Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Таблица1

Директор
Ваннiкова Катерина Василiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Таблица2

МП

23.04.2012

Таблица3

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03386313

1.4. Місцезнаходження емітента

04209, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Богатирська, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 4128208, (044) 4649553

1.6. Електронна поштова адреса емітента

lidia@kiev.obolon.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


Таблица4

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://tetis.alk

в мережі Інтернет

23.04.2012


(адреса сторінки)


(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

Таблица5

1. Основні відомості про емітента:


а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


е) інформація про рейтингове агентство


є) інформація про органи управління емітента


2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:


а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:


а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента


в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


г) інформація про похідні цінні папери


ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:


а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції


12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів


13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій


16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:


а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


20. Основні відомості про ФОН


21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


24. Правила ФОН


25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


30. Примітки:

У складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi: - iнформацiя щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, оскiльки емiтент до жодних об'днань не входить; - iнформацiя про рейтингове агенство, оскiльки емiтент не проходив рейтингову оцiнку, в його статутному фондi немає державної частки, емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного (домiнуючого) становища; - iнформацiя про органи управлiння, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством; iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери та про похiднi цiннi папери емiтента емiтента, оскiльки вони не випускались; - iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не проводились; - iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, оскiльки борговi цiннi папери емiтентом не випускались; - вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, оскiльки така iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала; - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається - тому що товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України; - звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, оскiльки емiтент не є фiнансовою установою.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ТЕТIС"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

04209

3.1.5. Область, район

м.Київ Оболонський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Богатирська, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

10691050009004737

3.2.2. Дата державної реєстрації

27.04.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

83 349

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

83 349

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок

26004332404

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

70.20.0 - Здавання в аренду власного нерухомого майна

52.63.0 - Роздрiбна торгiвля поза магазинами, не вiднесена до iнших групувань

40.13.0 - Розподiлення та постачання електроенергiї

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Таблица6

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АГ №500362

05.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

23.03.2014

Опис

Розподiлення та постачання електроенергiї.


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Таблица7

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв "Надiя"

03386313

04655, Оболонський р-н. р-н, м. Київ, вул. Богатирська, 1

46,7

Фонд комунального майна м. Києва

00000000

даних, даних немає р-н, даних немає, даних немає

53,3

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 35 чоловiк. Позаштатних працiвникiв, осiб якi працюють за сумiсництвом та працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу на пiдприємствi - 4 чоловiка. Фонд оплати працi становить 1994 тис. гривень, що на 596,1 тис. гривень бiльше, нiж в попередньому роцi. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiних потреб емiтента.


6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ваннiкова Катерина Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

Освiта вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть - iнженер-технолог.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Оболонь", начальник цеху

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; 2) органiзацiя господарської дiяльностi; 3) кадрове забезпечення товариства; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового облiку i фiнансової звiтностi. Посадовою особою протягом звiтного року отримана винагорода в розмiрi 220,3 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду консультанта ген. директора ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3).


6.1.1. Посада

голова спостережної Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голоско Анатолiй Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, спецiальнiсть - правознавець.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Оболонь", директор.

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду директора з безпеки на ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3).


6.1.1. Посада

член спостережної Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малiновський Григорiй Тарасович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

вища, Київський технологiчний iститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Оболонь", старший майстер

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду старшого майстра на ЗАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3).


6.1.1. Посада

член спостережної Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нарижний Володимир Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

середня-технiчна, МПТУ №30 м. Пологи, спецiальнiсть - налагоджувач машин та обладнання

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача - комiрник

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду водiй навантажувача - комiрник ЗАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3).


6.1.1. Посада

голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левкiвський Роман Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1974

6.1.5. Освіта

вища, Львiвська комерцiйна академiя, спецiальнiсть - економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь"

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Акцiями пiдприємства не володiє.


6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подiк Лiдiя Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

вища, Київський автодорожний iнститут, iнженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Оболонь", бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження: 1) органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi; 2) складання та своєчасне подання до контролюючих органiв фiнансової та статистичної звiтностi. Винагороду посадова особа отримує згiдно зi штатним розкладом, винагороду в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах особа посад не обiймає. Акцiями пiдприємства не володiє.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Таблица8

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційПрості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Директор

Ваннiкова Катерина василiвна

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

15.09.2004

30

0,19

30

0

0

0

голова спостережної Ради

Голоско Анатолiй Леонiдович

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0,012

2

0

0

0

член спостережної Ради

Малiновський Григорiй Тарасович

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

4

0,026

4

0

0

0

член спостережної Ради

Нарижний Володимир Вiкторович

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

19.11.1996

2

0,012

2

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Левкiвський Роман Миколайович

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирський обл.


0

0

0

0

0

0

головний бухгалтер

Подiк Лiдiя Василiвна

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi


0

0

0

0

0

0

Усього

38

0,24

38

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Таблица9

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційПрості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

ЗАТ "Оболонь"

05391057

04655, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Богатирська, 3

13.06.2003

4 810

30,3

4 810

0

0

0

Приватне пiдприємство "Соборне"

35962575

04209, м.Київ, вул.Богатирська, 1

29.07.2009

8 195

51,62

8 195

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Усього

13 005

81,92

13 005

0

0

0


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Таблица10

Вид загальних зборів

чергові

позачергові


X


Дата проведення

19.04.2011

Кворум зборів

84,68

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв (обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, Лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв). 2. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Затвердження звiту Виконавчого органу. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк. 5. Розподiл прибутку Товариства за 2010 рiк. 6. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування в бездокументарну - дематерiалiзацiя випуску акцiй. 7. Визначення (обрання) депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. 8. Визначення (обрання) зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 9. Визначення дати припинення ведення реєстру та припинення дiї договору з реєстратором ТОВ "Богатир-Реєстр".

10. Визначення дати припинення операцiй. 11. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 12. Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй. 13. Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства. 14. Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 15. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту. 16. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 17. Про дострокове припинення повноважень Голови та Членiв Наглядової ради Товариства та обрання її Членiв, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Членами Наглядової ради. 18. Про дострокове припинення повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання її членiв, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та Членами Ревiзiйної комiсiї. 19. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з дематерiалiзацiєю акцiй та державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: наглядова рада. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: позачергових загальних зборiв за звiтний перiод не вiдбувалося.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрати президiю в складi: Голова Загальних зборiв - Ваннiкова К.В.; Секретар Загальних зборiв - Подiк Л.В.; Член Президiї - Ячник О.М. Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi:

Голова лiчильної комiсiї - Шленський О.А.; Член лiчильної комiсiї - Сарма О.Д.; Член Лiчильної комiсiї - Нарижна О. В. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв: основна доповiдь - до 20 хвилин; спiвдоповiдi - 5 хвилин; виступи в дебатах - 5 хвилин; вiдповiдi на запитання - 5 хвилин. для заяв, пропозицiй, пояснень i довiдок - до 3 хвилин. Питання доповiдачам i спiвдоповiдачам подавати в письмовiй формi або усно. Доповiдачам давати вiдповiдi на заданi питання пiсля завершення обговорення доповiдi. Заявки на участь в обговореннi доповiдi та пропозицiї подавати в секретарiат Загальних зборiв в письмовiй формi. Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенiв. 2. Роботу Виконавчого органу Товариства вважати задовiльною. Звiт затвердити. 3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк i висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк. 5. Затвердити наступний розподiл чистого прибутку Товариства за 2010 рiк, а саме: 10% чистого прибутку направити на виплату дивiдендiв, а 90% чистого прибутку залишити у розпорядженнi Товариства. 6. Перевести випуск iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування в бездокументарну - провести дематерiалiзацiю випуску акцiй. 7. Визначити (обрати) депозитарiєм Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. 8. Визначити (обрати) зберiгачем Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен банк "Аваль", у якого Товариство буде вiдкривати рахунки власникам акцiй випуску, що дематерiалiзуються. 9. Встановити дату припинення ведення реєстру протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити дату припинення ведення реєстру. Дата припинення ведення реєстру є датою припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства № ВР-4/07.2005 вiд 05 липня 2005 року, укладеного мiж Товариством та ТОВ "Богатир - Реєстр". 10. Залишити дане питання без розгляду. 11. Визначити спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю випуску акцiй персонально рекомендованими листами не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. 12. Визначити порядок вилучення та знищення сертифiкатiв акцiй, а саме: пiсля депонування глобального сертифiкату акцiонери зобов'язанi повернути Товариству всi сертифiкати акцiй шляхом надання сертифiкату акцiй Товариства за мiсцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого листа з вкладенням сертифiкату акцiй пiсля чого вони пiдлягають знищенню. Призначити Директора Товариства - Ваннiкову Катерину Василiвну вiдповiдальною за вилучення та знищення сертифiкатiв. При наданнi сертифiката акцiй особисто, акцiонер повинен мати документ, що iдентифiкує його особу. Акцiонери Товариства мають право здiйснювати операцiї з сертифiкатами акцiй до дати припинення ведення реєстру. 13. Затвердити рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства. 14. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнити тип Товариства та найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС". 15. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Ваннiкову Катерину Василiвну на пiдписання Статуту. 16. Затвердити внутрiшнi положення Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС", а саме: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревiзiйну комiсiю" та "Положення про Виконавчий орган". 17. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства, Голоска Анатолiя Леонiдовича, та Членiв Наглядової ради Товариства, Малiновського Григорiя Тарасовича та Нарижного Володимира Вiкторовича; Обрати Наглядову раду Товариства у складi 3-х (трьох) Членiв, а саме: Голоска Анатолiя Леонiдовича, Малiновського Григорiя Тарасовича та Нарижного Володимира Вiкторовича; Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi передбачають здiйснення Членами Наглядової ради своїх повноважень на безоплатнiй основi, що укладатимуться з ними та уповноважити Директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Членами Наглядової ради Товариства. 18. Достроково припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Левкiвського Романа Миколайовича, та Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, Шишлевської Нiни Олексiївни та Пучок Любовi Володимирiвни; Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3-х (трьох) Членiв, а саме: Левкiвського Романа Миколайовича, Шишлевську Нiну Олексiївну, Пучок Любов Володимирiвну; Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi передбачають здiйснення Членами Наглядової ради своїх повноважень на безоплатнiй основi, що укладатимуться з ними та уповноважити Директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Уповноважити Директора Товариства - Ваннiкову Катерину Василiвну вчинити дiї, пов'язанi з дематерiалiзацiєю акцiй та державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства, в тому числi видати довiренiсть на третiх осiб для здiйснення своїх повноважень.9. Інформація про дивіденди

Таблица11


За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному


за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

4 754,1

0

8 255,52

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0,3

0

0,52

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

3 894,12

0

6 762,6

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

19.04.2011


29.06.2010


Дата виплати дивідендів

11.08.2011


29.06.2010


Опис

Отриманий прибуток в сумi 46160,03 грн., направлено на виплату дивiдендiв 10% вiд чистого прибутку - 4754,10 грн.10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Таблица12

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Райфайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011, д/н р-н, м.Київ, вул. Лєскова, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498040

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 4991511

Факс

(044) 4908726

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Емiтент не здiйснює самостiйного ведення реєстру.


Таблица13

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, д/н р-н, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 2791078

Факс

(044) 2791078

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Емiтент не здiйснює самостiйного ведення реєстру.


Таблица14

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Фiзична особа-пiдприємець аудитор Лахно Тарас Анатолiйович

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2609505254

Місцезнаходження

02232, д/н р-н, м.Київ, вул. М.Цвєтаєвої, 5, к. 84

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А № 004062

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.12.1999

Міжміський код та телефон

(044) 3311820

Факс

(044) 3311820

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Емiтент не здiйснює самостiйного ведення реєстру.


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Таблица15

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.05.2011

212/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000121107

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

5,25

15 876

83 349

100

Опис

Протягом звiтного року Емiтент цiннi папери не випускав. Цiннi папери емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не обертаються. Послугами торговцiв ЦП емiтент не користується. Лiстинг цiннi папери емiтента не проходили.11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Таблица16

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

600

у тому числі:

- сертифікатів акцій

600

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

- Інше

0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

209

у тому числі:

- сертифікатів акцій

209

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

- Інше

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

4

у тому числі:

- сертифікатів акцій

4

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

- Інше

0


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС", засновано у вiдповiдностi до рiшення Засновникiв (Установчий договiр вiд 01 лютого 1994 року) шляхом перетворення в процесi приватизацiї Орендного пiдприємства "Надiя" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарiї "Оболонь" згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств" та iншими законодавчими актами України, вiдповiдно до Рiшення та наказу Фонду комунального майна вiд 01 лютого 1994 року, перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарних виробiв i напiвфабрикатiв" Виконкомом Мiнської районної ради народних депутатiв м. Києва 27 квiтня 1995 року, свiдоцтво №03386313 про державну перереєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, та перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС" на пiдставi Протоколу № 1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2011 року.Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

ПАТ "ТЕТIС" вiдноситься до галузi харчової промисловостi. Основним видом дiяльностi є здавання в оренду власного нерухомого майна та роздрiбна торгiвля поза магазинами.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Облiкова полiтика обгрунтована наказом №17 вiд 01.04.2011р. В Товариствi використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Облiк запасiв здiйснюється по цiнi їх придбання.


Текст аудиторського висновку

АУДИТОР (ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ)

ЛАХНО ТАРАС АНАТОЛIЙОВИЧ

(Свiдоцтво № 2763 вiд 30 листопада 2001 р.)


02232, м. Київ, вул. М.Цвєтаєвої, 5, к. 84, код 2609505254, тел. 331-18-20, e-mail: t_2008@ukr.net,

р № 26009171723 в Київськiй регiональнiй дирекцiї "Райффайзен Банк Аваль" м. Києва, МФО 380805.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

щодо фiнансової звiтностi

ПАТ "ТЕТIС" за 2011 рiк.


м. Київ 23 березня 2012 р.

Фiзичною особою-пiдприємцем аудитором Лахно Тарасом Анатолiйовичем виконана

аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства

"ТЕТIС" (далi - Пiдприємство) за 2011 рiк.


1. Основнi вiдомостi про емiтента.

Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС".

Код за ЄДРПОУ: 03386313.

Мiсцезнаходження: Україна, 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 1.

Дата державної реєстрацiї: 27.04.1995 р.

Розрахунковий рахунок № 26004332404 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Києва, МФО

380805.

Основнi види дiяльностi:

- 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна;

- 52.63.0 Роздрiбна торгiвля поза магазинами, не вiднесена до iнших групувань.


2. Опис аудиторської перевiрки.

Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв

аудиту 700, 705, 706, 720, надання впевненостi та етики та "Вимог до аудиторського висновку

при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої

позики)", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.11 р. № 1360 (далi - "Вимоги").

Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати та здiйснювати аудиторську перевiрку з

метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих

викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та

розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку

застосування принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених

управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор

вважає, що проведена ним аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для

висловлення думки.

Масштаб проведення аудиторської перевiрки:

Перевiрка проводилась по програмi: якiсть оформлення первинних бухгалтерських

документiв, iнвентаризацiй та облiкових регiстрiв; вiдповiднiсть даних аналiтичного облiку

даним синтетичного облiку, звiтностi i первинним документам; правильнiсть вiднесення витрат

на собiвартiсть продукцiї та на результати господарсько-фiнансової дiяльностi; правильнiсть

формування валових доходiв i витрат; стан розрахункiв з дебiторами i кредиторами; ведення

касових операцiй, операцiй по руху коштiв, майна i джерел формування коштiв; особливостi

облiку в акцiонерних товариствах; дотримання податкового законодавства; дотримання дiючих

нацiональних Плану рахункiв i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - ПСБО).

Перевiрка проводилась вибiрковим методом. При перевiрцi використовувались данi

головної книги, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, матерiалiв iнвентаризацiй i

перевiрок контролюючих органiзацiй, первинних документiв.

Аудиторська перевiрка проводилась з використанням вимог Законiв України "Про

аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку

цiнних паперiв в Українi", "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування

прибутку пiдприємств", "Про ПДВ", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Українi", Податкового Кодексу України, Указiв Президента України, постанов Верховної Ради

України, Кабiнету Мiнiстрiв України та наказiв Мiнiстерства фiнансiв України з питань

органiзацiї бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi в Українi, Мiжнародних стандартiв

аудиту.

Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї.

Для перевiрки було надано таку фiнансову звiтнiсть:

- Баланс (Форма №1) станом на 31 грудня 2011 року;

- Звiт про фiнансовi результати (Форма №2) за 2011 рiк;

- Звiт про рух грошових коштiв (Форма №3) за 2011 рiк;

- Звiт про власний капiтал (Форма №4) за 2011 рiк;

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (Форма №5) за 2011 рiк.

На Пiдприємствi видано наказ з облiковою програмою. Змiн в методологiї облiкової

полiтики у звiтному перiодi не встановлено.

3. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу.


Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне

представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень

(стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:

- розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки

та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок

шахрайства або помилки;

- вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi

вiдповiдають обставинам;

- повноту та достовiрнiсть представленої для перевiрки фiнансової звiтностi, точнiсть i

повноту вiдображення в первинних документах господарських i фiнансових операцiй,

своєчаснiсть записiв в документах синтетичного та аналiтичного облiку.

Директор Пiдприємства - Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер Пiдприємства - Подiк Л.В.


4. Опис вiдповiдальностi аудитора.


Вiдповiдальнiсть аудитора обумовлена статтями 19, 20, 21, 22 Закону України "Про

аудиторську дiяльнiсть". Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо перевiрених

фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудит передбачає виконання

аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття

iнформацiї у фiнансових звiтах. При перевiрцi аудитор оцiнював ризики суттєвих викривлень

фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства, оцiнював вiдповiднiсть обраної пiдприємством

облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом.

Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо перевiреного фiнансового

звiту на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.

5. Пiдтвердження правильностi, класифiкацiї та оцiнки активiв.


Пiдприємство використовує власнi необоротнi активи, оцiнка яких у облiку та формах

звiтностi достовiрна. Поточний аналiтичний та синтетичний облiк надходження об'єктiв, їх

вибуття, ремонт ведеться у вiдповiдностi з ПСБО 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92.

Знос (амортизацiя) основних засобiв нараховується у вiдповiдностi з ПСБО 7 <Основнi

засоби> та Податковим кодексом України.

Первiсна вартiсть основних засобiв Пiдприємства станом на 01.01.2011 р. складала

2295,0 тис.грн., станом на 31.12.2011 р. - 2416,0 тис. грн.

Знос основних засобiв Пiдприємства станом на 01.01.2011 р. складав 1282,0 тис.грн.,

станом на 31.12.2011 р. - 1435,0 тис.грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2011 року становила - 1013,0

тис.грн., станом на 31.12.2011 року - 981,0 тис.грн.

Облiк та оцiнка нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам ПСБО 8 "Нематерiальнi

активи", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 р. № 242.

Оцiнка i облiк фiнансових iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi з ПСБО 12 "Фiнансовi

iнвестицiї".

Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 01.01.2011 року становила -

3044,0 тис.грн., станом на 31.12.2011 року - 3009,0 тис.грн.

Облiк наявностi i руху виробничих запасiв ведеться у вiдповiдностi з ПСБО 9 "Запаси",

затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р. № 246.

Станом на 01.01.2011 р. вартiсть виробничих запасiв становила 40,0 тис.грн., на

31.12.2011 р. - 99,0 тис.грн.

Вартiсть товарiв станом на 31.12.2011 р. становила 56,0 тис. грн.

Облiк витрат на виробництво, оцiнка незавершеного виробництва i формування

позареалiзацiйних прибуткiв i збиткiв проводились у вiдповiдностi з ПСБО 16 "Витрати",

затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318.

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з Порядком ведення касових операцiй у

народному господарствi України, затвердженим постановою Нацiонального банку України вiд

19.02.2001 р. № 72.

По операцiям на розрахунковому рахунку вiдхилень вiд нормативiв не встановлено.

Залишки на рахунках облiку грошових коштiв вiдповiдають касовiй книзi i випискам

банкiв.

На поточних рахунках Пiдприємства в банках в нацiональнiй валютi на 01.01.2011 р.

облiковувалось - 305,0 тис.грн., на 31.12.2011 р. - 188,0 тис.грн.

Дебiторську i кредиторську заборгованiсть, по яким минув термiн позовної давностi, не

встановлено. Оцiнка й облiк розрахункiв ведеться з дотриманням вимог ПСБО 10 "Дебiторська

заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р. № 237.

Розмiр дебiторської заборгованостi станом на 01.01.2011 р. склав 1607,0 тис.грн., станом

на 31.12.2011 р. - 1736,0 тис.грн.

Розмiр кредиторської заборгованостi станом на 01.01.2011 р. складає 392,0 тис.грн., на

31.12.2011 р. - 489,0 тис.грн.

Аудитор вважає, що розкриття iнформацiї щодо облiку активiв вiдповiдає нормативам,

встановленим Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi та

Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.

6. Оцiнка та облiк зобов'язань.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань ведеться з дотриманням вимог ПСБО 11

"Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20.

Наявнiсть зобов'язань, по яким минув термiн позовної давностi, не встановлено.

Розмiр довгострокових зобов'язань станом на 01.01.2011 р. склав 149,0 тис.грн., станом

на 31.12.2011 р. - 118,0 тис.грн.

Розрахунки пiдприємства по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами, з бюджетом,

позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню проводились згiдно з дiючим

законодавством, вiдхилень вiд нормативiв не встановлено.

Аудитор вважає, що розкриття iнформацiї щодо облiку зобов'язань вiдповiдає

нормативам, встановленим Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку

в Українi та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.


7. Власний капiтал.


Статутний капiтал Пiдприємства станом на 31.12.2011 року становить 83349,00

(вiсiмдесят три тисячi триста сорок дев'ять) гривень, подiлений на 15876 простих iменних

акцiй, номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна акцiя.

Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал сформовано повнiстю.

Синтетичний i аналiтичний облiк Статутного капiталу ведеться згiдно дiючих

нормативiв.

До складу власного капiталу входить також:

? Iнший додатковий капiтал в сумi 3930,0 тис. грн.;

? Резервний капiтал в сумi 21,0 тис. грн.;

? Нерозподiлений прибуток в сумi 1467,0 тис. грн.

Вартiсть власного капiталу Пiдприємства станом на 01.01.2011 р. складає 5468,0

тис.грн., станом на 31.12.2011 р. - 5501,0 тис.грн.

Пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його

структури та призначення.

Аудитор вважає, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу вiдповiдає

нормативам, встановленим Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку

в Українi та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.

8. Повнота та вiдповiднiсть показникiв фiнансової звiтностi.

В концептуальну основу пiдготовки фiнансової звiтностi пiдприємства покладено:

Порядок подання фiнансової звiтностi, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 28.02.2000 р., Положення (стандарти) бухгалтерського облiку: 1 "Загальнi вимоги до

фiнансової звiтностi", 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух грошових

коштiв", 5 "Звiт про власний капiтал", затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд

31.03.99 р. № 87 та ПСБО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затверджений

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.99 р. № 137.

На пiдприємствi ведеться журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку.

Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-14 вiд 16.07.99 р. (з наступними

змiнами), затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних

документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Облiк ведеться у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв,

капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291.

За результатами роботи 2011 року отриманий прибуток в сумi 38,0 тис.грн.

Залишок нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2011 р. склав 1467,0 тис.грн., що

вiдображено у рядку 350 балансу на кiнець звiтного року вiрно.

Фiнансова та статистична звiтнiсть складаються вчасно.

Проведеною аудиторською перевiркою пiдтверджується валюта балансу Пiдприємства

станом на 31.12.2011 р. в сумi 6108,0 тис. грн. (шiсть мiльйонiв сто вiсiм тисяч грн.).

Аудиторською перевiркою пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi

пiдприємства даним бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi

один одному. На думку аудитора фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають

iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають

вимогам законодавства України.


9. Аналiз показникiв фiнансового стану.


Фiнансовий стан Пiдприємства характеризується слiдуючими показниками:

ПОКАЗНИКИ ЛIКВIДНОСТI.

Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Норма

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 4,63 4,01 >1,0

Цей показник визначає платоспроможнiсть пiдприємства сплати зобов'язань власними

активами. Розрахований коефiцiєнт на початок року становив 4,63, на кiнець - 4,01. Це дає

змогу зробити висновок про додержання пiдприємством розрахункової дисциплiни.

Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Норма

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 4,53 3,71 0,6-0,8

Цей показник визначає спроможнiсть оборотних коштiв перетворитися у готiвку,

необхiдну для нормальної фiнансово-господарської дiяльностi. Швидка лiквiднiсть

визначається вiдношенням усiх поточних активiв до короткострокових зобов'язань.

Розрахований коефiцiєнт на початок року становить 4,53, на кiнець - 3,71. Це дає змогу зробити

висновок про вiдсутнiсть дефiциту готiвкових коштiв на пiдприємствi.

Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Норма

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,72 0,36 >0, збiльшення

Цей показник визначає стан дiлової активностi пiдприємства та її ефективнiсть,

спроможнiсть наявними власними коштами розрахуватися з кредиторами, акцiонерами,

бюджетом, банками. Розрахований коефiцiєнт на початок року становив 0,72, на кiнець - 0,36.

Це дає змогу зробити висновок про достатнiй рiвень платоспроможностi пiдприємства.

Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Норма

Чистий оборотний капiтал 1530,0 1560,0 Збiльшення

Цей показник показує перевищення власних оборотних активiв над короткостроковими

зобов'язаннями. Розрахований коефiцiєнт вказує про перевищення оборотних активiв над

поточними зобов'язаннями пiдприємства. А збiльшення оборотних активiв свiдчить про

покращення фiнансового стану пiдприємства.

ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI

Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Норма

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,91 0,90 >0,5

Цей показник показує процент власного капiталу в структурi фiнансiв. Розрахований

коефiцiєнт на початок року становив 0,91, на кiнець - 0,90. Це вказує про високий рiвень

власного капiталу в формуваннi оборотних коштiв пiдприємства.

Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Норма

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом 0,10 0,11 <1,зменшення

Цей показник показує спiввiдношення усiх зобов'язань до власного капiталу.

Розрахований коефiцiєнт на початок року становив 0,10, на кiнець - 0,11. Це вказує про

достатнiй рiвень власного капiталу для погашення зобов'язань пiдприємства.


Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Норма

Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами 3,63 3,01 >0,1

Цей показник показує спiввiдношення чистого оборотного капiталу до поточних

зобов'язань пiдприємства. Розрахований коефiцiєнт на початок року становив 3,63, на кiнець -

3,01. Це вказує про зменшення рiвню чистого оборотного капiталу для погашення поточних

зобов'язань пiдприємства.


Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Норма

Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0,28 0,29 >0, збiльшення

Цей показник показує спiввiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу

пiдприємства. Розрахований коефiцiєнт на початок року становив 0,28, на кiнець - 0,29. Це

вказує про змiни (збiльшення) власного капiталу в структурi оборотних коштiв пiдприємства.


ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТI

Показник Станом на 01.01.2011 р.Станом на 31.12.2011 р. Змiни

Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,008 0,006 -0,2 %

Цей показник характеризує, наскiльки ефективно пiдприємство використовує свої активи

для отримання прибутку i показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи.

Розрахований коефiцiєнт на початок перiоду становив - 0,008, на кiнець - 0,006. Отже,

показник рiвня прибутковостi вкладених в активи коштiв зменшився на 0,2 %.


10. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi.


На думку аудитора, повний комплект фiнансової звiтностi Пiдприємства, складений

станом на 31.12.2011 р., надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан,

результати фiнансово-господарської дiяльностi та рух грошових коштiв Пiдприємства згiдно з

визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. В концептуальну основу пiдготовки

фiнансової звiтностi Пiдприємства покладено Положення (стандарти) бухгалтерського облiку

України. Фiнансова iнформацiя справедливо та достовiрно вiдображена в рiчних фiнансових

звiтах, якi вiдповiдають вимогам чинного законодавства.


11. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного

законодавства.


У вiдповiдностi до затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та

фондового ринку України вiд 29.09.11 року № 1360 "Вимог до аудиторського висновку при

розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)",

щодо проведення розрахунку чистих активiв, аудитором проведений також розрахунок вартостi

чистих активiв ПАТ "ТЕТIС" станом на 31.12.2011 р.

Показники розрахунку вартостi чистих активiв Сума, тис. грн.

Активи, в т. ч. :

Необоротнi активи 4026,0

Оборотнi активи 2079,0

Витрати майбутнiх перiодiв 3,0

Активи, усього 6108,0

Зобов'язання, в т. ч.:

Забезпечення наступних витрат i платежiв --

Довгостроковi зобов'язання 88,0

Поточнi зобов'язання 519,0

Зобов'язання, усього 607,0

РОЗРАХУНКОВА ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ 5501,0


Висновок: вимоги ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих

активiв, бiльшої вiд статутного капiталу, ПАТ "ТЕТIС" станом на 31.12.2011 р.

дотримується.


12. Висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною

аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що подається до ДКЦПФР разом

з фiнансовою звiтнiстю.


Аудитор розглянув iншу iнформацiю з метою виявлення та iдентифiкацiї суттєвих

розбiжностей з перевiреною фiнансовою звiтнiстю. Пiд час вивчення iншої iнформацiї суттєвих

розбiжностей з перевiреною фiнансовою звiтнiстю не виявлено.


13. Думка аудитора стосовно виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону

України "Про акцiонернi товариства".


Виконання значних правочинiв (10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Пiдприємства за

даними рiчної фiнансової звiтностi) аудиторською перевiркою не виявлено.


14. Думка аудитора щодо стану корпоративного управлiння.


Корпоративе управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимого чинного

законодавства України та Статуту товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори

учасникiв. В товариствi створена ревiзiйна комiсiя, яка проводить перевiрку фiнансово-

господарськоi дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року. Статутом

пiдприємства не передбачено створення служби внутрiшнього аудиту.


15. Думка аудитора стосовно iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.


Аудитор при проведеннi аудиту вiдповiдно до МСА отримав достатньо впевненостi у

тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства

чи помилки.


16. Основнi вiдомостi про аудитора.

Фiзична особа-пiдприємець аудитор Лахно Тарас Анатолiйович здiйснює аудиторську

дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд

30.11.2001 р. № 2763, виданого Аудиторською Палатою України та сертифiкату аудитора серiї

А № 004062, виданого 24.12.1999 р. та дiйсного до 24.12.2013 р.

Мiсце проживання СПД аудитора Лахно Т.А.: 02232, м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 5, к. 84,

тел.акс 331-18-20.

Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi договору № 4-А вiд 21.02.2012 р.

Дата початку перевiрки - 21.02.2012 р., дата закiнчення - 23.03.2012 р.

Дата видачi аудиторського висновку - 23 березня 2011 р.

Фiзична особа-пiдприємець

аудитор ( сертифiкат аудитора серiї А

№ 004062, дiйсний до 24.12.2013 р.) Т.А. Лахно


Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

1. Здання в оренду iнвестицiйної нерухомостi та нерухомостi виробничо-торговельного призначення та обладнання. Основним орендарем є ПАТ "Оболонь". 2. Доставка питної води в будинки та офiси


Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом останього року були здiйсненi натупнi придбання: Комп'ютери - 8шт. (на суму 30499,10 грн.); РРО "Кроха" - 3шт. (на суму 4560,00 грн.); IР телефон - 3шт. (на суму 9951,01 грн.); Копiювальний апарат - 1шт. (на суму 3750,00 грн.); Набiр меблiв (на суму 3158,75 грн.); Насос ВРН180/360 - 1шт. (на суму 6243,00 грн.); Принтер - 1шт. (на суму 1090,40 грн.); Кондицiонер - 3шт. (на суму 11022,6 грн.); Кулера -63шт. (на суму 61450,81грн.); Мотокоса - 1шт. (на суму 2416,67 грн.); Ремонт примiщення складу (на суму 65643,01 грн.); Монтаж електропроводки (на суму 24237,48 грн.).


Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Укладено договiр оренди з ПАТ "ОБОЛОНЬ", договiр лiзiнгу трьох автомобiлiв з ТОВ "IЛТА", якi були оформленi згiдно вимог Статуту товариства . Мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України. Екологiчнi питання, не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у емiтента немає.


Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Товариство не має проблем, якi впливають на його дiяльнiсть.


Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фiнансово-господарська дiяльнiсть товариства за звiтнiй перiод перевiрялась аудиторською службою i Ревiзiйною комiсiєю АТ. Фактiв зловживань вчинених посадовими особами не виявлено. Виплачено штраф - 2040 грн. за правопорушення на ринку цiнних паперiв згiдно постанови №1373-КУ та постанови №1374-КУ вiд 05.10.2011р. Виплачено штраф - 1371,56 грн. в ДПI Оболонського району м. Києва за самостiйно виявленi помилки.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувалось за рахунок власних коштiв.


Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Не виконаних договорiв немає.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2012 роцi Товариство планує: - запровадити постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом, та збiльшити обсяг доставки бутильованої води.Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.


Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи вiдсутнi.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом року будь-якi подiї, що могли вплинути на оцiнку iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, не вiдбулись.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Таблица17

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4 056

3 987

2

2

4 058

3 989

будівлі та споруди

3 044

3 009

0

0

3 044

3 009

машини та обладнання

821

795

0

0

821

795

транспортні засоби

151

121

0

0

151

121

інші

40

62

2

2

42

64

2. Невиробничого призначення:

3

3

0

0

3

3

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

3

3

0

0

3

3

Усього

4 059

3 990

2

2

4 061

3 992

Опис

Знос основних засобiв на кiнець 2011 року складає 51,75 %, будiвель та споруд 48,60%, машин та обладнання 57,88%, iнших засобiв 84,34%. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2011 року складала 8059 тис. грн., на кiнець року - 8270 тис. грн. Сума нарахованого зносу 4280 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Основнi засоби використовуються повнiстю на 100%. Обмежень на використання майна емiтента немає.13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Таблица18

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

5 501

5 468

Статутний капітал (тис.грн.)

83,349

83,349

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

83,349

83,349

Опис

Вартiсть чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiод розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Таблица19

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:
0

0


Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X0

0


за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X0

0


за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X0

0


за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X0

0


за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X0

X


Податкові зобов'язання

X

100

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

507

X

X

Усього зобов'язань

X

607

X

X

Опис

Даних немає.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Таблица20

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

1

0

3

2009

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Таблица21


Так

Ні

Реєстраційна комісія


X

Акціонери


X

Реєстратор

X


Депозитарій


X

Інше (запишіть)Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Таблица22


Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Таблица23


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть)Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Таблица24


Так

Ні

Реорганізація


X

Внесення змін до статуту товариства


X

Прийняття рішення про зміну типу товариства


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень


X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень


X

Інше (запишіть)

Позачерговi збори не скликались.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?

Таблица25


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 13


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Таблица26


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради не створенi комiтети.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Таблица27


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Таблица28


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть)X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Таблица29


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X


Інше (запишіть)

З члени наглядової ради укладено цивiльно-правовi договори.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Таблица30


Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

так

ні

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)


ні

ні

ні


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Таблица31


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

ні

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Таблица32


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган (правління)

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть)

Iнших документiв у товариства не iснує.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Таблица33


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

ні

ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Таблица34


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Таблица35


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Правління або директор


X

Інше (запишіть)

Вiдсутнє.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так


З якої причини було змінено аудитора?

Таблица36


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

За рiшенням наглядової ради.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Таблица37


Так

Ні

Ревізійна комісія

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б здiйсювали перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства, вiдсутнi.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Таблица38


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Iнши органи, якi б iнiцiювали проведення перевiрки ревiзiйною комiсiєю, вiдсутнi.


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Таблица39


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)X


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Таблица40

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначилисьЧи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Таблица41


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи


X

Не задовольняли умови договору з особою


X

Особу змінено на вимогу:акціонерів


X

суду


X

Інше (запишіть)

В зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї цiнних паперiв.


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.


Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні ; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.


Таблица42

КОДИ

Таблица43

Дата

31.12.2011

Таблица44

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія

м.Київ, Оболонський р-н

за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Здавання в оренду власного нерухомого майна

за КВЕД

70.20.0

Середня кількість працівників (1): 35

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 04209, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Богатирська, 1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Таблица45

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітностіБаланс

на 31.12.2011 p.

Форма №1

Таблица46

Код за ДКУД

1801001

Таблица47

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

0

34

первісна вартість

011

0

36

накопичена амортизація

012

( 0 )

( 2 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

6

2

Основні засоби:
залишкова вартість

030

1 013

981

первісна вартість

031

2 295

2 416

знос

032

( 1 282 )

( 1 435 )

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

3 044

3 009

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

5 764

5 854

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 2 720 )

( 2 845 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

4 063

4 026

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

40

99

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

56

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

1 488

1 512

первісна вартість

161

1 488

1 512

резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом

170

1

3

за виданими авансами

180

118

221

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

305

188

у тому числі в касі

231

0

5

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

1 952

2 079

III. Витрати майбутніх періодів

270

4

3

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

6 019

6 108


Таблица48

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

83

83

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

3 930

3 930

Резервний капітал

340

21

21

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1 434

1 467

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

5 468

5 501

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

119

88

Відстрочені податкові зобов’язання

460

10

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

129

88

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

30

30

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

157

230

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

149

100

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

27

45

з оплати праці

580

47

79

з учасниками

590

1

2

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

11

33

Усього за розділом IV

620

422

519

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

6 019

6 108

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Таблица49

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

0

Примітки: Данних немає.


Керівник Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер Подiк Л.В.

Таблица50

КОДИ

Таблица51

Дата

31.12.2011

Таблица52

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія

м.Київ, Оболонський р-н

за КОАТУУ

8038000000

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Здавання в оренду власного нерухомого майна

за КВЕД

70.20.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Таблица53

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності


Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Таблица54

Код за ДКУД

1801003

Таблица55

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5 714

4 789

Податок на додану вартість

015

( 952 )

( 798 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )


025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4 762

3 991

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 205 )

( 0 )

Валовий прибуток:

прибуток

050

4 557

3 991

збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

70

45

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 3 750 )

( 3 842 )

Витрати на збут

080

( 586 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 148 )

( 100 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

143

94

збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

1

0

Інші доходи (1)

130

10

4

Фінансові витрати

140

( 42 )

( 18 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 8 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

104

80

збиток

175

( 0 )

( 0 )

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 66 )

( 34 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

38

46

збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

38

46

збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Таблица56

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

(131)

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Таблица57

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

839

876

Витрати на оплату праці

240

1 994

1 398

Відрахування на соціальні заходи

250

684

466

Амортизація

260

366

384

Інші операційні витрати

270

651

816

Разом

280

4 534

3 940

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Таблица58

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

15876

15876

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

15876

15876

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

2,075

3

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

2,075

3

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки: Данних немає


Керівник Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер Подiк Л.В.

Таблица59

КОДИ

Таблица60

Дата

31.12.2011

Таблица61

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія

м.Київ, Оболонський р-н

за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Здавання в оренду власного нерухомого майна

за КВЕД

70.20.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Таблица62

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності


Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2011 pік

Форма №3

Таблица63

Код за ДКУД

1801004

Таблица64

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5 714

4 934

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

1

4

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

10

6

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

( 1 948 )

( 1 103 )

Авансів

095

( 0 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 0 )

Працівникам

105

( 1 613 )

( 1 162 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 592 )

( 512 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 90 )

( 2 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1 045 )

( 518 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 254 )

( 963 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 0 )

( 2 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

183

682

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

183

682

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій

180

0

0

необоротних активів

190

0

0

майнових комплексів

200

0

0

Отримані:
відсотки

210

0

0

дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:
фінансових інвестицій

240

( 90 )

( 0 )

необоротних активів

250

( 169 )

( 611 )

майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 36 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-295

-611

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-295

-611

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 5 )

( 7 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 73 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-5

-80

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-5

-80

Чистий рух коштів за звітний період

400

-117

-9

Залишок коштів на початок року

410

305

314

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

188

305

Примітки: Данних немає.


Керівник Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер Подiк Л.В.

Таблица65

КОДИ

Таблица66

Дата

31.12.2011

Таблица67

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія

м.Київ, Оболонський р-н

за КОАТУУ

8038000000

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Здавання в оренду власного нерухомого майна

за КВЕД

70.20.0

Таблица68

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності


Одиниця виміру: тис.грн.


Звіт про власний капітал

за 2011 рік

Форма №4

Таблица69

Код за ДКУД

1801005

Таблица70

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

83

0

0

3 930

21

1 434

0

0

5 468

Коригування:Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

83

0

0

3 930

21

1 434

0

0

5 468

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )


120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

38

0

0

38

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

-5

0

0

-5

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0


170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0


200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0


280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

33

0

0

33

Залишок на кінець року

300

83

0

0

3 930

21

1 467

0

0

5 501

Примітки: Данних немає.


Керівник Ваннiкова К.В.


Головний бухгалтер Подiк Л.В.

Таблица71

КОДИ

Таблица72

Дата

31.12.2011

Таблица73

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"

за ЄДРПОУ

03386313

Територія

м.Київ, Оболонський р-н

за КОАТУУ

8038000000

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Здавання в оренду власного нерухомого майна

за КВЕД

70.20.0

Таблица74

Одиниця виміру

тис.грн.


Примітки до річної фінансової звітності

за 2011 pік

Форма №5

I. Нематеріальні активи

Таблица75

Код за ДКУД

1801008

Таблица76

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець рокупервісна (пероцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація


первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-заціяпервісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица77

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

35

0

0

0

0

2

0

0

0

35

2


060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Таблица78

Разом

080

0

0

36

0

0

0

0

2

0

0

0

36

2

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица79

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0


II. Основні засоби

Таблица80

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числіодержані за фінансовою орендою

передані в оперативну орендупервісна (пероцінена) вартість

знос


первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

зноспервісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

5 764

2 720

90

0

0

0

0

125

0

0

0

5 854

2 845

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

1 950

1 128

164

0

0

41

31

180

0

0

0

2 073

1 277

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

168

17

0

0

0

0

0

31

0

0

0

168

48

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

118

105

18

0

0

58

50

6

0

0

0

78

61

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

51

26

43

0

0

5

5

22

0

0

0

89

43

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

8 059

4 002

315

0

0

104

86

364

0

0

0

8 270

4 280

0

0

0

0


Таблица81

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Таблица82

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

90

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

124

2

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

43

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

36

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

293

2


Таблица83

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0


IV. Фінансові інвестиції

Таблица84

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року
довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0


Таблица85

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0


V. Доходи і витрати

Таблица86

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

0

0

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

70

148

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

1

42

Г. Інші доходи та витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

10

8


Таблица87

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0


VI. Грошові кошти

Таблица88

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

5

Поточний рахунок у банку

650

179

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

4

Разом

690

188


Таблица89

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0


VII. Забезпечення і резерви

Таблица90

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року
нараховано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0


760

0

0

0

0

0

0

0


770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0


VIII. Запаси

Таблица91

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

74

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

2

0

0

Тара і тарні матеріали

830

10

0

0

Будівельні матеріали

840

1

0

0

Запасні частини

850

4

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

8

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

0

0

0

Товари

910

56

0

0

Разом

920

155

0

0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"


Таблица92

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Таблица93

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення
до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

1 512

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

221

0

0

0


Таблица94

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Таблица95

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будівельні контракти

Таблица96

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників

1120

0

валова замовникам

1130

0

з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Таблица97

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

76

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

0

на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року

1230

10

на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

66

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

76

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

-10

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

0

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Таблица98

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

366

Використано за рік - усього

1310

295

в тому числі на:

будівництво об’єктів

1311

0

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

259

з них машини та обладнання

1313

169

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

36

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0


1316

0


1317

0


XIV. Біологічні активи

Таблица99

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістюзалишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від відновлення корисності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець рокупервісна вартість

накопичена амортизація


первісна вартість

накопичена амортизація
первісна вартість

накопичена амортизація


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього

в тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього

в тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0


1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Таблица100

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Таблица101

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати
реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

у тому числі:зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них:

пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

у тому числі:приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього:

великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0


1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0


Керівник Ваннiкова К.В.

Головний бухгалтер Подiк Л.В.