Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС".

1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 березня 2014 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 18 березня 2014 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 12 березня 2014 року.

5). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

13. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

15. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, Богатирська, 1, кім. 403. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор товариства Ваннікова Катерина Василівна, тел (044) 412-82-08.

7). Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ТЕТІС” за 2013 рік (тис.грн.)


Таблица1

Найменування показника

Період


звітний

попередній

Усього активів

6040

5963

Основні засоби

3895

3879

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

61

91

Сумарна дебіторська заборгованість

1500

1562

Грошові кошти та їх еквіваленти

465

307

Нерозподілений прибуток

1545

1469

Власний капітал

5579

5503

Статутний капітал

83

83

Довгострокові зобов язання

-

58

Поточні зобов язання

461

402

Чистий прибуток (збиток)

76

2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15876

15876

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

46

45


8). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у Бюлетені "Цінні папери України" №22 за 05.02.2014 р.


Директор К. В.Ваннікова