâè÷


13146

3. Нарижний Володимир Вікторович


13146


Питання № 11: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект р ішення: П ротягом 5 робочих днів з моменту обрання повного складу Наглядової ради Товариства, укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори (контракти), відповідно до наданих проектів на безоплатній основі, підписання яких від імені Товариства доручити Директору ПАТ «ТЕТІС».

Результати голосування:

Таблица12


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13236

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,98

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13236 , що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення: П ротягом 5 робочих днів з моменту обрання повного складу Наглядової ради Товариства, укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори (контракти), відповідно до наданих проектів на безоплатній основі, підписання яких від імені Товариства доручити Директору ПАТ «ТЕТІС».


Питання № 12: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект р ішення: П рипинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії — Левківського Романа Миколайовича, членів Ревізійної комісії Пучок Любові Володимирівни, Шишлевської Ніни Олексіївни.

Результати голосування:

Таблица13


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13234

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,97

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13234 , що становить 99,97 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення: П рипинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії — Левківського Романа Миколайовича, членів Ревізійної комісії Пучок Любові Володимирівни, Шишлевської Ніни Олексіївни.


Питання № 13: Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект р ішення:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ТЕТІС» у складі 3 осіб, шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства.

1. Левківський Роман Миколайович

2. Шишлевська Ніна Олексіївна

3. Власюк Олександр Іванович


Результати кумулятивного голосування*:

Таблица14


Перелік кандидатів в члени Ðåâ³ç³éíої êîì³ñ³ї


Кількість голосів, яку акціонери (представники акціонерів) віддали за кожного кандидата в члени Ðåâ³ç³éíої êîì³ñ³ї


1. Левківський Роман Миколайович


13146

2. Шишлевська Ніна Олексіївна


13146

3. Власюк Олександр Іванович


13416

* Загальна кількість голосів акціонерів що зареєструвались для участі у загальних зборах для обрання членів Ðåâ³ç³éíої êîì³ñ³ї : 13238 * 3 (кількість членів Íàãëÿäîâî¿ Рàäè Òîâàðèñòâà ) = 39714

Прийняте Рішення:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ТЕТІС» у складі 3 осіб, шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства.

Таблица15


Прізвище, ім'я та по батькові


Кількість голосів, яку акціонери (представники акціонерів) віддали за кожного члена Ðåâ³ç³éíої êîì³ñ³ї Товариства


1. Власюк Олександр Іванович


13416

2. Левківський Роман Миколайович


13146

3. Шишлевська Ніна Олексіївна


13146


Питання № 14: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Проект р ішення: Протягом 5 робочих днів з моменту обрання повного складу Ревізійної комісії Товариства, укласти з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори (контракти), відповідно до наданих проектів на безоплатній основі, підписання яких від іме ні Товариства доручити Директору ПАТ «ТЕТІС».

Результати голосування:

Таблица16


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13236

-

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,98

-

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13236 , що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення: Протягом 5 робочих днів з моменту обрання повного складу Ревізійної комісії Товариства, укласти з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори (контракти), відповідно до наданих проектів на безоплатній основі, підписання яких від іме ні Товариства доручити Директору ПАТ «ТЕТІС».


Питання № 15: Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.


Проект р ішення:

1.Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 07.03.2014, року затвердити наступний розподіл чистого прибутку за 2013 рік: 87,4% чистого прибутку або 66 209 гривень 10 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства;

12,6% чистого прибутку, або 9 525 гривень 60 коп. направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ТЕТІС».

2.Виплатити дивіденди за простими іменними акціями ПАТ «ТЕТІС» за звітний 2013 рік.

3. Виплатити дивіденди в розмірі 9 525 грн. 60 коп., що становить 0,60 грн. на 1 просту акцію Товариства.

Результати голосування:

Таблица17


кількість голосів

«за»

«проти»

«утримався»

13233

3

-

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

99,96

0,02

-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття проекта рішення: 13233 , що становить 99,96 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийняте Рішення:

1.Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "ТЕТІС", рішення наглядової ради від 07.03.2014, року затвердити наступний розподіл чистого прибутку за 2013 рік: 87,4% чистого прибутку або 66 209 гривень 10 коп. направити на розвиток виробничої бази підприємства;

12,6% чистого прибутку, або 9 525 гривень 60 коп. направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ТЕТІС».

2.Виплатити дивіденди за простими іменними акціями ПАТ «ТЕТІС» за звітний 2013 рік.

3. Виплатити дивіденди в розмірі 9 525 грн. 60 коп., що становить 0,60 грн. на 1 просту акцію Товариства.


Член лічильної комісії (Голова) Шленський О.А.


Член лічильної комісії Сарма О.Д.


Член лічильної комісії Нарижна О. В.

Назад