Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС".


1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.

2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 03 квітня 2012 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 03 квітня 2012 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 28 березня 2012 року.

5). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, Богатирська, 1, кім. 403. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор товариства Ваннікова Катерина Василівна, тел (044) 412-82-08.

7). Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ТЕТІС” за 2011 рік (тис.грн.)Показники

Найменування показника

Період


звітний

попередній

Усього активів

6108

6019

Основні засоби

3990

4057

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

99

40

Сумарна дебіторська заборгованість

1736

1607

Грошові кошти та їх еквіваленти

188

305

Нерозподілений прибуток

1467

1434

Власний капітал

5501

5468

Статутний капітал

83

83

Довгострокові зобов язання

88

-

Поточні зобов язання

519

551

Чистий прибуток (збиток)

33

46

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15876

15876

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

44

258). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у Бюлетені "Цінні папери України" №31 (3331) за 20.02.2012 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Директор Ваннікова Катерина Василівна.


Назад